SFS 2013:1100 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

131100.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 97 kap. 22 § socialförsäkringsbal-

ken ska ha följande lydelse.

97 kap.

22 §

2

Bostadsbidrag lämnas månadsvis som särskilt bidrag med

� 1 500 kronor till familjer med ett barn,
� 2 000 kronor till familjer med två barn, och
� 2 650 kronor till familjer med tre eller flera barn.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. �ldre bestämmelser tillämpas

fortfarande för bostadsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:1, utg.omr. 12, bet. 2013/14:SfU1, rskr. 2013/14:100.

2 Senaste lydelse 2012:599.

SFS 2013:1100

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013