SFS 2013:1102 Förordning om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

131102.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda
offentliga miljöer i städer och tätorter;

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Syfte och tillämpningsområde

1 §

Statligt stöd enligt denna förordning får lämnas till utvecklingsprojekt

som på ett varaktigt sätt bidrar till jämställda offentliga miljöer i städer och
tätorter. Stöd lämnas i mån av tillgång på medel.

Med jämställda offentliga miljöer avses i denna förordning miljöer vars ut-

formning inte är begränsad till det ena könets intressen och behov.

Förutsättningar för stöd

2 §

Stöd får ges till den som avser att genomföra ett utvecklingsprojekt för

jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter som innebär

1. fysiska åtgärder, eller
2. strategiska eller metodutvecklande åtgärder.
Stöd får endast lämnas till den som bedöms ha förutsättningar att kunna ge-

nomföra åtgärden och sprida information och erfarenhet om den.

3 §

Stöd får inte ges för en åtgärd som

1. den sökande är skyldig att genomföra enligt lag eller annan författning,

eller

2. utförs av någon som är försatt i konkurs eller är på obestånd.

4 §

Stöd får ges för en åtgärd som stödmottagaren avser att slutföra senast

den 1 november 2016.

5 §

Stöd till företag lämnas som stöd av mindre betydelse enligt kommissio-

nens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämp-
ningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

1 och får

lämnas endast med de begränsningar som följer av kommissionens förordning
samt av 18–20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

1 EUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998).

SFS 2013:1102

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1102

Stödets storlek

6 §

Stödet får uppgå till högst 75 procent av den beräknade kostnaden för

åtgärden.

Stödet får dock inte överstiga
1. 1 500 000 kronor per stödmottagare för sådan åtgärd som avses i 2 § för-

sta stycket 1, och

2. 750 000 kronor per stödmottagare för sådan åtgärd som avses i 2 § första

stycket 2.

Prövningen av ett stödärende

7 §

Frågor om stöd prövas av Boverket.

Boverket ska ge berörd länsstyrelse tillfälle att yttra sig över en ansökan.

8 §

En ansökan om stöd ska ha kommit in till Boverket senast den 31 mars

2016.

9 §

Vid prövningen av ansökningar får Boverket prioritera de ansökningar

som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 1 §. Bo-
verket ska särskilt uppmärksamma flickors och pojkars intressen och behov.

10 §

Om Boverket anser att stöd ska ges, ska verket bestämma stödets stor-

lek.

11 §

Ett beslut om stöd ska förenas med villkor

1. om när den stödberättigande åtgärden ska vara slutförd, och
2. som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Utbetalning av stödet

12 §

Den första utbetalningen av stödet görs med högst 75 procent av det

beslutade stödet till stödmottagaren i samband med att beslut om stöd har fat-
tats av Boverket.

Den slutliga utbetalningen görs efter det att redovisning enligt 13 § har

kommit in till och godkänts av Boverket.

Redovisning och uppföljning

13 §

När en stödberättigande åtgärd har slutförts ska stödmottagaren i en

slutrapport till Boverket redovisa hur arbetet har bedrivits och vilka resultat
som har uppnåtts. En sådan slutrapport ska ha kommit in till Boverket senast
den 1 november 2016 eller vid den tidigare tidpunkt som verket bestämmer.

14 §

Boverket ska följa upp de åtgärder som det har beviljats stöd för och

senast den 30 juni 2017 redovisa detta i en rapport till regeringen.

15 §

Stödmottagaren ska lämna de uppgifter till Boverket som behövs för

en sådan uppföljning som avses i 14 §.

background image

3

SFS 2013:1102

16 §

Boverket ska föra ett register över de stöd som lämnats enligt denna

förordning. Ett sådant register ska innehålla de uppgifter som behövs för att
det ska vara möjligt att fastställa att de villkor för stöd som anges i kommissi-
onens förordning (EG) nr 1998/2006 är uppfyllda.

Uppgifterna i registret ska bevaras i tio år från den dag då stödet besluta-

des.

Återbetalning och återkrav

17 §

Stödmottagaren är återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att stödet har lämnats på felaktig grund eller med för högt be-
lopp,

2. stödet av något annat skäl har lämnats på felaktig grund eller med för

högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

syfte som anges i 1 §,

4. mottagaren inte har lämnat en sådan slutrapport som avses i 13 §, eller
5. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

18 §

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 17 §, ska Bover-

ket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda
skäl för det, får Boverket efterge ett återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

19 §

Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förord-

ning.

Överklagande

20 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Boverket än verkets
beslut att inte slutligt utbetala stöd enligt 12 § andra stycket får dock inte
överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.

På regeringens vägnar.

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013