SFS 2013:1098 Förordning om ändring i viltskadeförordningen (2001:724)

131098.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i viltskadeförordningen (2001:724);

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver att 3 § viltskadeförordningen (2001:724) ska ha

följande lydelse.

3 §

1

Sametinget får till en sameby lämna bidrag till åtgärder för att före-

bygga att varg, björn, järv, lo eller kungsörn orsakar skador på renar. Bidrag
får lämnas endast efter ansökan och för åtgärder som normalt inte ingår i ren-
skötseln.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2013:1098

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013