SFS 2013:1111 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

131111.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:93) med
instruktion för Finansinspektionen;

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver att 1 och 5 §§ förordningen (2009:93) med instruk-

tion för Finansinspektionen ska ha följande lydelse.

1 §

Finansinspektionen ansvarar för

1. tillsynen, regelgivningen och tillståndsprövningen som rör finansiella

marknader och finansiella företag,

2. samordningsorganet för tillsyn enligt förordningen (2009:92) om åtgär-

der mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och

3. att vidta åtgärder för att motverka finansiella obalanser i syfte att stabili-

sera kreditmarknaden, men med beaktande av åtgärdernas effekt på den eko-
nomiska utvecklingen.

5 §

1

Myndigheten ska

1. inom sitt ansvarsområde aktivt delta i det samarbete inom Europeiska

unionen som sker inom ramen för det europeiska system för finansiell tillsyn
som avses i 5 a § och samarbeta med utländska myndigheter som har behörig-
het att utöva tillsyn över finansiella marknader och finansiella företag samt i
det sammanhanget bidra till att tillsynen samordnas,

2. överväga om åtgärder som myndigheten vidtar kan påverka stabiliteten i

de finansiella systemen i andra länder inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet,

3. inom sitt ansvarsområde aktivt delta i verksamheten inom globala stan-

dardsättande organ, och

4. informera Europeiska systemrisknämnden om vilka åtgärder som myn-

digheten vidtar för att motverka finansiella obalanser.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:1609.

SFS 2013:1111

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013