SFS 2013:1095 Förordning om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

131095.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:185) med
instruktion för Trafikverket;

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver att 12 a § förordningen (2010:185) med instruktion

för Trafikverket ska ha följande lydelse.

12 a §

1

Trafikverket ska ingå och ansvara för statens avtal om

1. transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik, inklusive flyg-

trafik, som inte upprätthålls i annan regi och där det saknas förutsättningar för
kommersiell drift, samt

2. linjesjöfart till Gotland.
Trafikverket ska vidare se till att det finns regelbunden flygtrafik på linjen

�stersund�Umeå.

Trafikverket ska också ansvara för statens avtal med AB Storstockholms

Lokaltrafik, om regeringen inte beslutat något annat.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:793.

SFS 2013:1095

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013