SFS 2013:1082 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

131082.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagen beslut

1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

dels att punkt 1 i övergångsbestämmelserna till lagen (2012:757) om änd-

ring i nämnda lag ska ha följande lydelse,

dels att det i övergångsbestämmelserna till lagen (2012:757) om ändring i

nämnda lag ska införas en ny punkt, 6, av följande lydelse.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas första gången

vid beskattningen 2014, om inte något annat anges i punkterna 2–6.

6. Företag med beskattningsår som börjar före den 1 januari 2013 och som

avslutas efter den 18 april 2013 får vid tillämpningen av 35 kap. under det be-
skattningsåret bara göra avdrag för koncernbidrag som har lämnats till företag
med beskattningsår som börjar efter den 31 december 2012 och som avslutas
efter den 18 april 2013 enligt följande. För så stor del av lämnat koncernbi-
drag som antalet påbörjade månader före den 1 januari 2013 utgör av antalet
månader i beskattningsåret får avdrag göras med högst 83,66 procent. För res-
terande del får avdrag göras utan begränsning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:19, bet. 2013/14:SkU12, rskr. 2013/14:92.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2013:1082

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013