SFS 2013:1092 Lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)

131092.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GAIMNG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GAIMNH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GAIMNH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:GAIMNG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:GAIMNH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:GAIMOH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:GAIMNH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:GAIMNG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:GAIMNG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GAIMNH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GAIMNG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GAIMNG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:GAIMNG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:GAIMNH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:GAIMNH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GAIMNG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:GAIMNG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:GAIMNH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:GAIMOH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;font-family:GAIMNH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GAIMNG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:GAIMNG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:GAIMNH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:GAIMNG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:GAIMNH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GAIMNG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i f�rs�kringsavtalslagen (2005:104);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 7 kap. 4 �, 8 kap. 16, 19 och 20 ��,</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">10 kap. 7 �, 15 kap. 2 �, 16 kap. 5 �, 17 kap. 9 �, 19 kap. 7 och 9 �� och<br/>20 kap. 5 � samt rubrikerna n�rmast f�re 7 kap. 4 � och 16 kap. 5 � f�rs�k-<br/>ringsavtalslagen (2005:104) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:400px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>Preskription av r�tt till f�rs�kringsskydd</i></p> <p style="position:absolute;top:426px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:426px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som vill ha f�rs�kringsers�ttning eller annat f�rs�kringsskydd</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">m�ste v�cka talan inom tio �r fr�n tidpunkten n�r det f�rh�llande som enligt<br/>f�rs�kringsavtalet ber�ttigar till s�dant skydd intr�dde.</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om den som vill ha f�rs�kringsskydd har framst�llt anspr�ket till f�rs�k-</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ringsbolaget inom den tid som anges i f�rsta stycket, �r fristen att v�cka talan<br/>alltid minst sex m�nader fr�n det att bolaget har f�rklarat att det har tagit slut-<br/>lig st�llning till anspr�ket.</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid �terkrav mellan f�rs�kringsbolag �r fristen att v�cka talan alltid minst</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ett �r fr�n den betalning som grundar �terkravet.</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om talan inte v�cks enligt denna paragraf, g�r r�tten till f�rs�kringsskydd</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rlorad.</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">I f�rh�llanden mellan f�rs�kringsbolag f�r annat avtalas om preskription �n</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">vad som f�ljer av denna paragraf.</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:705px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:705px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Om f�rs�kringsbolaget f�r k�nnedom om ett f�rh�llande som vid f�r-</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">s�kringsfall kan f�ranleda ansvarsbegr�nsning enligt 912 ��, till�mpas<br/>4 kap. 10 �.</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Det som s�gs i 4 kap. 11 � om omfattningsvillkor till�mpas ocks� i fr�ga</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">om ansvarsbegr�nsning enligt 913 ��.</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:807px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Det som s�gs i 7 kap. 1 � om tiden f�r utbetalning av f�rs�krings-</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ers�ttning och i 7 kap. 9 � om regressr�tt till�mpas ocks� vid f�retags-<br/>f�rs�kring. Det som s�gs i 7 kap. 5 � om risken f�r vissa meddelanden till�m-<br/>pas vid f�retagsf�rs�kring n�r det g�ller meddelanden enligt 8 kap. 6 och<br/>17 ��.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2012/13:168, bet. 2013/14:CU4, rskr. 2013/14:31.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2011:12.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 20 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid f�retagsf�rs�kring till�mpas ocks� 7 kap. 1 a � om samtycke till att in-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">h�mta h�lsouppgifter, 7 kap. 2 � f�rsta stycket och 3 � om f�rsummelse att<br/>anm�la f�rs�kringsfall m.m. samt 7 kap. 7 och 8 �� om talan om ogiltig-<br/>f�rklaring av upps�gning.</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta stycket g�ller inte om annat har avtalats.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Det som s�gs i 7 kap. 4 � om preskription av r�tt till f�rs�krings-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ers�ttning och annat f�rs�kringsskydd till�mpas ocks� vid f�retagsf�rs�kring.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rs�kringsbolaget f�r skriftligen f�rel�gga den f�rs�krade att v�cka talan</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">inom en kortare tid �n vad som f�ljer av h�nvisningen i f�rsta stycket. Fristen<br/>f�r inte vara kortare �n ett �r fr�n det att den f�rs�krade har f�tt del av f�rel�g-<br/>gandet.</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">I f�rs�kringsavtalet f�r f�reskrivas att den som g�r g�llande anspr�k p� f�r-</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">s�kringsers�ttning eller annat f�rs�kringsskydd m�ste anm�la detta inom viss<br/>tid. Fristen f�r inte vara kortare �n ett �r fr�n tidpunkten n�r det f�rh�llande<br/>som enligt f�rs�kringsavtalet ber�ttigar till f�rs�kringsskyddet intr�dde.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Andra och tredje styckena p�verkar inte en skadelidandes r�tt att rikta</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">direktkrav mot f�rs�kringsbolaget enligt 9 kap. 7 � f�rsta stycket 1.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r ett f�rs�kringsfall har intr�ffat, ska f�rs�kringsbolaget i sk�lig om-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">fattning informera f�rs�kringstagaren och andra som har anspr�k mot bolaget<br/>om s�dana f�rh�llanden r�rande f�rs�kringen som det �r av betydelse f�r dem<br/>att k�nna till.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rs�kringsbolaget ska p� ett �ndam�lsenligt s�tt kontrollera om det intr�f-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">far d�dsfall som utg�r f�rs�kringsfall. Om bolaget f�r k�nnedom om ett s�-<br/>dant f�rs�kringsfall, ska bolaget genast underr�tta d�dsboet och k�nda f�r-<br/>m�nstagare.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om f�rs�kringsbolaget f�rsummar vad som f�reskrivs i andra stycket och</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">detta medf�r att d�dsboet eller en f�rm�nstagare inte inom den tid som anges<br/>i 16 kap. 5 � framst�ller anspr�k till f�rs�kringsbolaget p� grund av f�rs�k-<br/>ringen, f�r talan v�ckas upp till trettio �r efter d�dsfallet.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om f�rs�kringstagaren har f�renat ett f�rm�nstagarf�rordnande med vill-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">kor om att f�rs�kringsbeloppet eller f�rs�kringen ska vara mottagarens en-<br/>skilda egendom, ska f�rs�kringsbolaget underr�tta f�rm�nstagaren om det n�r<br/>ett f�rs�kringsbelopp f�rsta g�ngen betalas ut.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>15 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">En f�rs�kring eller ett f�rs�kringsbelopp, som tillfaller en f�rm�ns-</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">tagare till f�ljd av ett f�rordnande som har kunnat �terkallas, f�r tas i anspr�k<br/>f�r f�rs�kringstagarens skulder, om fordringen har uppkommit f�re f�rs�k-<br/>ringsfallet och inte kan betalas ur f�rs�kringstagarens f�rm�genhet eller kvar-<br/>l�tenskap.</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En f�rs�kring eller ett f�rs�kringsbelopp, som tillfaller en f�rv�rvare eller</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">panthavare eller en f�rm�nstagare till f�ljd av ett o�terkalleligt f�rordnande,<br/>f�r inte tas i anspr�k f�r f�rs�kringstagarens skulder efter det att ett med-<br/>delande om f�rfogandet har kommit in till f�rs�kringsbolaget. Om f�r-<br/>fogandet avser ett f�rs�kringsbrev som innehavaren m�ste f�rete f�r att f� ut<br/>f�rs�kringsers�ttning, blir f�rfogandet g�llande mot f�rs�kringstagarens</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2013:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">borgen�rer n�r den till vars f�rm�n f�rfogandet �ger rum f�r f�rs�krings-<br/>brevet i sin besittning.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">En f�rs�kring eller ett f�rs�kringsbelopp som tillfaller en f�rm�nstagare f�r</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">aldrig utm�tas f�r f�rs�kringstagarens skulder, om ans�kan g�rs mer �n tre �r<br/>fr�n det att f�rm�nstagarens r�tt intr�dde.</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>16 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>Preskription av r�tt till f�rs�kringsskydd</i></p> <p style="position:absolute;top:216px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:216px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Den som vill ha f�rs�kringsers�ttning eller annat f�rs�kringsskydd</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">m�ste v�cka talan inom tio �r fr�n tidpunkten n�r det f�rh�llande som enligt<br/>f�rs�kringsavtalet ber�ttigar till s�dant skydd intr�dde.</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om den som vill ha f�rs�kringsskydd har framst�llt anspr�ket till f�rs�k-</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">ringsbolaget inom den tid som anges i f�rsta stycket, �r fristen att v�cka talan<br/>alltid minst sex m�nader fr�n det att bolaget har f�rklarat att det har tagit slut-<br/>lig st�llning till anspr�ket.</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid �terkrav mellan f�rs�kringsbolag �r fristen att v�cka talan alltid minst</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ett �r fr�n den betalning som grundar �terkravet.</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om talan inte v�cks enligt denna paragraf, g�r r�tten till f�rs�kringsskydd</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rlorad.</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">I f�rh�llanden mellan f�rs�kringsbolag f�r annat avtalas om preskription �n</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">vad som f�ljer av denna paragraf.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>17 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:495px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:494px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">N�r ett gruppavtal om frivillig gruppskadef�rs�kring har ing�tts, r�knas</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">tiden f�r f�rs�kringsbolagets ansvar fr�n den tidpunkt som anges i grupp-<br/>avtalet. Ansvaret omfattar alla gruppmedlemmar som d� uppfyller anslut-<br/>ningskraven enligt avtalet och som har anslutit sig till f�rs�kringen samt dem<br/>som har anslutits tillsammans med en gruppmedlem. Ansluter sig en grupp-<br/>medlem senare, r�knas ansvaret fr�n och med dagen efter anslutningen, om<br/>inte annat anges i gruppavtalet.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Anslutning enligt f�rsta stycket anses ske n�r medlemmen g�r anm�lan till</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">f�rs�kringsbolaget eller till n�gon som tar emot anm�lningar f�r dess r�kning.<br/>Om medlemmen ansluter sig genom att inte avb�ja f�rs�kringen, anses an-<br/>slutning ske n�r tiden f�r avb�jande g�r ut.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om ingen annan tidpunkt har avtalats, r�knas vid obligatorisk grupp-</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">skadef�rs�kring tiden f�r f�rs�kringsbolagets ansvar mot medlemmarna fr�n<br/>och med dagen efter den d� gruppavtalet ingicks eller, om n�gon intr�der i<br/>gruppen senare, fr�n och med dagen efter intr�det.</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>19 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:808px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:808px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Under f�rs�kringstiden och i samband med att f�rs�kringen f�rnyas ska</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">f�rs�kringsbolaget i sk�lig omfattning informera de f�rs�krade om s�dana<br/>f�rh�llanden r�rande f�rs�kringen som det �r av betydelse f�r dem att k�nna<br/>till. Efter ett f�rs�kringsfall g�ller informationsskyldigheten ocks� mot andra<br/>som har anspr�k mot f�rs�kringsbolaget. Det som s�gs i 10 kap. 7 � andra<br/>fj�rde styckena om information vid f�rs�kringsfall och i 10 kap. 8 � om m�j-<br/>ligheter till �verpr�vning m.m. till�mpas ocks� vid gruppersonf�rs�kring.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2013:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft42">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft42">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft40">N�r ett gruppavtal om frivillig gruppersonf�rs�kring har ing�tts, r�knas</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">tiden f�r f�rs�kringsbolagets ansvar fr�n den tidpunkt som anges i gruppav-<br/>talet. Ansvaret omfattar alla gruppmedlemmar som d� uppfyller anslutnings-<br/>kraven enligt avtalet och som har anslutit sig till f�rs�kringen samt dem som<br/>har anslutits som medf�rs�krade till en gruppmedlem. Ansluter sig en grupp-<br/>medlem senare, r�knas ansvaret fr�n och med dagen efter anslutningen, om<br/>inte annat anges i gruppavtalet.</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Anslutning enligt f�rsta stycket anses ske n�r medlemmen g�r anm�lan till</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">f�rs�kringsbolaget eller till n�gon som tar emot anm�lningar f�r dess r�kning.<br/>Om medlemmen ansluter sig genom att inte avb�ja f�rs�kringen, anses an-<br/>slutning ske n�r tiden f�r avb�jande g�r ut.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Om ingen annan tidpunkt har avtalats, r�knas vid obligatorisk grupperson-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">f�rs�kring tiden f�r f�rs�kringsbolagets ansvar mot medlemmarna fr�n och<br/>med dagen efter den d� gruppavtalet ingicks eller, om n�gon intr�der i grup-<br/>pen senare, fr�n och med dagen efter intr�det.</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>20 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft40">Under f�rs�kringstiden ska f�rs�kringsbolaget och arbetsmarknads-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">parterna i sk�lig omfattning informera arbetsgivare, anst�llda och andra som<br/>omfattas av f�rs�kringen om s�dana f�rh�llanden r�rande denna som det �r av<br/>betydelse f�r dem att k�nna till. F�rs�kringsbolaget har informations-<br/>skyldigheten med anledning av f�rs�kringsfall, och skyldigheten g�ller ocks�<br/>mot andra som har anspr�k mot bolaget. Det som s�gs i 10 kap. 7 � andra<br/>fj�rde styckena om information vid f�rs�kringsfall och i 10 kap. 8 � om m�j-<br/>ligheter till �verpr�vning m.m. till�mpas ocks� vid kollektivavtalsgrundad<br/>personf�rs�kring.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft44">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015. <br/>2. �ldre best�mmelser g�ller f�r f�rs�kringsavtal som har ing�tts f�re</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">ikrafttr�dandet och inte f�rnyats d�refter (�ldre f�rs�kringar), om inte annat<br/>f�ljer av 3 eller 4. </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. De nya best�mmelserna i 10 kap. 7 � andra stycket till�mpas �ven p�</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">�ldre f�rs�kringar.</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">4. De nya best�mmelserna i 7 kap. 4 �, 10 kap. 7 � tredje stycket och</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">16 kap. 5 � till�mpas p� �ldre f�rs�kringar, om det f�rh�llande som enligt f�r-<br/>s�kringsavtalet ber�ttigar till f�rs�kringsers�ttning eller annat f�rs�k-<br/>ringsskydd intr�der efter ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft44">Mikael Forsgren<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i f�rs�kringsavtalslagen (2005:104);

utf�rdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 7 kap. 4 �, 8 kap. 16, 19 och 20 ��,

10 kap. 7 �, 15 kap. 2 �, 16 kap. 5 �, 17 kap. 9 �, 19 kap. 7 och 9 �� och
20 kap. 5 � samt rubrikerna n�rmast f�re 7 kap. 4 � och 16 kap. 5 � f�rs�k-
ringsavtalslagen (2005:104) ska ha f�ljande lydelse.

7 kap.

Preskription av r�tt till f�rs�kringsskydd

4 �

Den som vill ha f�rs�kringsers�ttning eller annat f�rs�kringsskydd

m�ste v�cka talan inom tio �r fr�n tidpunkten n�r det f�rh�llande som enligt
f�rs�kringsavtalet ber�ttigar till s�dant skydd intr�dde.

Om den som vill ha f�rs�kringsskydd har framst�llt anspr�ket till f�rs�k-

ringsbolaget inom den tid som anges i f�rsta stycket, �r fristen att v�cka talan
alltid minst sex m�nader fr�n det att bolaget har f�rklarat att det har tagit slut-
lig st�llning till anspr�ket.

Vid �terkrav mellan f�rs�kringsbolag �r fristen att v�cka talan alltid minst

ett �r fr�n den betalning som grundar �terkravet.

Om talan inte v�cks enligt denna paragraf, g�r r�tten till f�rs�kringsskydd

f�rlorad.

I f�rh�llanden mellan f�rs�kringsbolag f�r annat avtalas om preskription �n

vad som f�ljer av denna paragraf.

8 kap.

16 �

Om f�rs�kringsbolaget f�r k�nnedom om ett f�rh�llande som vid f�r-

s�kringsfall kan f�ranleda ansvarsbegr�nsning enligt 912 ��, till�mpas
4 kap. 10 �.

Det som s�gs i 4 kap. 11 � om omfattningsvillkor till�mpas ocks� i fr�ga

om ansvarsbegr�nsning enligt 913 ��.

19 �

2

Det som s�gs i 7 kap. 1 � om tiden f�r utbetalning av f�rs�krings-

ers�ttning och i 7 kap. 9 � om regressr�tt till�mpas ocks� vid f�retags-
f�rs�kring. Det som s�gs i 7 kap. 5 � om risken f�r vissa meddelanden till�m-
pas vid f�retagsf�rs�kring n�r det g�ller meddelanden enligt 8 kap. 6 och
17 ��.

1 Prop. 2012/13:168, bet. 2013/14:CU4, rskr. 2013/14:31.

2 Senaste lydelse 2011:12.

SFS 2013:1092

Utkom fr�n trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1092

Vid f�retagsf�rs�kring till�mpas ocks� 7 kap. 1 a � om samtycke till att in-

h�mta h�lsouppgifter, 7 kap. 2 � f�rsta stycket och 3 � om f�rsummelse att
anm�la f�rs�kringsfall m.m. samt 7 kap. 7 och 8 �� om talan om ogiltig-
f�rklaring av upps�gning.

F�rsta stycket g�ller inte om annat har avtalats.

20 �

Det som s�gs i 7 kap. 4 � om preskription av r�tt till f�rs�krings-

ers�ttning och annat f�rs�kringsskydd till�mpas ocks� vid f�retagsf�rs�kring.

F�rs�kringsbolaget f�r skriftligen f�rel�gga den f�rs�krade att v�cka talan

inom en kortare tid �n vad som f�ljer av h�nvisningen i f�rsta stycket. Fristen
f�r inte vara kortare �n ett �r fr�n det att den f�rs�krade har f�tt del av f�rel�g-
gandet.

I f�rs�kringsavtalet f�r f�reskrivas att den som g�r g�llande anspr�k p� f�r-

s�kringsers�ttning eller annat f�rs�kringsskydd m�ste anm�la detta inom viss
tid. Fristen f�r inte vara kortare �n ett �r fr�n tidpunkten n�r det f�rh�llande
som enligt f�rs�kringsavtalet ber�ttigar till f�rs�kringsskyddet intr�dde.

Andra och tredje styckena p�verkar inte en skadelidandes r�tt att rikta

direktkrav mot f�rs�kringsbolaget enligt 9 kap. 7 � f�rsta stycket 1.

10 kap.

7 �

N�r ett f�rs�kringsfall har intr�ffat, ska f�rs�kringsbolaget i sk�lig om-

fattning informera f�rs�kringstagaren och andra som har anspr�k mot bolaget
om s�dana f�rh�llanden r�rande f�rs�kringen som det �r av betydelse f�r dem
att k�nna till.

F�rs�kringsbolaget ska p� ett �ndam�lsenligt s�tt kontrollera om det intr�f-

far d�dsfall som utg�r f�rs�kringsfall. Om bolaget f�r k�nnedom om ett s�-
dant f�rs�kringsfall, ska bolaget genast underr�tta d�dsboet och k�nda f�r-
m�nstagare.

Om f�rs�kringsbolaget f�rsummar vad som f�reskrivs i andra stycket och

detta medf�r att d�dsboet eller en f�rm�nstagare inte inom den tid som anges
i 16 kap. 5 � framst�ller anspr�k till f�rs�kringsbolaget p� grund av f�rs�k-
ringen, f�r talan v�ckas upp till trettio �r efter d�dsfallet.

Om f�rs�kringstagaren har f�renat ett f�rm�nstagarf�rordnande med vill-

kor om att f�rs�kringsbeloppet eller f�rs�kringen ska vara mottagarens en-
skilda egendom, ska f�rs�kringsbolaget underr�tta f�rm�nstagaren om det n�r
ett f�rs�kringsbelopp f�rsta g�ngen betalas ut.

15 kap.

2 �

En f�rs�kring eller ett f�rs�kringsbelopp, som tillfaller en f�rm�ns-

tagare till f�ljd av ett f�rordnande som har kunnat �terkallas, f�r tas i anspr�k
f�r f�rs�kringstagarens skulder, om fordringen har uppkommit f�re f�rs�k-
ringsfallet och inte kan betalas ur f�rs�kringstagarens f�rm�genhet eller kvar-
l�tenskap.

En f�rs�kring eller ett f�rs�kringsbelopp, som tillfaller en f�rv�rvare eller

panthavare eller en f�rm�nstagare till f�ljd av ett o�terkalleligt f�rordnande,
f�r inte tas i anspr�k f�r f�rs�kringstagarens skulder efter det att ett med-
delande om f�rfogandet har kommit in till f�rs�kringsbolaget. Om f�r-
fogandet avser ett f�rs�kringsbrev som innehavaren m�ste f�rete f�r att f� ut
f�rs�kringsers�ttning, blir f�rfogandet g�llande mot f�rs�kringstagarens

background image

3

SFS 2013:1092

borgen�rer n�r den till vars f�rm�n f�rfogandet �ger rum f�r f�rs�krings-
brevet i sin besittning.

En f�rs�kring eller ett f�rs�kringsbelopp som tillfaller en f�rm�nstagare f�r

aldrig utm�tas f�r f�rs�kringstagarens skulder, om ans�kan g�rs mer �n tre �r
fr�n det att f�rm�nstagarens r�tt intr�dde.

16 kap.

Preskription av r�tt till f�rs�kringsskydd

5 �

Den som vill ha f�rs�kringsers�ttning eller annat f�rs�kringsskydd

m�ste v�cka talan inom tio �r fr�n tidpunkten n�r det f�rh�llande som enligt
f�rs�kringsavtalet ber�ttigar till s�dant skydd intr�dde.

Om den som vill ha f�rs�kringsskydd har framst�llt anspr�ket till f�rs�k-

ringsbolaget inom den tid som anges i f�rsta stycket, �r fristen att v�cka talan
alltid minst sex m�nader fr�n det att bolaget har f�rklarat att det har tagit slut-
lig st�llning till anspr�ket.

Vid �terkrav mellan f�rs�kringsbolag �r fristen att v�cka talan alltid minst

ett �r fr�n den betalning som grundar �terkravet.

Om talan inte v�cks enligt denna paragraf, g�r r�tten till f�rs�kringsskydd

f�rlorad.

I f�rh�llanden mellan f�rs�kringsbolag f�r annat avtalas om preskription �n

vad som f�ljer av denna paragraf.

17 kap.

9 �

N�r ett gruppavtal om frivillig gruppskadef�rs�kring har ing�tts, r�knas

tiden f�r f�rs�kringsbolagets ansvar fr�n den tidpunkt som anges i grupp-
avtalet. Ansvaret omfattar alla gruppmedlemmar som d� uppfyller anslut-
ningskraven enligt avtalet och som har anslutit sig till f�rs�kringen samt dem
som har anslutits tillsammans med en gruppmedlem. Ansluter sig en grupp-
medlem senare, r�knas ansvaret fr�n och med dagen efter anslutningen, om
inte annat anges i gruppavtalet.

Anslutning enligt f�rsta stycket anses ske n�r medlemmen g�r anm�lan till

f�rs�kringsbolaget eller till n�gon som tar emot anm�lningar f�r dess r�kning.
Om medlemmen ansluter sig genom att inte avb�ja f�rs�kringen, anses an-
slutning ske n�r tiden f�r avb�jande g�r ut.

Om ingen annan tidpunkt har avtalats, r�knas vid obligatorisk grupp-

skadef�rs�kring tiden f�r f�rs�kringsbolagets ansvar mot medlemmarna fr�n
och med dagen efter den d� gruppavtalet ingicks eller, om n�gon intr�der i
gruppen senare, fr�n och med dagen efter intr�det.

19 kap.

7 �

Under f�rs�kringstiden och i samband med att f�rs�kringen f�rnyas ska

f�rs�kringsbolaget i sk�lig omfattning informera de f�rs�krade om s�dana
f�rh�llanden r�rande f�rs�kringen som det �r av betydelse f�r dem att k�nna
till. Efter ett f�rs�kringsfall g�ller informationsskyldigheten ocks� mot andra
som har anspr�k mot f�rs�kringsbolaget. Det som s�gs i 10 kap. 7 � andra
fj�rde styckena om information vid f�rs�kringsfall och i 10 kap. 8 � om m�j-
ligheter till �verpr�vning m.m. till�mpas ocks� vid gruppersonf�rs�kring.

background image

4

SFS 2013:1092

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

9 �

N�r ett gruppavtal om frivillig gruppersonf�rs�kring har ing�tts, r�knas

tiden f�r f�rs�kringsbolagets ansvar fr�n den tidpunkt som anges i gruppav-
talet. Ansvaret omfattar alla gruppmedlemmar som d� uppfyller anslutnings-
kraven enligt avtalet och som har anslutit sig till f�rs�kringen samt dem som
har anslutits som medf�rs�krade till en gruppmedlem. Ansluter sig en grupp-
medlem senare, r�knas ansvaret fr�n och med dagen efter anslutningen, om
inte annat anges i gruppavtalet.

Anslutning enligt f�rsta stycket anses ske n�r medlemmen g�r anm�lan till

f�rs�kringsbolaget eller till n�gon som tar emot anm�lningar f�r dess r�kning.
Om medlemmen ansluter sig genom att inte avb�ja f�rs�kringen, anses an-
slutning ske n�r tiden f�r avb�jande g�r ut.

Om ingen annan tidpunkt har avtalats, r�knas vid obligatorisk grupperson-

f�rs�kring tiden f�r f�rs�kringsbolagets ansvar mot medlemmarna fr�n och
med dagen efter den d� gruppavtalet ingicks eller, om n�gon intr�der i grup-
pen senare, fr�n och med dagen efter intr�det.

20 kap.

5 �

Under f�rs�kringstiden ska f�rs�kringsbolaget och arbetsmarknads-

parterna i sk�lig omfattning informera arbetsgivare, anst�llda och andra som
omfattas av f�rs�kringen om s�dana f�rh�llanden r�rande denna som det �r av
betydelse f�r dem att k�nna till. F�rs�kringsbolaget har informations-
skyldigheten med anledning av f�rs�kringsfall, och skyldigheten g�ller ocks�
mot andra som har anspr�k mot bolaget. Det som s�gs i 10 kap. 7 � andra
fj�rde styckena om information vid f�rs�kringsfall och i 10 kap. 8 � om m�j-
ligheter till �verpr�vning m.m. till�mpas ocks� vid kollektivavtalsgrundad
personf�rs�kring.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.
2. �ldre best�mmelser g�ller f�r f�rs�kringsavtal som har ing�tts f�re

ikrafttr�dandet och inte f�rnyats d�refter (�ldre f�rs�kringar), om inte annat
f�ljer av 3 eller 4.

3. De nya best�mmelserna i 10 kap. 7 � andra stycket till�mpas �ven p�

�ldre f�rs�kringar.

4. De nya best�mmelserna i 7 kap. 4 �, 10 kap. 7 � tredje stycket och

16 kap. 5 � till�mpas p� �ldre f�rs�kringar, om det f�rh�llande som enligt f�r-
s�kringsavtalet ber�ttigar till f�rs�kringsers�ttning eller annat f�rs�k-
ringsskydd intr�der efter ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Mikael Forsgren
(Justitiedepartementet)

;