SFS 2013:1096 Förordning om ändring i förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn

131096.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1263) om
förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn;

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver att 4�7 §§ samt rubrikerna närmast före 4 och 6 §§

förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungs-
örn ska ha följande lydelse.

Fastställande av nivåer för förekomsten av stora rovdjur

4 §

Länsstyrelsen ska till samverkansrådet lämna förslag till det minsta an-

tal föryngringar per år som förvaltningen ska syfta till att upprätthålla (mini-
minivå) för förekomsten av björn, varg, järv och lo i länet.

Samverkansrådet ska med utgångspunkt i länsstyrelsernas förslag enligt

första stycket till Naturvårdsverket lämna förslag till miniminivåer för före-
komsten av björn, varg, järv och lo i rovdjursförvaltningsområdet och i vart
och ett av de län som ingår i området.

5 §

Efter förslag av samverkansråden ska Naturvårdsverket fastställa mini-

minivåer för förekomsten av björn, varg, järv och lo i vart och ett av rovdjurs-
förvaltningsområdena och länen.

Naturvårdsverket ska fastställa miniminivåerna enligt första stycket inom

ramen för de nationella målen för respektive art och med beaktande av arter-
nas naturliga utbredningsområden.

�versyn av nivåer

6 §

Naturvårdsverket ska minst en gång vart femte år se över fördelningen

av miniminivåerna enligt 4 § andra stycket.

7 §

Länsstyrelsen ska upprätta en rovdjursförvaltningsplan för länet.

Samverkansråden ska med beaktande av rovdjursförvaltningsplanerna och

de fastställda miniminivåerna utforma långsiktiga övergripande riktlinjer för
rovdjursförvaltningen i rovdjursförvaltningsområdet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

SFS 2013:1096

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1096

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)