SFS 2013:1088 Förordning om ändring i förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar

131088.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:1361) om lån till
hemutrustning för flyktingar och vissa andra
utlänningar;

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1990:1361) om lån till hemut-

rustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska ha följande lydelse.

5 §

1

Lån får beviljas till

1. utlänningar som har överförts till Sverige med stöd av ett särskilt reger-

ingsbeslut,

2. utlänningar som har fått uppehållstillstånd och som har tagits emot i

kommunen efter att ha varit registrerade vid en förläggning för asylsökande,

3. andra utlänningar som har fått uppehållstillstånd med tillämpning av

5 kap. 1 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestäm-
melser,

4. utlänningar som har fått uppehållstillstånd på grund av sin anknytning

till en utlänning som avses under 1–3 och som ansökt om uppehållstillstånd
inom sex år från det att den person som han eller hon har anknytning till först
togs emot i en kommun, under förutsättning att den person som utlänningen
har anknytning till inte var svensk medborgare vid tidpunkten för utlänning-
ens ansökan om uppehållstillstånd.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. För utlänningar som har ansökt om uppehållstillstånd före den 1 januari

2014 gäller 5 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:999.

SFS 2013:1088

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013