SFS 2013:1047 Lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen

131047.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till
riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete
i riksdagen;

utfärdad den 5 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 och 17 §§ lagen (1999:1209) om

stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen ska ha
följande lydelse.

10 §

2

Stöd är avsett att bekosta handläggarhjälp åt riksdagens ledamöter.

Stödet beräknas efter normen att det ska motsvara kostnaden för en politisk
sekreterare per riksdagsledamot.

Vid bestämmandet av stödets storlek ska beloppet 56 600 kr per politisk

sekreterare och månad ligga till grund för beräkningen.

17 §

3

Till en ledamot som har blivit invald i riksdagen genom att partiet fått

minst tolv procent av rösterna i den egna valkretsen lämnas stöd, med tillämp-
ning i övrigt av bestämmelserna i denna lag, i form av

a) basstöd till partigrupp med en niondel av vad som tillkommer ett parti

som inte är regeringsparti,

b) stöd enligt 10 §, och
c) stöd enligt 15 § för ett mandat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:1, utg.omr. 1, bet. 2013/14:KU1, rskr. 2013/14:81.

2 Senaste lydelse 2012:853.

3 Senaste lydelse 2011:781.

SFS 2013:1047

Utkom från trycket
den 17 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013