SFS 2013:1078 Förordning om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

131078.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:937) om
allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.;

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver att 7 a § förordningen (1977:937) om allmänna för-

valtningsdomstolars behörighet m.m. ska ha följande lydelse.

7 a §

1

Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas

upp av Förvaltningsrätten i Falun om beslutet avser ärenden enligt

1. skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om punktskatt och om återbe-

talning av mervärdesskatt eller punktskatt enligt 64 kap. 6 § samma lag,

2. författning som anges i 3 kap. 15 § skatteförfarandelagen,
3. kupongskattelagen (1970:624),
4. lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.,
5. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister

m.fl.,

6. lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner

och landsting,

7. mervärdesskattelagen (1994:200) som rör den som är mervärdesskatt-

skyldig endast på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 §
första stycket 1 och 2 samma lag, eller

8. lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alko-

holvaror, tobaksvaror och energiprodukter i fråga om kontroll av upplags-
havare inom uppskovsförfarandet enligt 6 kap. samma lag.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:1440.

SFS 2013:1078

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013