SFS 2013:1085 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

131085.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar;

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1122) om statlig er-

sättning för insatser för vissa utlänningar

dels att 5, 9, 11, 16 och 32 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas sex nya paragrafer, 3 a, 5 a och 14 a–

14 d §§, samt närmast före 14 a § två nya rubriker och närmast före 14 d § en
ny rubrik av följande lydelse.

3 a §

En kommun som uppfyller 14 a § har rätt till prestationsbaserad er-

sättning för ett högt mottagande av utlänningar som avses i 5 §.

En kommun som uppfyller 14 d § har rätt till prestationsbaserad ersättning

för mottagande från ett anläggningsboende hos Migrationsverket eller för
mottagande av utlänningar som har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap.
2 § utlänningslagen (2005:716).

5 §

1

Ersättning enligt 3 och 4 §§ lämnas för utlänningar som har beviljats ett

uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring, om uppehålls-
tillståndet har beviljats enligt

– 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716),
– 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
– 21 eller 22 kap. utlänningslagen.

5 a §

Ersättning enligt 3 och 4 §§ lämnas för utlänningar som har beviljats

ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring på grund av
anknytning till

1. en person som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av någon av de

bestämmelser som anges i 5 §, eller

2. en person som avses i 1, under förutsättning att han eller hon har bevil-

jats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § första stycket 4 utlänningslagen
(2005:716) och utlänningen är ett ogift barn.

Ersättning enligt första stycket lämnas under förutsättning att
1. utlänningen har ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den

person som utlänningen har anknytning till först togs emot i en kommun, och

2. den person som utlänningen har anknytning till inte var svensk medbor-

gare vid tidpunkten för utlänningens ansökan om uppehållstillstånd.

1 Senaste lydelse 2012:998. Ändringen innebär att andra och tredje styckena upphävs.

SFS 2013:1085

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1085

9 §

Den årliga grundersättningen motsvarar fem prisbasbelopp enligt 2 kap.

6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Grundersättningen ska betalas ut före utgången av januari under det kalen-

derår som överenskommelsen om mottagande gäller för. Om överenskom-
melsen ingås först under det år som den ska gälla för, ska ersättningen betalas
ut inom en månad från dagen för överenskommelsen.

11 §

2

Schablonersättning ska vara

– 82 900 kronor för en person under 20 år,
– 82 900 kronor för en person som fyllt 20 men inte 65 år, och
– 51 900 kronor för en person som fyllt 65 år.
Schablonersättningen ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid utgången

av månaden innan ersättningen betalas ut.

Prestationsbaserad ersättning

Ersättning för ett högt mottagande

14 a §

En kommun som i förhållande till sin folkmängd tagit emot fler ut-

länningar än vad som motsvarar medianvärdet för sådant mottagande under
året hos samtliga kommuner har rätt till ersättning för varje utlänning som
kommunen tar emot under närmast följande år, om kommunen träffat en över-
enskommelse enligt 4 § förordningen (2010:408) om mottagande för bosätt-
ning av vissa nyanlända invandrare. Överenskommelsen ska avse mottagande
under det år för vilket utbetalning ska ske och träffas senast den 1 januari
samma år.

Beräkningen av kommunens mottagande görs genom att antalet utlän-

ningar som under kalenderåret tagits emot av kommunen som första kommun
divideras med kommunens folkmängd den 1 november samma år. Beräk-
ningen görs utifrån de uppgifter som finns tillgängliga hos Migrationsverket
den 1 februari det närmast följande året.

14 b §

De kommuner som enligt 14 a § har rätt till ersättning delas in i tre

grupper som var och en så långt som möjligt består av lika många kommuner.
Den tredjedel av dessa kommuner som tagit emot flest utlänningar i förhål-
lande till sin folkmängd har rätt till 15 000 kronor per bosatt utlänning, den
tredjedel som tagit emot näst flest utlänningar har rätt till 10 000 kronor per
bosatt utlänning och den resterande tredjedelen har rätt till 5 000 kronor per
bosatt utlänning.

Om antalet kommuner inte är jämnt delbart med tre, ska den grupp som ger

rätt till ersättning med 5 000 kronor per mottagen utlänning utökas.

14 c §

Det belopp som kommunen har rätt till enligt 14 b § ska betalas ut för

varje utlänning som tas emot i kommunen under det närmast följande kalen-
deråret. Ersättningen ska betalas ut två månader efter utgången av den månad
då utlänningen första gången togs emot i en kommun.

Utbetalning får göras efter den tidpunkt som anges i första stycket om det

finns särskilda skäl.

2 Senaste lydelse 2012:859.

background image

3

SFS 2013:1085

Ersättning för mottagande från ett anläggningsboende eller av utlänningar
som beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen

14 d §

En kommun som senast den 1 januari träffat en överenskommelse

om mottagande under kalenderåret enligt 4 § förordningen (2010:408) om
mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare, har rätt till
15 000 kronor för varje utlänning som kommunen efter anvisning tar emot
och som har vistats vid ett anläggningsboende hos Migrationsverket eller be-
viljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716). Ersätt-
ningen ska betalas ut två månader efter utgången av den månad då utlän-
ningen togs emot i kommunen.

Utbetalningen får göras efter den tidpunkt som anges i första stycket om

det finns särskilda skäl.

16 §

För en utlänning som kommunen efter anvisning tar emot och som har

anvisats från ett anläggningsboende hos Migrationsverket eller beviljats
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) lämnas ersätt-
ning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd med

– 3 000 kronor för en person under 20 år, och
– 7 500 kronor för en person som fyllt 20 men inte 65 år.
Ersättningens storlek ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid utgången

av månaden innan ersättningen betalas ut.

32 a §

3

Migrationsverket får, i mån av tillgång på medel, lämna ersättning

till en kommun för kommunens hyreskostnader för en bostad som en utlän-
ning som omfattas av 5 § flyttar in i. Ersättning får lämnas under förutsättning
att utlänningen har

1. vistats vid ett anläggningsboende hos Migrationsverket, och
2. tagits emot i kommunen från anläggningsboendet efter anvisning av

plats för bosättning.

Ersättning lämnas endast för hyreskostnader som avser en sammanhäng-

ande tidsperiod fram till att utlänningen flyttar in i bostaden. Ersättning läm-
nas med högst 12 000 kronor och betalas ut i efterskott efter ansökan.

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast ett

år från den dag då utlänningen togs emot i kommunen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. För utlänningar som har ansökt om uppehållstillstånd före den 1 januari

2014 gäller 5 § i sin äldre lydelse.

3. Utbetalning enligt 14 c § görs första gången för utlänningar som tagits

emot från och med den 1 januari 2014. Beräkningen enligt 14 a och 14 b §§
ska göras utifrån kommunmottagandet under 2013. Utbetalning för motta-
gande under 2014 får göras även till en kommun som den 1 januari 2014 inte
träffat en överenskommelse om mottagande under året, om kommunen senast
den 1 juli samma år träffat en sådan överenskommelse och 14 a § i övrigt är
uppfylld. Kommunen har i sådant fall rätt till ersättning med 5 000 kr per
under året bosatt utlänning.

4. Utbetalning enligt 14 d § görs första gången för utlänningar som tagits

emot från och med den 1 januari 2014. Utbetalning för mottagande under

3 Senaste lydelse 2012:998.

background image

4

SFS 2013:1085

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

2014 får göras även till en kommun som den 1 januari 2014 inte träffat en
överenskommelse om mottagande under året, om kommunen senast den 1 juli
samma år träffat en sådan överenskommelse.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)