SFS 2013:1084 Förordning om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

131084.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1030) med
instruktion för Arbetsförmedlingen;

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2007:1030) med instruktion

för Arbetsförmedlingen ska ha följande lydelse.

7 §

1

Arbetsförmedlingen ska för Sveriges del

1. fullgöra de uppgifter som den centrala arbetsmarknadsmyndigheten och

de särskilda förmedlingarna har enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet
inom unionen

2, och

2. fungera som nationell samordningsbyrå enligt kommissionens genom-

förandebeslut av den 26 november 2012 om tillämpningen av Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om
arbetskraftens fria rörlighet inom unionen med avseende på förmedling av
lediga platser och platsansökningar och nyinrättandet av Eures-nätverket

3.

Arbetsförmedlingen ska vidare medverka i sådant informations- och erfa-

renhetsutbyte med andra medlemsstaters arbetsförmedlingar samt med Euro-
peiska kommissionen som sker inom ramen för den öppna samordningsmeto-
den på sysselsättningsområdet.

Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:44.

2 EUT L 141, 27.5.2011, s. 1 (Celex 32011R0492).

3 EUT L 328, 28.11.2012, s. 21 (Celex 32012D0733).

SFS 2013:1084

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013