SFS 2013:1083 Lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

131083.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare;

utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 a § lagen (2010:197) om etable-

ringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.

2 a §

2

Lagen gäller också en nyanländ som har fyllt 20 men inte 65 år och

som har

1. beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring

på grund av anknytning till en person som har beviljats uppehållstillstånd med
stöd av någon av de bestämmelser som anges i 2 §, och

2. ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den person som den

nyanlände har anknytning till först togs emot i en kommun.

Första stycket gäller inte om den person som den nyanlände har anknytning

till var svensk medborgare vid tidpunkten för den nyanländes ansökan om
uppehållstillstånd.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. För nyanlända som har ansökt om uppehållstillstånd före den 1 januari

2014 gäller 2 a § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:188, bet. 2013/14:AU1, rskr. 2013/14:110.

2 Senaste lydelse 2012:1000.

SFS 2013:1083

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013