SFS 2013:1110 Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

131110.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga
avgifter för finansiering av Finansinspektionens
verksamhet;

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver att 3 och 14 §§ förordningen (2007:1135) om årliga

avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet ska ha följande
lydelse.

3 §

1

Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

� 31 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
� 73 § den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
� 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,
� 6 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
� 13 § lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell

verksamhet,

� 10 kap. 9 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjäns-

tepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

� 10 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndig-

hetens premiepensionsverksamhet,

� 9 kap. 1 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
� 5 kap. 8 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
� 26 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

finansiella instrument,

� 5 kap. 7 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
� 10 kap. 11 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
� 13 kap. 16 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� 22 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� 20 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med

finansiella instrument,

� 7 kap. 7 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
� 7 kap. 13 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på

aktiemarknaden,

� 6 kap. 10 § första stycket lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finan-

siella konglomerat,

� 10 kap. 20 § första stycket lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och

stora exponeringar,

� 23 kap. 12 och 13 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

1 Senaste lydelse 2013:597.

SFS 2013:1110

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1110

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

� 8 kap. 7 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
� 14 kap. 16 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),
� 5 kap. 7 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
� 14 § andra stycket lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser

till EU:s blankningsförordning,

� 4 kap. 4 § lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s

förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,

� 13 kap. 15 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder, och

� 1 § lagen (2013:1051) om avgifter enligt EU:s förordning om tillsynskrav

för kreditinstitut och värdepappersföretag.

14 §

2

Fysiska och juridiska personer som är anmälda enligt lagen

(1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet ska
betala en avgift på 3 000 kr för fysiska personer och 13 000 kr för juridiska
personer.

Första stycket gäller inte den som ska betala avgift enligt någon annan

bestämmelse i denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

2 Senaste lydelse 2011:1179.