SFS 2013:1101 Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

131101.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1121) om
läkarvårdsersättning;

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver att 5, 6, 7, 7 a, 9, 10 och 11 §§ samt bilaga 1 till

förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.

5 §

1

Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning

att summan av arvodet som lämnats till en läkare och vikarie i dennes verk-
samhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabel-
len.

6 §

2 Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet

sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget arvode en-
ligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de be-
lopp som anges i tabellen.

1 Senaste lydelse 2013:67.

Läkare

Normal-
arvode
kronor

Tids-
åtgång
minuter

Sammanlagt
mottaget
arvode kronor

Allmänmedicin

759

25

2 406 000

Anestesi och intensivvård

759

20

2 807 000

Barnmedicinska specialiteter

915

30

2 303 000

Hud- och könssjukdomar

759

20

2 747 000

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

786

25

2 490 000

Reumatologi

1 150

35

2 296 000

Vissa opererande specialiteter

786

20

2 910 000

Obstetrik och gynekologi

976

25

2 815 000

Psykiatriska specialiteter

1 349

50

1 886 000

Ögonsjukdomar

848

25

2 741 000

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

786

20

2 909 000

Onkologi

786

25

2 390 000

Neurologi

1 250

35

2 628 000

Läkare utan specialistkompetens

447

20

1 542 000

2 Senaste lydelse 2013:277.

SFS 2013:1101

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1101

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat

arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte
överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

7 §

3

För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som anges

i 4 § som utförs av en läkare eller under dennes överinseende lämnas enkelt
arvode med högst 251 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § läm-
nas reducerat enkelt arvode med högst 123 kronor.

7 a §

4

Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt

arvode med 149 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas
reducerat enkelt arvode med högst 75 kronor.

9 §

5

För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad

psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 870 kronor om behandlings-
tiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förut-
sättningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst 438 kro-
nor.

10 §

6

För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort

eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett
arvode om 769 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett arvode
om 387 kronor. Arvodet om 387 kronor lämnas dock även om ersättnings-
taket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av pes-
sar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och utta-
gande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i annat
fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

Läkare

Reducerat
normalarvode
kronor

Ersättningstak
kronor

Allmänmedicin

379

2 976 000

Anestesi och intensivvård

379

4 391 000

Barnmedicinska specialiteter

457

3 056 000

Hud- och könssjukdomar

379

3 684 000

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

396

3 294 000

Reumatologi

574

3 367 000

Vissa opererande specialiteter

397

4 502 000

Obstetrik och gynekologi

492

3 774 000

Psykiatriska specialiteter

675

2 502 000

Ögonsjukdomar

424

3 982 000

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

397

3 851 000

Onkologi

397

3 307 000

Neurologi

624

3 561 000

Läkare utan specialistkompetens

223

2 099 000

3 Senaste lydelse 2012:655.

4 Senaste lydelse 2012:655.

5 Senaste lydelse 2012:655.

6 Senaste lydelse 2012:655.

background image

3

SFS 2013:1101

Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 390 kronor ut-

över arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första behovet
av kemiska medel med 400 kronor utöver arvodet enligt första stycket. Detta
gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för
patienten.

Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preven-

tivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt mot-

taget arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §.

11 §

7

Till en läkare som har sin verksamhet inom ett särskilt stödområde

lämnas tilläggsarvode med 251 kronor för medicinskt motiverade hembesök.
Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden.
För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning
som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 20 kronor.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträ-

dandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

7 Senaste lydelse 2012:655.

background image

4

SFS 2013:1101

Bilaga 1

8

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt
arvode enligt 8 §

8 Senaste lydelse 2013:277.

Åtgärder

Arvode kr

Reducerat

arvode kr

Anestesi och intensivvård m.m.

101

Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel
(inkluderar övervakning efter ingrepp)

2 348

1 889

102

Regional anestesi

2 013

1 607

103

Perioperativ anestesivård – innefattande pre-
operativ bedömning, inhalationsanestesi eller
balanserad intravenös anestesi samt tillsyn av
okomplicerat uppvakningsförlopp

4 247

3 392

104

Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad (inklu-
derar övervakning efter ingrepp)

2 598

2 067

105

Ganglieblockad eller intravenös sympaticus-
blockad. Anläggande av DCS/ryggmärgsnära
elstimulering

2 734

2 191

106

Smärtanalys. Förbehållet specialister i smärt-
lindring.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

1 482

1 189

107

Nervblockad med ledning av nervstimulator
eller ultraljud

2 223

1 774

108

Triggerpunktsblockad

1 106

898

109

Algologisk känselundersökning, kvantitativ
(QST)
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 482

1 189

Invärtesmedicinska specialiteter

202

Ultraljud, duplex carotis
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 764

1 419

203

Pacemakerkontroll med programmerare. Funk-
tionstestning innefattande mätning och analys
av stimulationströsklar och sensitivitetsnivåer
samt statistik. Bedömning av batteristatus

1 764

1 419

207

Demensutredning som omfattar i vart fall kog-
nitiv anamnes, kognitivt status (t.ex. MMT/
MMSE), laboratorietester för uteslutande av
sjukdom som ger demensliknande symtom,
EKG samt remittering till CT eller MR hjärna.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 534

1 231

208

Omfattande arteriell utredning
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 764

1 419

210

Insättande av insulinbehandling med pump
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

1 764

1 419

background image

5

SFS 2013:1101

214

Eko-Doppler, färg-Doppler
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 368

1 889

215

Bandspelar-EKG (långtids-EKG)
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 899

1 524

217

Stress-eko
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 474

1 983

218

Datoriserat medicinskt arbetsprov
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 899

1 524

219

Digital monitorering av blodtryck utanför mot-
tagning under 24 timmars blodtrycks-
registrering
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 660

1 325

220

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid
utredningar och vid uppföljning av astmapa-
tient. Dynamisk spirometri utan bronkodilata-
tion vid kontroll av KOL-patient men med
saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 660

1 325

221

Omfattande allergologisk utredning inklusive
behandling och saneringsåtgärder.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

1 660

1 325

222

Videocoloskopi

4 247

3 392

223

Videogastroskopi

2 995

2 400

224

Videosigmoideoskopi

3 308

2 650

225

Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoi-
deoskopi eller gastroskopi lämnas ytterligare
ersättning om

543

439

226

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

1 764

1 419

Reumatologi

228

Behandling med TNF-blockerare, immun-
modulerande preparat eller cytostatikapreparat

2 243

1 795

229

Ledinjektion under sterila betingelser med
samtidig tappning av led eller administration
av kortison i tre eller flera leder

2 244

1 795

Vissa opererande specialiteter

301

Sfincterotomi eller dilatation p.g.a. analfissur
eller kontraktur

2 368

1 889

302

Exstirpation av anal- eller rektalpolyp

1 660

1 325

303

Excision av pilonidalsinus

2 734

2 191

304

Operation av gynecomasti

2 734

2 191

Tillägg för bilateral operation

2 049

1 648

305

Operation av tumör i ben, brosk eller underhud

2 243

1 795

306

Exstirpation av mjukdelstumörer i head and
neckområdet 2

598

2

066

307

Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik

2 734

2 191

Åtgärder

Arvode kr

Reducerat

arvode kr

background image

6

SFS 2013:1101

308

Operation av hydrocele

2 368

1 889

309

Sutur av collateralligament

2 368

1 889

312

Avlösning av muskelfäste (epikondylit)

2 995

2 400

313

Cystoskopi

2 129

1 700

314

Senskideklyvning

2 598

2 067

För varje tillkommande senskideklyvning

1 951

1 554

315

Operation av analabscess eller fistel eller båda,
samt operation av hemorrojder och slemhinne-
prolaps (gäller ej gummiringsligatur)

2 734

2 191

318

Operation av varicer innebärande minst fyra
hudincisioner eller minst två perforantligatu-
rer, eller stripping av saphena magna på under-
benet

2 368

1 889

319

Vasectomi

2 474

1 983

320

Borttagande av osteosyntesmaterial

2 734

2 191

321

Exstirpation av ganglion, bursa

3 548

2 849

322

Synovectomi i smärre leder

2 839

2 275

324

Dorsal tenosynovectomi i handled samt even-
tuell sentransferering

3 234

2 567

325

Excision av dupuytrens contractur,
ett finger

3 548

2 849

För varje tillkommande finger

2 598

2 067

326

Sentransferering

3 234

2 567

327

Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion.
Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri trans-
plantation av hudtransplantat eller sammansatt
transplantat och korrektion av medfödd defekt
av mer betydande omfattning hos barn

4 028

3 234

328

Operation av malign hudtumör inklusive basa-
liom och hudförändringar med PAD-verifie-
rade atypier. Vidgad excision efter tidigare
operation av tumör enligt ovan

2 368

1 889

329

Hud- eller ärrplastik inklusive fotodoku-
mentation där tidigare ärrbildning är om-
fattande och utgör ett patologiskt tillstånd

2 995

2 400

330

Falangresektion vid hammartå;
avmejsling av exostos

2 995

2 400

För varje tillkommande tå

2 264

1 805

332

Neurolys medelst kirurgisk intervention eller
exstirpation av Mortons neurom.
Om kirurgisk åtgärd för Mortons neurinom en-
ligt åtgärd 332 utförs för två Mortons neuri-
nom utgår 75 % av ersättningen för den andra
operationen

3 548

2 849

334

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

2 368

1 889

335

Excision av tre eller flera hudtumörer med
hudsutur

1 660

1 325

336

Operation av varicer med hög underbindning
och resektion av saphena magna och/eller liga-
tur och resektion av saphena parva samt even-
tuella exstirpationer

4 383

3 506

Åtgärder

Arvode kr

Reducerat

arvode kr

background image

7

SFS 2013:1101

337

Urodynamisk undersökning. Härmed avses en
kombinerad urinflödesmätning med hjälp av
särskild apparatur och ultraljudsmätning av re-
sidualurin.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 474

1 983

338

Artroskopi. Innefattar artroskopi och vid be-
hov adekvat åtgärd, t.ex. partiell meniskresek-
tion. Ändamålsenlig utrustning ska finnas
inklusive digital lagring av operationsfynd.

4 601

3 683

339

Cystostomi, dvs. anläggande av suprapubisk
kateter

1 534

1 231

340

TUR-B vid G1-tumörer

3 308

2 650

341

Endoskopisk strikturbehandling

2 734

2 191

342

Lithotripsi, blåsevakuering

2 734

2 191

343

Sondering av uretra hos man

1 899

1 524

345

Operation av uretracaruncel eller skeneit

2 734

2 191

346

Operation av intrauretrala condylom

1 909

1 524

347

Operation av ljumskbråck

6 041

4 831

348

Operation av epigastricabråck

4 247

3 392

349

Operation av navelbråck

5 437

4 341

350

Excision med sutur av ögonlockstumör

2 368

1 889

351

Radikaloperation av nageltrång med resektion
av nagelroten

1 660

1 325

För varje tillkommande tå

1 241

991

352

Provexcision från arteria temporalis

1 660

1 325

353

Videogastroskopi

2 995

2 400

354

Videocoloskopi

4 247

3 392

355

Videosigmoideoskopi

3 308

2 650

356

Hallux valgusoperation (ej enbart avmejsling);
hallux rigidusoperation (debasering, cheilec-
tomi); korrektionsosteotomi metatarsalben,
falang

4 028

3 224

För varje tillkommande åtgärd

3 005

2 410

357

Led- och senkirurgi. Resektion av metatar-
salbenhuvud. Tenolys eller excision av partiell
ruptur

3 673

2 933

För varje tillkommande åtgärd

2 755

2 202

358

Operation av synstörande dermatochaloasis

2 368

1 889

Tillägg för bilateral operation

1 784

1 430

360

Om åtgärd inom gruppen opererande spe-
cialiteter utförs i intravenös eller regional
anestesi som lagts av den opererande läkaren
själv lämnas ytterligare ersättning. Åtgärden
kan inte användas vid infiltrationsanestesi eller
vid ledningsanestesi av finger och tå

1 544

1 241

361

Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoi-
deoskopi eller gastroskopi lämnas ytterligare
ersättning om

543

439

362

TRUL och prostatabiopsi

2 368

1 889

363

Blåshalsincision

4 028

3 224

364

Ablatio testis i lokal anestesi

4 028

3 224

Åtgärder

Arvode kr

Reducerat

arvode kr

background image

8

SFS 2013:1101

366

Artrodes inklusive internfixation av stortå

4 497

3 589

367

Artrodes inklusive internfixation av fingerled
och småtår

4 028

3 224

För varje tillkommande tå/finger

3 015

2 410

368

CMC 1 interpositionsplastik

4 028

3 224

369

Transrektalt ultraljud
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 013

1 607

370

Testisbiopsi

2 368

1 889

371

Videocystoscopi

3 308

2 650

Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras
flera gånger vid samma operationstillfälle.

380

När 330 är en tillkommande åtgärd

2 254

1 805

381

När 356 är en tillkommande åtgärd

3 025

2 410

382

När 357 är en tillkommande åtgärd

2 755

2 212

383

När 367 är en tillkommande åtgärd

3 026

2 410

Åtgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras
högst en gång vid samma besökstillfälle.

386

När 314 är en tillkommande åtgärd

1 951

1 554

387

När 332 är en tillkommande åtgärd

2 671

2 149

388

Om injektion av botulinumtoxin utförs vid
cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om

543

439

Obstetrik och gynekologi

401

Exeres eller vacuumaspiration av spontanabort

2 368

1 889

402

Fraktioniserad abrasio

2 368

1 889

403

Hysteroskopi

2 368

1 889

404

Om polypektomi utförs vid hysteroskopi läm-
nas ytterligare ersättning om

543

439

405

Diatermiloop-/laserkonisering

2 368

1 889

406

Abortingrepp

2 839

2 275

407

Cystoskopi

2 129

1 700

408

Medicinsk abort (inklusive läkemedel)

4 028

3 224

409

Om åtgärd inom gruppen obstetrik och gyne-
kologi utförs med PCB lämnas ytterligare er-
sättning om

1 660

1 325

410

Kolposkopi med provexcision vid utredning av
precancerösa och andra epitelförändringar cer-
vix; i vagina och vulva

1 660

1 325

412

Hydrosonografi av uterus

1 660

1 325

413

Operation av Bartolinicystafenestrering/ ex-
stirpation

1 660

1 325

414

Inkontinensutredning, träning av patient och
tillhandahållande av vaginalt inlägg.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 368

1 889

415

Endometriebiopsi

1 847

1 482

416

Tubarundersökning med ultraljud. Innefattar
genomspolning med särskild kontrast

4 028

3 224

Åtgärder

Arvode kr

Reducerat

arvode kr

background image

9

SFS 2013:1101

417

Om injektion av botulinumtoxin utförs vid
cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om

543

439

Ögonsjukdomar

501

Pachymetri

1 367

1 095

502

Nedläggning av silikongummislang

2 474

1 983

503

Operation av pterygium

2 474

1 983

504

Excision av tumör i conj./ögonlock

2 013

1 607

505

Enklare tårvägsplastik

2 013

1 607

506

Operation av ektropion

2 474

1 983

507

Operation av entropion

2 474

1 983

508

Operation av ptos

4 247

3 392

510

Excision med sutur av ögonlockstumör

2 368

1 889

Tillägg för bilateral operation

1 784

1 430

511

Operation av synstörande dermatochalasis

2 368

1 889

Tillägg för bilateral operation

1 784

1 430

512

Fotokoagulering/laserbehandling, främre seg-
mentet

1 899

1 524

513

Fotokoagulering/laserbehandling, bakre seg-
mentet

2 368

1 889

514

Synfältsundersökning med datorperimetri eller
Goldman

1 367

1 095

515

Ögonbottenfotografering med fotodokumenta-
tion

1 367

1 095

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

601

Punktion och spolning av bihåla

1 534

1 231

602

Omfattande sömnapnéundersökning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 899

1 524

604

nCPAP-inträning, standard (med noninvasiv-
behandling)

1 899

1 524

605

FES (funktionell endoscopisk kirurgi). Mo-
dern sinuskirurgi som kräver speciella kirur-
giska instrument, optiker med ljuskälla

2 839

2 275

606

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

2 368

1 889

607

Permanent transmyringealt dränage

2 474

1 983

608

Larynxundersökning inkluderande strobo-
scopi med videodokumentation

2 368

1 889

609

Exstirpation av mjukdelstumörer i head and
neckområdet

2 598

2 067

610

Otoneurologisk undersökning inklusive video-
nystagmoskopi

2 734

2 191

611

Omfattande allergologisk utredning inklusive
behandling och saneringsåtgärder.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

1 660

1 325

Åtgärder

Arvode kr

Reducerat

arvode kr

background image

10

SFS 2013:1101

612

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid
utredningar och vid uppföljning av astmapa-
tient. Dynamisk spirometri utan bronkodilata-
tion vid kontroll av KOL-patient men med
saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 660

1 325

613

Omfattande sväljfunktionsanalys

1 961

1 566

Onkologi m.m.

701

Intravenös cytostatikabehandling

2 013

1 607

Neurologi

801

EMG och ENeG med undersökning av lämp-
ligt antal muskler och nerver som bedöms nöd-
vändig för frågeställningen

2 839

2 275

802

Ultraljud, duplex carotis
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 764

1 419

803

Apomorfinbehandling
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

2 432

1 941

804

Demensutredning som omfattar i vart fall kog-
nitiv anamnes, kognitivt status (t.ex. MMT/
MMSE), laboratorietester för uteslutande av
sjukdom som ger demensliknande symtom,
EKG samt remittering till CT eller MR hjärna.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 534

1 231

805

Digital monitorering av blodtryck utanför mot-
tagning under 24 timmars blodtrycks-
registrering

1 660

1 325

Hud- och könssjukdomar

901

Fotokemoterapi med PUVA, behandling med
B-ljus, Buckybehandling eller PDT, avser för-
sta besöket

1 660

1 325

902

Omfattande kirurgisk behandling av multipla
hudtumörer med kryokirurgi eller kom-
binationsteknik eller excision/sutur av tre hud-
tumörer

2 368

1 889

903

Operation av malign hudtumör inklusive basa-
liom och hudförändringar med PAD-verifie-
rade atypier. Vidgad excision efter tidigare
operation av tumör enligt ovan

2 368

1 889

905

Omfattande allergologisk utredning inklusive
behandling och saneringsåtgärder.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

1 660

1 325

906

Behandling med TNF-blockerare, immun-
modulerande preparat, cytostatikapreparat el-
ler Roaccutan.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

2 243

1 795

907

Operation av tumör i underhud

2 243

1 795

Åtgärder

Arvode kr

Reducerat

arvode kr

background image

11

SFS 2013:1101

908

Exstirpation av mjukdelstumörer i head and
neckområdet

2 598

2 066

Psykiatriska specialiteter

951

Gruppterapi/familjeterapi för högst sex
patienter

647/patient

522/patient

952

För ytterligare högst två patienter

365/patient

303/patient

953

Besök överstigande 2 x 50 minuter

2 734

2 191

Barnmedicinska specialiteter

961

Gastroskopi

1 899

1 524

962

Datoriserat medicinskt arbetsprov
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 899

1 524

963

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid
utredningar och vid uppföljning av astmapa-
tient, eller dynamisk spirometri efter ansträng-
ningsprovokation.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 660

1 325

964

Omfattande allergologisk utredning inklusive
behandling och saneringsåtgärder.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

1 660

1 325

965

Inhalationsbehandling av akut astma/ obstruk-
tiv bronchit

1 764

1 419

966

Initial bedömning av barn med befarad neuro-
psykiatrisk störning/utvecklingsstörning. Tids-
åtgång minst 90 minuter per besök.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 682

2 149

Allmänmedicin

971

Demensutredning som innefattar i vart fall
kognitiv anamnes, kognitivt status (t.ex.
MMT/MMSE), laboratorietester för ute-
slutande av sjukdom som ger demensliknande
symtom, EKG samt remittering till CT eller
MR hjärna.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 534

1 231

972

Digital monitorering av blodtryck utanför mot-
tagning under 24 timmars blodtrycks-
registrering.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 660

1 325

973

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid
utredningar och vid uppföljning av astmapa-
tient. Dynamisk spirometri utan bronkodilata-
tion vid kontroll av KOL-patient men med
saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 660

1 325

974

Omfattande allergologisk utredning inklusive
behandling och saneringsåtgärder.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

1 660

1 325

Åtgärder

Arvode kr

Reducerat

arvode kr

background image

12

SFS 2013:1101

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

975

Excision av tre eller flera hudtumörer med
hudsutur

1 660

1 325

976

Radikaloperation av nageltrång med resektion
av nagelroten

1 660

1 325

977

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

1 764

1 419

Åtgärder

Arvode kr

Reducerat

arvode kr

;