SFS 2013:1114 Förordning om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå

131114.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:43) om
statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk
vuxenutbildning på gymnasial nivå;

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver att 1, 1 b, 3–5, 7 a, 7 c, 8 och 9 §§ förordningen

(2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning
på gymnasial nivå

1 ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för yrkes-

inriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och yrkesinriktad sär-
skild utbildning för vuxna på gymnasial nivå (yrkesvux) samt viss teoretisk
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. När det gäller annan utbild-
ning än sådan som avses i 7 b § tillämpas förordningen för utbildning som
påbörjas under tiden 15 mars 2009–31 december 2014.

1 b §

3

Med viss teoretisk kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

avses i denna förordning sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
som bedrivs enligt skollagen (2010:800) och förordningen (2011:1108) om
vuxenutbildning och som består av kurser i svenska, svenska som andraspråk,
engelska, matematik eller samhällskunskap.

3 §

4

Bestämmelserna om urval i 3 kap. 7 § förordningen (2011:1108) om

vuxenutbildning ska inte tillämpas vid sådan utbildning enligt 1 a eller 1 b §
som statsbidrag har lämnats för enligt denna förordning. I stället ska, om alla
behöriga sökande inte kan tas emot till utbildningen, företräde ges till den
som har kort tidigare utbildning och en svag ställning på arbetsmarknaden.

4 §

5

Statsbidrag enligt denna förordning får, om det finns tillgång på medel,

lämnas till en kommun för utbildning, om

1. utbildningen planeras i samråd med Arbetsförmedlingen och med före-

tag, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de
branscher som utbildningen är avsedd för,

2. kommunen kan visa på ett behov av utbildningen,

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2012:295.

2 Senaste lydelse 2012:295.

3 Senaste lydelse 2012:295.

4 Senaste lydelse 2012:295.

5 Senaste lydelse 2012:295.

SFS 2013:1114

Utkom från trycket
den 20 december 2013

1114.fm Page 1 Tuesday, December 17, 2013 7:24 AM

background image

2

SFS 2013:1114

3. kommunen erbjuder en möjlighet till strukturerad bedömning, värdering

och dokumentation av en deltagares tidigare förvärvade kunskaper och kom-
petens,

4. kommunen erbjuder studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen

och genomförandet av utbildningen tar till vara deltagarens tidigare förvär-
vade kunskaper och kompetens, och

5. i fråga om utbildning enligt 1 a eller 1 b §, urvalsregeln i 3 § tillämpas på

utbildningen.

Statsbidrag för viss teoretisk kommunal vuxenutbildning på gymnasial

nivå får bara lämnas om deltagaren i sådan utbildning också deltar i yrkesin-
riktad kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå hos kommunen. Den
teoretiska kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå får utgöra högst
25 procent av deltagarens utbildning enligt denna förordning.

Statsbidrag enligt denna förordning får inte lämnas för gymnasiearbete

eller gymnasiesärskolearbete.

5 §

6

Statsbidrag lämnas efter ansökan.

Ansökan ges in till Statens skolverk. Av ansökan ska det framgå
1. vilken inriktning eller vilket yrkesområde som kommunen ansöker om

statsbidrag för,

2. hur många årsstudieplatser eller deltagarplatser i heltidsutbildning och i

förekommande fall verksamhetspoäng som utbildningen sammanlagt ska
omfatta,

3. om två eller flera kommuner ansöker gemensamt eller samverkar om

utbildningen,

4. att utbildningen inbegriper en sådan möjlighet som avses i 4 § första

stycket 3, om det finns deltagare som behöver den möjligheten,

5. hur utbildningen har planerats, och
6. vilket behov som finns av utbildningen.
Skolverket får meddela föreskrifter om inom vilken tid och på vilket sätt

som ansökan ska ges in samt de ytterligare föreskrifter om ansökan som
behövs.

7 a §

7

För orienteringskurser och kurser enligt 1 b § lämnas statsbidrag för

en årsstudieplats som motsvarar 1 300 verksamhetspoäng. För orienterings-
kurser lämnas statsbidrag för högst 200 verksamhetspoäng för en och samma
person, även om personen deltar i flera orienteringskurser.

7 c §

8

För de kurser som ingår i en yrkesinriktad särskild utbildning för

vuxna på gymnasial nivå lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som vid hel-
tidsstudier omfattar 800 verksamhetspoäng.

8 §

9

Statens skolverk får meddela föreskrifter om att en årsstudieplats ska

motsvara fler verksamhetspoäng än vad som anges i 7 § och fler eller färre
verksamhetspoäng än vad som anges i 7 c § och hur statsbidrag enligt 7 c §
ska beräknas.

6 Senaste lydelse 2011:500.

7 Senaste lydelse 2010:2017.

8 Senaste lydelse 2012:295.

9 Senaste lydelse 2010:2017.

1114.fm Page 2 Tuesday, December 17, 2013 7:24 AM

background image

3

SFS 2013:1114

9 §

10

Statens skolverk betalar ut statsbidrag.

1. Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2014 i fråga om 1, 7 c,

8 och 9 §§ och i övrigt den 1 juli 2014.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som har beviljats

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

10 Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

1114.fm Page 3 Tuesday, December 17, 2013 7:24 AM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

1114.fm Page 4 Tuesday, December 17, 2013 7:24 AM