SFS 2013:1090 Lag om ändring i lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring

131090.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:357) om
motortävlingsförsäkring;

utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § lagen (1976:357) om motor-

tävlingsförsäkring ska ha följande lydelse.

10 §

2

I fråga om motortävlingsförsäkring tillämpas i övrigt 17–19 och 31–

32 §§ trafikskadelagen (1975:1410). Det som sägs om avtal om trafikför-
säkring och trafikskadeersättning ska i stället avse avtal om motortävlings-
försäkring respektive ersättning från sådan försäkring.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mikael Forsgren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:168, bet. 2013/14:CU4, rskr. 2013/14:31.

2 Senaste lydelse 2002:345.

SFS 2013:1090

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013