SFS 2013:1115 Förordning om ändring i förordningen (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

131115.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:2016) om
statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna;

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver att 4, 8–11 och 13 §§ förordningen (2010:2016) om

statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna ska ha följande lydelse.

4 §

1

Lärlingsutbildning för vuxna ska

1. planeras i samråd med Arbetsförmedlingen och med företag, organisa-

tioner eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher
som utbildningen är avsedd för,

2. anordnas på deltid om eleven behöver det, och
3. kunna kombineras med övrig utbildning inom vuxenutbildningens skol-

former.

Gymnasiearbete eller gymnasiesärskolearbete får inte ingå i utbildningen.
Kommunen ska kunna visa på ett behov av utbildningen. Kommunen ska

även erbjuda studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och genom-
förandet av utbildningen ta till vara elevens tidigare förvärvade kunskaper
och kompetens.

8 §

2

Utöver vad som följer av 6 § första stycket ska den funktion som avses

i 5 § medverka till att utveckla samverkan mellan utbildning och arbetsliv
samt bidra till ett lärande i arbetslivet med hög kvalitet. Funktionen ska i det
arbetet bistå kommunen och rektorn när det gäller att

– ordna lärlingsplatser för den arbetsplatsförlagda delen av lärlingsutbild-

ningen för vuxna,

– utforma förslag till avtal med berörda arbetsplatser enligt 7 § första

stycket och till utbildningskontrakt enligt 7 § andra stycket,

– säkerställa att de arbetsplatser som tar emot elever har kompetenta hand-

ledare, och

– bedöma om den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen motsvarar de

nationella målen för utbildningen och även i övrigt svarar mot de krav som
ställs i läroplan, ämnesplan och andra författningar.

Funktionen ska vidare medverka vid uppföljning och utvärdering av den

arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

1 Senaste lydelse 2012:106.

2 Senaste lydelse 2012:106.

SFS 2013:1115

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1115

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

9 §

3

För den arbetsplatsförlagda delen av lärlingsutbildningen för vuxna ska

det finnas en eller flera ämnesplaner.

Kommunen beslutar efter samråd med den funktion som avses i 5 § vilken

eller vilka ämnesplaner som ska tillämpas.

10 §

4

Uppgift om att en elev genomgår lärlingsutbildning för vuxna ska

antecknas i elevens individuella studieplan.

11 §

5

Betyg på en kurs som genomförs på en arbetsplats ska sättas av lära-

ren i det yrkesinriktade ämnet efter samråd med handledaren. I en elevs
examensbevis från kommunal vuxenutbildning eller gymnasiesärskolebevis
från särskild utbildning för vuxna ska det anges om eleven har genomgått en
lärlingsutbildning för vuxna. Till examensbeviset ska en beskrivning av de
utbildningsavsnitt som genomförts på en arbetsplats bifogas.

Om en elev avbryter den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen, ska

rektorn utfärda ett intyg om eleven begär det. Intyget ska innehålla uppgifter
om

1. hur stor del av utbildningen som eleven har genomgått, och
2. innehållet i den genomgångna delen av utbildningen.

13 §

6

Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk, som prövar frågor

om och betalar ut bidraget.

Skolverket ska särskilt informera om möjligheten att ansöka om statsbidrag

för ersättning till arbetsplatsen och för utbildning av handledare på arbets-
platsen.

Statsbidrag får inte lämnas för utbildningar eller utbildningsplatser som

statsbidrag lämnas för på annat sätt. Bidrag får inte heller lämnas för utbild-
ning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning
inom skolväsendet.

1. Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2014 i fråga om 8–11 och

13 §§ och i övrigt den 1 juli 2014.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som har beviljats

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2012:106.

4 Senaste lydelse 2012:106.

5 Senaste lydelse 2012:106.

6 Senaste lydelse 2011:501.

;