SFS 2013:1079 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor

131079.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Finansinspektionens tillkännagivande
om ändring av vissa skadelivräntor;

Finansinspektionen har, med stöd av 2 § kungörelsen (1967:667) med till-
lämpningsföreskrifter till lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor
och 2 § förordningen (2003:832) om värdesäkring av vissa skadeståndslivrän-
tor, beslutat om ändring av vissa skadelivräntor enligt följande.

1. Livränta föranledd av en händelse som inträffat före utgången av år

1973:

a) Trafiklivränta sänks med 0,23 procent (jfr SFS 1967:663).
b) Skadelivränta som betalas med statsmedel sänks med 0,23 procent (jfr

SFS 1971:14).

c) Annan ansvarslivränta än sådan som dels anges i 1 a och 1 b, dels har

fastställts före den 1 januari 2004, lämnas oförändrad (jfr SFS 1973:214). Så-
dan livränta som har fastställts den 1 januari 2004 eller senare sänks med 0,23
procent.

2. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter utgången

av år 1973, dels har fastställts före den 1 januari 2004:

a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivrän-

tor lämnas oförändrad. Detsamma gäller livränta enligt samma lag som har
fastställts genom dom den 1 januari 2004 eller senare, om dom i målet i första
instans har meddelats före den 1 januari 2004.

b) Det som anges i 2 a ska enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tilläm-

pas även när det gäller trafikskadeersättning.

3. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter utgången

av år 1973, dels har fastställts den 1 januari 2004 eller senare:

a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivrän-

tor sänks med 0,23 procent.

b) Det som anges i 3 a ska enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tilläm-

pas även när det gäller trafikskadeersättning.

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2014.

MARTIN ANDERSSON
Peter

Lange

SFS 2013:1079

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013