SFS 2013:1099 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

131099.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 102 kap. 16 § socialförsäkrings-

balken ska ha följande lydelse.

102 kap.

16 §

Reduceringsinkomsten är summan av

1. sjukersättning, aktivitetsersättning, allmän ålderspension och änkepen-

sion,

2. pension och invaliditetsförmån som lämnas enligt utländsk lagstiftning,
3. inkomst av kapital enligt 7 § 3,
4. del av förmögenhet enligt 7 § 4,
5. 50 procent av de delar av den bidragsgrundande inkomsten som består

av arbetsinkomst enligt 67 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen
(1999:1229),

6. 50 procent av de delar av inkomsten enligt 15 § som, bortsett från att

skatteplikt inte föreligger, är av motsvarande slag som arbetsinkomst enligt
67 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen, och

7. 80 procent av övriga delar av den bidragsgrundande inkomsten, minskad

med ett fribelopp enligt 17�19 §§.

Från och med den månad en försäkrad, som har hel allmän ålderspension,

fyller 65 år ska inkomst enligt första stycket 5 och 6 endast beaktas till den del
den överstiger 24 000 kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. �ldre bestämmelser tillämpas

fortfarande för bostadstillägg som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:1, utg.omr. 11, bet. 2013/14:SfU1, rskr. 2013/14:100.

SFS 2013:1099

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013