SFS 2013:1087 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2014

131087.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar
och vissa andra utlänningar för 2014

1;

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på lån till hemutrust-

ning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemut-
rustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska vara 3,20 procent för
2014.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2012:858.

SFS 2013:1087

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013