SFS 2013:1108 Lag om ändring i lagen (2013:954) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

131108.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:954) om
ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 3 § mervärdesskattelagen

(1994:200) i stället för dess lydelse enligt lagen (2013:954) om ändring i
nämnda lag ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 §

Undantaget enligt 2 § omfattar inte

1. upplåtelse eller överlåtelse av verksamhetstillbehör,
2. omsättning av växande skog, odling och annan växtlighet utan samband

med överlåtelse av marken,

3. upplåtelse eller överlåtelse av rätt till jordbruksarrende, avverkningsrätt

och annan jämförlig rättighet, rätt att ta jord, sten eller andra naturprodukter
samt rätt till jakt, fiske eller bete,

4. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse

av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

5. upplåtelse av lokaler och andra platser för parkering, inklusive förtöj-

ning och ankring, av transportmedel,

6. upplåtelse av förvaringsboxar,
7. upplåtelse av utrymmen för reklam eller annonsering på fastigheter,
8. upplåtelse för djur av byggnader eller mark,
9. upplåtelse för trafik av väg, bro eller tunnel samt upplåtelse av spåran-

läggning för järnvägstrafik,

10. korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar för idrottsutövning,
11. upplåtelse av terminalanläggning för buss- och tågtrafik till trafik-

operatörer, och

12. upplåtelse till en mobiloperatör av plats för utrustning på en mast eller

liknande konstruktion och tillhörande utrymme för teknisk utrustning som
omfattas av upplåtelsen.

Undantaget enligt 2 § gäller inte heller när en fastighetsägare, ett kon-

kursbo eller en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. för stadigva-
rande användning i en verksamhet som medför skattskyldighet eller som
medför rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11, 11 e eller 12 § helt eller
delvis hyr ut en sådan byggnad eller annan anläggning, som utgör fastighet.
Skatteplikt gäller dock inte om uthyrningen avser stadigvarande bostad. Ut-
hyrning till staten, en kommun, ett kommunalförbund eller ett samordnings-

1 Prop. 2013/14:27, bet. 2013/14:SkU10, rskr.2013/14:90.

SFS 2013:1108

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1108

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

förbund som avses i 4 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av reha-
biliteringsinsatser är skattepliktig även om uthyrningen sker för en verksam-
het som inte medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt 10 kap.
1, 6, 9, 11, 11 e eller 12 §. Skatteplikt gäller dock inte för uthyrning till en
kommun, ett kommunalförbund eller ett samordningsförbund, om fastigheten
vidareuthyrs av kommunen, kommunalförbundet eller samordningsförbundet
för användning i en verksamhet som bedrivs av någon annan än staten, en
kommun, ett kommunalförbund eller ett samordningsförbund och som inte
medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11,
11 e eller 12 §. Det som har sagts om uthyrning gäller även för upplåtelse av
bostadsrätt.

Andra stycket tillämpas också
1. vid uthyrning i andra och tredje hand,
2. vid bostadsrättshavares upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet som

innehas med bostadsrätt, och

3. när en byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet uppförs eller

genomgår omfattande till- eller ombyggnad i syfte att anläggningen helt eller
delvis ska kunna hyras ut för sådan verksamhet som avses i andra stycket.

I 9 kap. finns särskilda bestämmelser om skattskyldighet för sådan uthyr-

ning, bostadsrättsupplåtelse och upplåtelse av nyttjanderätt som anges i andra
och tredje styckena.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Jan Larsson
(Finansdepartementet)