SFS 2013:1110 Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

131110.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CKJIDK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CKJIDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CKJIDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:CKJIDK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CKJIDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:CKJIDK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:CKJIDK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:CKJIDK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CKJIDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CKJIDK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:CKJIDK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CKJIDK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:CKJIDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:CKJIDK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:CKJIDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:CKJIDK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:CKJIDK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CKJIDK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:1135) om �rliga <br/>avgifter f�r finansiering av Finansinspektionens <br/>verksamhet;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 december 2013. </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 3 och 14 �� f�rordningen (2007:1135) om �rliga</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">avgifter f�r finansiering av Finansinspektionens verksamhet ska ha f�ljande<br/>lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Avgift tas ut med st�d av best�mmelser i</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"> 31 � lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutf�stelse m.m.,<br/> 73 � den upph�vda lagen (1972:262) om underst�dsf�reningar,<br/> 39 � lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,<br/> 6 kap. 4 � lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,<br/> 13 � lagen (1996:1006) om anm�lningsplikt avseende viss finansiell</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">verksamhet,</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> 10 kap. 9 � lagen (1998:293) om utl�ndska f�rs�kringsgivares och tj�ns-</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tepensionsinstituts verksamhet i Sverige,</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> 10 � lagen (1998:710) med vissa best�mmelser om Pensionsmyndig-</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">hetens premiepensionsverksamhet,</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"> 9 kap. 1 � lagen (1998:1479) om kontof�ring av finansiella instrument,<br/> 5 kap. 8 � lagen (2000:192) om allm�nna pensionsfonder (AP-fonder),<br/> 26 � lagen (2000:1087) om anm�lningsskyldighet f�r vissa innehav av</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">finansiella instrument,</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"> 5 kap. 7 � lagen (2003:1223) om utgivning av s�kerst�llda obligationer,<br/> 10 kap. 11 � lagen (2004:46) om v�rdepappersfonder,<br/> 13 kap. 16 � lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse,<br/> 22 � lagen (2004:299) om inl�ningsverksamhet,<br/> 20 � lagen (2005:377) om straff f�r marknadsmissbruk vid handel med</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">finansiella instrument,</p> <p style="position:absolute;top:752px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"> 7 kap. 7 � lagen (2005:405) om f�rs�kringsf�rmedling,<br/> 7 kap. 13 � lagen (2006:451) om offentliga uppk�pserbjudanden p�</p> <p style="position:absolute;top:787px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">aktiemarknaden,</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> 6 kap. 10 � f�rsta stycket lagen (2006:531) om s�rskild tillsyn �ver finan-</p> <p style="position:absolute;top:822px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">siella konglomerat,</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> 10 kap. 20 � f�rsta stycket lagen (2006:1371) om kapitalt�ckning och</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">stora exponeringar,</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> 23 kap. 12 och 13 �� lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden,</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2013:597.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1110</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 20 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:1110</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26"> 8 kap. 7 � lagen (2010:751) om betaltj�nster,<br/> 14 kap. 16 � f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043),<br/> 5 kap. 7 � lagen (2011:755) om elektroniska pengar,<br/> 14 � andra stycket lagen (2012:735) med kompletterande best�mmelser</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">till EU:s blankningsf�rordning,</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> 4 kap. 4 � lagen (2013:287) med kompletterande best�mmelser till EU:s</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> 13 kap. 15 � andra stycket lagen (2013:561) om f�rvaltare av alternativa</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">investeringsfonder, och </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> 1 � lagen (2013:1051) om avgifter enligt EU:s f�rordning om tillsynskrav</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r kreditinstitut och v�rdepappersf�retag.</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:258px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft22">2</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Fysiska och juridiska personer som �r anm�lda enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">(1996:1006) om anm�lningsplikt avseende viss finansiell verksamhet ska<br/>betala en avgift p� 3 000 kr f�r fysiska personer och 13 000 kr f�r juridiska<br/>personer. </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta stycket g�ller inte den som ska betala avgift enligt n�gon annan</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">best�mmelse i denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:382px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014. </p> <p style="position:absolute;top:417px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Katarina Back<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">2 Senaste lydelse 2011:1179. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:1135) om �rliga
avgifter f�r finansiering av Finansinspektionens
verksamhet;

utf�rdad den 12 december 2013.

Regeringen f�reskriver att 3 och 14 �� f�rordningen (2007:1135) om �rliga

avgifter f�r finansiering av Finansinspektionens verksamhet ska ha f�ljande
lydelse.

3 �

1

Avgift tas ut med st�d av best�mmelser i

 31 � lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutf�stelse m.m.,
 73 � den upph�vda lagen (1972:262) om underst�dsf�reningar,
 39 � lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,
 6 kap. 4 � lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
 13 � lagen (1996:1006) om anm�lningsplikt avseende viss finansiell

verksamhet,

 10 kap. 9 � lagen (1998:293) om utl�ndska f�rs�kringsgivares och tj�ns-

tepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

 10 � lagen (1998:710) med vissa best�mmelser om Pensionsmyndig-

hetens premiepensionsverksamhet,

 9 kap. 1 � lagen (1998:1479) om kontof�ring av finansiella instrument,
 5 kap. 8 � lagen (2000:192) om allm�nna pensionsfonder (AP-fonder),
 26 � lagen (2000:1087) om anm�lningsskyldighet f�r vissa innehav av

finansiella instrument,

 5 kap. 7 � lagen (2003:1223) om utgivning av s�kerst�llda obligationer,
 10 kap. 11 � lagen (2004:46) om v�rdepappersfonder,
 13 kap. 16 � lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse,
 22 � lagen (2004:299) om inl�ningsverksamhet,
 20 � lagen (2005:377) om straff f�r marknadsmissbruk vid handel med

finansiella instrument,

 7 kap. 7 � lagen (2005:405) om f�rs�kringsf�rmedling,
 7 kap. 13 � lagen (2006:451) om offentliga uppk�pserbjudanden p�

aktiemarknaden,

 6 kap. 10 � f�rsta stycket lagen (2006:531) om s�rskild tillsyn �ver finan-

siella konglomerat,

 10 kap. 20 � f�rsta stycket lagen (2006:1371) om kapitalt�ckning och

stora exponeringar,

 23 kap. 12 och 13 �� lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden,

1 Senaste lydelse 2013:597.

SFS 2013:1110

Utkom fr�n trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1110

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

 8 kap. 7 � lagen (2010:751) om betaltj�nster,
 14 kap. 16 � f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043),
 5 kap. 7 � lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
 14 � andra stycket lagen (2012:735) med kompletterande best�mmelser

till EU:s blankningsf�rordning,

 4 kap. 4 � lagen (2013:287) med kompletterande best�mmelser till EU:s

f�rordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,

 13 kap. 15 � andra stycket lagen (2013:561) om f�rvaltare av alternativa

investeringsfonder, och

 1 � lagen (2013:1051) om avgifter enligt EU:s f�rordning om tillsynskrav

f�r kreditinstitut och v�rdepappersf�retag.

14 �

2

Fysiska och juridiska personer som �r anm�lda enligt lagen

(1996:1006) om anm�lningsplikt avseende viss finansiell verksamhet ska
betala en avgift p� 3 000 kr f�r fysiska personer och 13 000 kr f�r juridiska
personer.

F�rsta stycket g�ller inte den som ska betala avgift enligt n�gon annan

best�mmelse i denna f�rordning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

2 Senaste lydelse 2011:1179.

;