SFS 2013:1095 Förordning om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

131095.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:185) med
instruktion för Trafikverket;

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver att 12 a § förordningen (2010:185) med instruktion

för Trafikverket ska ha följande lydelse.

12 a §

1

Trafikverket ska ingå och ansvara för statens avtal om

1. transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik, inklusive flyg-

trafik, som inte upprätthålls i annan regi och där det saknas förutsättningar för
kommersiell drift, samt

2. linjesjöfart till Gotland.
Trafikverket ska vidare se till att det finns regelbunden flygtrafik på linjen

Östersund–Umeå.

Trafikverket ska också ansvara för statens avtal med AB Storstockholms

Lokaltrafik, om regeringen inte beslutat något annat.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:793.

SFS 2013:1095

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;