SFS 2013:1111 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

131111.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CLGGCC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CLGGCD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CLGGCD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:CLGGCD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:CLGGCC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:CLGGCC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CLGGCC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CLGGCD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CLGGCC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:CLGGCC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:CLGGCC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:93) med <br/>instruktion f�r Finansinspektionen;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 1 och 5 �� f�rordningen (2009:93) med instruk-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tion f�r Finansinspektionen ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Finansinspektionen ansvarar f�r</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> 1. tillsynen, regelgivningen och tillst�ndspr�vningen som r�r finansiella</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">marknader och finansiella f�retag,</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. samordningsorganet f�r tillsyn enligt f�rordningen (2009:92) om �tg�r-</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">der mot penningtv�tt och finansiering av terrorism, och </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. att vidta �tg�rder f�r att motverka finansiella obalanser i syfte att stabili-</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">sera kreditmarknaden, men med beaktande av �tg�rdernas effekt p� den eko-<br/>nomiska utvecklingen. </p> <p style="position:absolute;top:507px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:505px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. inom sitt ansvarsomr�de aktivt delta i det samarbete inom Europeiska</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">unionen som sker inom ramen f�r det europeiska system f�r finansiell tillsyn<br/>som avses i 5 a � och samarbeta med utl�ndska myndigheter som har beh�rig-<br/>het att ut�va tillsyn �ver finansiella marknader och finansiella f�retag samt i<br/>det sammanhanget bidra till att tillsynen samordnas, </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. �verv�ga om �tg�rder som myndigheten vidtar kan p�verka stabiliteten i</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">de finansiella systemen i andra l�nder inom Europeiska ekonomiska sam-<br/>arbetsomr�det, </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. inom sitt ansvarsomr�de aktivt delta i verksamheten inom globala stan-</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">dards�ttande organ, och</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. informera Europeiska systemriskn�mnden om vilka �tg�rder som myn-</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">digheten vidtar f�r att motverka finansiella obalanser. </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014. </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER NORMAN </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Katarina Back <br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2011:1609. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1111</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 20 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:93) med
instruktion f�r Finansinspektionen;

utf�rdad den 12 december 2013.

Regeringen f�reskriver att 1 och 5 �� f�rordningen (2009:93) med instruk-

tion f�r Finansinspektionen ska ha f�ljande lydelse.

1 �

Finansinspektionen ansvarar f�r

1. tillsynen, regelgivningen och tillst�ndspr�vningen som r�r finansiella

marknader och finansiella f�retag,

2. samordningsorganet f�r tillsyn enligt f�rordningen (2009:92) om �tg�r-

der mot penningtv�tt och finansiering av terrorism, och

3. att vidta �tg�rder f�r att motverka finansiella obalanser i syfte att stabili-

sera kreditmarknaden, men med beaktande av �tg�rdernas effekt p� den eko-
nomiska utvecklingen.

5 �

1

Myndigheten ska

1. inom sitt ansvarsomr�de aktivt delta i det samarbete inom Europeiska

unionen som sker inom ramen f�r det europeiska system f�r finansiell tillsyn
som avses i 5 a � och samarbeta med utl�ndska myndigheter som har beh�rig-
het att ut�va tillsyn �ver finansiella marknader och finansiella f�retag samt i
det sammanhanget bidra till att tillsynen samordnas,

2. �verv�ga om �tg�rder som myndigheten vidtar kan p�verka stabiliteten i

de finansiella systemen i andra l�nder inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsomr�det,

3. inom sitt ansvarsomr�de aktivt delta i verksamheten inom globala stan-

dards�ttande organ, och

4. informera Europeiska systemriskn�mnden om vilka �tg�rder som myn-

digheten vidtar f�r att motverka finansiella obalanser.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:1609.

SFS 2013:1111

Utkom fr�n trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;