SFS 2013:1088 Förordning om ändring i förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar

131088.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:1361) om lån till
hemutrustning för flyktingar och vissa andra
utlänningar;

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1990:1361) om lån till hemut-

rustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska ha följande lydelse.

5 §

1

Lån får beviljas till

1. utlänningar som har överförts till Sverige med stöd av ett särskilt reger-

ingsbeslut,

2. utlänningar som har fått uppehållstillstånd och som har tagits emot i

kommunen efter att ha varit registrerade vid en förläggning för asylsökande,

3. andra utlänningar som har fått uppehållstillstånd med tillämpning av

5 kap. 1 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestäm-
melser,

4. utlänningar som har fått uppehållstillstånd på grund av sin anknytning

till en utlänning som avses under 1�3 och som ansökt om uppehållstillstånd
inom sex år från det att den person som han eller hon har anknytning till först
togs emot i en kommun, under förutsättning att den person som utlänningen
har anknytning till inte var svensk medborgare vid tidpunkten för utlänning-
ens ansökan om uppehållstillstånd.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. För utlänningar som har ansökt om uppehållstillstånd före den 1 januari

2014 gäller 5 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:999.

SFS 2013:1088

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013