SFS 2013:1097 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

131097.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i jaktförordningen (1987:905);

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om jaktförordningen (1987:905)

1

dels att 24 b § ska upphöra att gälla,
dels att 18, 23 b, 24 a och 24 c §§ ska ha följande lydelse.

18 §

2

En hund som vid jakt eller jaktträning under tiden den 21 augusti–

30 september driver eller förföljer hjort eller rådjur eller annars jagar på ett
olämpligt sätt ska snarast kopplas.

Jakt eller jaktträning med hund ska bedrivas på ett sådant sätt att viltet med

hänsyn till hundens egenskaper eller snö-, is- och temperaturförhållandena
inte utsätts för onödiga påfrestningar.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från

16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.
Naturvårdsverket får även besluta om sådana undantag i beslut om delegering
enligt 24 a §. Om Naturvårdsverket inte har meddelat föreskrifter eller beslut
om sådana undantag, får länsstyrelsen i det enskilda fallet besluta om undan-
tag om detta inte strider mot Naturvårdsverkets föreskrifter eller beslut.

23 b §

3

Om det finns förutsättningar enligt 23 a § får Naturvårdsverket efter

ansökan av den som riskerar att drabbas av skada eller på eget initiativ besluta
om skyddsjakt efter björn, varg, järv, lo, säl eller örn. Om det finns en stor
sannolikhet för att allvarlig skada kommer att uppstå, får beslut om skydds-
jakt fattas även om någon skada inte har inträffat.

Innan Naturvårdsverket fattar ett beslut enligt första stycket ska verket

höra Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet gäller skyddsjakt efter säl.

24 a §

4

Naturvårdsverket får överlämna till länsstyrelsen att besluta om

skyddsjakt efter björn, varg, järv, lo och kungsörn med stöd av 23 b §.

Naturvårdsverket får överlämna till länsstyrelserna i ett rovdjursförvalt-

ningsområde enligt 2 § förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn,
varg, järv, lo och kungsörn att besluta om licensjakt efter björn, varg, järv och
lo med stöd av 23 d §, under förutsättning att antalet föryngringar för arten i
rovdjursförvaltningsområdet överstiger de fastställda miniminivåerna enligt
5 § samma förordning.

1 Förordningen omtryckt 2000:1216.

2 Senaste lydelse 2011:188.

3 Senaste lydelse 2011:1571.

4 Senaste lydelse 2009:1265.

SFS 2013:1097

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1097

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

24 c §

5

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om beslut enligt 24 a §.

Naturvårdsverket ska fortlöpande bedöma om möjligheten att jaga rovdjur

med stöd av beslut enligt 24 a § försvårar upprätthållandet av en gynnsam be-
varandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, eller
möjligheten annars utnyttjas i stor omfattning. Om Naturvårdsverket bedömer
att så är fallet, får verket ändra eller återkalla ett sådant beslut.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2009:1265.