SFS 2013:1093 Förordning om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

131093.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1117) med
instruktion för Konkurrensverket;

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:1117) med instruktion

för Konkurrensverket ska ha följande lydelse.

4 §

1

Konkurrensverket ska utöver vad som följer av 3 §

1. uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens i offentlig och privat

verksamhet och mot en effektiv offentlig upphandling, lämna förslag till kon-
kurrensutsättning och till regelreformering samt följa upp utvecklingen på
konkurrens- och upphandlingsområdet,

2. fullgöra den övervakning och rapportering i fråga om detaljhandel med

alkohol som överenskommits mellan Sverige och Europeiska kommissionen,

3. avge yttranden enligt 23 § förordningen (2003:396) om elektronisk kom-

munikation,

4. inom sina verksamhetsområden och i lämplig omfattning utfärda all-

männa råd,

5. samla in uppgifter för statistikändamål,
6. när verket från allmän domstol eller Marknadsdomstolen får en kopia av

en dom eller ett slutligt beslut som gäller tillämpningen av artikel 101 eller ar-
tikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt utan dröjsmål
översända domen eller beslutet till Europeiska kommissionen,

7. till Regeringskansliet årligen överlämna kopior av domar och slutliga

beslut som gäller tillämpningen av 16 kap. 14 § lagen (2007:1091) om offent-
lig upphandling eller 16 kap. 14 § lagen (2007:1092) om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, och

8. fullgöra de uppgifter som ska skötas av nationell konkurrensmyndighet

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den
25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för
energi.

I fråga om offentlig upphandling ska Konkurrensverket tillhandahålla me-

tod- och kompetensstöd för innovationsupphandling.

1 Senaste lydelse 2013:387.

SFS 2013:1093

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1093

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)