SFS 2013:1099 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

131099.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:APNJML+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:APNJNL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:APNJNL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:APNJML+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:APNJNL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:APNJNL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:APNJML+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:APNJML+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:APNJNL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:APNJML+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:APNJML+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:APNJML+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i socialf�rs�kringsbalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 102 kap. 16 � socialf�rs�krings-</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">balken ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>102 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:366px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Reduceringsinkomsten �r summan av</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. sjukers�ttning, aktivitetsers�ttning, allm�n �lderspension och �nkepen-</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">sion,</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">2. pension och invaliditetsf�rm�n som l�mnas enligt utl�ndsk lagstiftning,<br/>3. inkomst av kapital enligt 7 � 3,<br/>4. del av f�rm�genhet enligt 7 � 4,<br/>5. 50 procent av de delar av den bidragsgrundande inkomsten som best�r</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">av arbetsinkomst enligt 67 kap. 6 � f�rsta stycket inkomstskattelagen<br/>(1999:1229),</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. 50 procent av de delar av inkomsten enligt 15 � som, bortsett fr�n att</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">skatteplikt inte f�religger, �r av motsvarande slag som arbetsinkomst enligt<br/>67 kap. 6 � f�rsta stycket inkomstskattelagen, och</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">7. 80 procent av �vriga delar av den bidragsgrundande inkomsten, minskad</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">med ett fribelopp enligt 1719 ��.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Fr�n och med den m�nad en f�rs�krad, som har hel allm�n �lderspension,</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">fyller 65 �r ska inkomst enligt f�rsta stycket 5 och 6 endast beaktas till den del<br/>den �verstiger 24 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014. �ldre best�mmelser till�mpas</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">fortfarande f�r bostadstill�gg som avser tid f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:732px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:767px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ULF KRISTERSSON</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:1, utg.omr. 11, bet. 2013/14:SfU1, rskr. 2013/14:100.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1099</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 20 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i socialf�rs�kringsbalken;

utf�rdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 102 kap. 16 � socialf�rs�krings-

balken ska ha f�ljande lydelse.

102 kap.

16 �

Reduceringsinkomsten �r summan av

1. sjukers�ttning, aktivitetsers�ttning, allm�n �lderspension och �nkepen-

sion,

2. pension och invaliditetsf�rm�n som l�mnas enligt utl�ndsk lagstiftning,
3. inkomst av kapital enligt 7 � 3,
4. del av f�rm�genhet enligt 7 � 4,
5. 50 procent av de delar av den bidragsgrundande inkomsten som best�r

av arbetsinkomst enligt 67 kap. 6 � f�rsta stycket inkomstskattelagen
(1999:1229),

6. 50 procent av de delar av inkomsten enligt 15 � som, bortsett fr�n att

skatteplikt inte f�religger, �r av motsvarande slag som arbetsinkomst enligt
67 kap. 6 � f�rsta stycket inkomstskattelagen, och

7. 80 procent av �vriga delar av den bidragsgrundande inkomsten, minskad

med ett fribelopp enligt 1719 ��.

Fr�n och med den m�nad en f�rs�krad, som har hel allm�n �lderspension,

fyller 65 �r ska inkomst enligt f�rsta stycket 5 och 6 endast beaktas till den del
den �verstiger 24 000 kronor.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014. �ldre best�mmelser till�mpas

fortfarande f�r bostadstill�gg som avser tid f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:1, utg.omr. 11, bet. 2013/14:SfU1, rskr. 2013/14:100.

SFS 2013:1099

Utkom fr�n trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;