SFS 2013:1112 Förordning om ändring i förordningen (2013:783) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

131112.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:783) om ändring
i förordningen (2009:93) med instruktion för
Finansinspektionen;

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver att 3 och 4 §§ förordningen (2009:93) med instruk-

tion för Finansinspektionen i stället för dess lydelse enligt förordningen
(2013:783) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

3 §

Myndigheten ska

1. biträda regeringen med yttranden och utredningar,
2. i en särskild rapport till regeringen senast den 15 april varje år redovisa

avgiftsutfall och kostnadstäckning för avgifter enligt förordningen (2001:911)
om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och förord-
ningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektio-
nens verksamhet,

3. i särskilda rapporter till regeringen senast den 15 april och senast den 1

oktober varje år redovisa förslag till ändringar i bestämmelserna i förord-
ningen om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och för-
ordningen om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verk-
samhet som bör göras med anledning av gjorda eller kommande ändringar i
regelverket på myndighetens ansvarsområde,

4. i en särskild rapport till regeringen senast den 15 maj varje år redogöra

för myndighetens erfarenheter av tillsynsarbetet avseende konsumentskydd,
lämna en bedömning av riskerna för konsumenterna inom det finansiella om-
rådet, ange de åtgärder som vidtagits eller kan komma att vidtas för att stärka
konsumentskyddet samt redogöra för behovet av utveckling av regler på om-
rådet,

5. i särskilda rapporter till regeringen senast den 20 juni och den 15 decem-

ber varje år redogöra för myndighetens analys och bedömning av den finan-
siella stabiliteten, de åtgärder som vidtagits och kan komma att vidtas för att
motverka att finansiella obalanser uppstår, åtgärdernas effekter på samhälls-
ekonomin samt behovet av utveckling av regler på området, och

6. utse ledamöter och ersättare i Krigsförsäkringsnämnden för en bestämd

tid, av vilka en ledamot ska utses till ordförande och en till vice ordförande.

Myndigheten har också uppgifter enligt 22 § första stycket atomansvarig-

hetslagen (1968:45), förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
samt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

SFS 2013:1112

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1112

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

4 §

Myndigheten ska fullgöra de uppgifter som ska skötas av behörig myn-

dighet enligt

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27

oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som
ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen

1, i fråga om efterlevnaden av

sådana regler som myndigheten har tillsyn över,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den

17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder

2,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den

17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande

3, och

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26

juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om
ändring av förordning (EU) nr 648/2012

4 samt även ansvara för tillämpningen

av artikel 458 i förordningen.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 EUT L 364, 9.12.2004, s. 1 (Celex 32004R2006).

2 EUT L 115, 25.4.2013, s. 1 (Celex 32013R0345).

3 EUT L 115, 25.4.2013, s. 18 (Celex 32013R0346).

4 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).