SFS 2013:1113 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

131113.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessför-

ordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:1113

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1113

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga

1

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

Försvarsexportmyndigheten

132

Försvarsmakten

140

Försvarsuppfinningar

43

1 Senaste lydelse 2013:931.

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

140. tillståndsgivning och tillsyn hos
Försvarsmakten enligt 14 kap. luft-
fartsförordningen (2010:770)

sekretessen gäller inte beslut i ären-
den