SFS 2013:1094 Förordning om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem

131094.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1101) med
instruktion för Verket för innovationssystem;

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ förordningen (2009:1101) med in-

struktion för Verket för innovationssystem ska ha följande lydelse.

2 §

1

Verket för innovationssystem ska

1. bidra till att stärka och utveckla universitet och högskolor, industriforsk-

ningsinstitut, företag och andra samhällsaktörer samt utveckla samarbetet
mellan dessa inom de svenska innovationssystemen,

2. bidra till att utveckla en mer sammanhållen och internationellt konkur-

renskraftig institutssektor, samt att stärka dess roll inom de svenska innova-
tionssystemen,

3. bidra till att stärka och utveckla viktiga sektorer inom de svenska inno-

vationssystemen,

4. medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet i enlighet med

förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete, bidra till en effektiv an-
vändning av EU:s strukturfonder och bidra till att utveckla samspelet mellan
det regionala tillväxtarbetet och den nationella forsknings- och innovations-
politiken,

5. sprida information om forskning, utveckling och innovation till utförare,

användare och allmänhet, och

6. beakta forskningsetiska frågor, främja jämställdhet inom sitt verksam-

hetsområde och främja forskning om jämställdhet med fokus på vad som hin-
drar eller möjliggör innovation.

3 §

Verket för innovationssystem ska

1. stimulera internationellt samarbete som stärker svensk forskning och

innovation samt bidrar till nytta för Sverige,

2. främja svenskt deltagande i EU:s ramprogram för forskning och innova-

tion,

3. utvärdera det svenska deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och

innovation,

4. samordna det nationella informations- och rådgivningsarbetet om EU:s

ramprogram för forskning och innovation,

5. vara nationellt kontaktorgan för EU:s ramprogram för forskning och inn-

ovation, forskningsprogrammet COST och det industriella utvecklingspro-
grammet Eureka,

1 Senaste lydelse 2012:973.

SFS 2013:1094

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1094

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

6. bistå med ett sekretariat för den samordningsfunktion för EU:s forsk-

ningssamarbete som omfattar andra statliga forskningsfinansiärer,

7. företräda staten i relevanta partnerskapsprogram enligt artiklarna 185

och 187 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

8. bistå Regeringskansliet i programkommittéarbetet i EU:s ramprogram

för forskning och innovation inom de områden där myndigheten har fått ett
utpekat ansvar genom regeringsbeslut, och

9. bistå Regeringskansliet i arbetet i OECD:s kommitté för forsknings- och

teknikpolitik (CSTP) och dess undergrupper.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)