SFS 2013:1116 Förordning om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

131116.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:975) med
instruktion för Vetenskapsrådet;

utfärdad den 28 november 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:975) med instruk-

tion för Vetenskapsrådet

dels att 8, 9 och 24 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 16 a §, av följande

lydelse.

8 §

1

Inom Vetenskapsrådet finns följande råd och kommittéer:

– Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap, som i de ärenden som

Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskning
inom humaniora, samhällsvetenskap, religionsvetenskap och rättsvetenskap,

– Ämnesrådet för medicin och hälsa, som i de ärenden som Vetenskaps-

rådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskning, såväl grund-
forskning som tillämpad forskning, bland annat i syfte att överbrygga avstån-
det mellan experimentell biomedicinsk forskning och patientnära forskning
inom medicin, inklusive vårdvetenskap, odontologi och farmaci,

– Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, som i de ärenden

som Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forsk-
ning inom naturvetenskap, matematik och teknikvetenskap,

– Rådet för forskningens infrastrukturer, som i de ärenden som Veten-

skapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskningens
infrastrukturer,

– Utbildningsvetenskapliga kommittén, som i de ärenden som Vetenskaps-

rådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskning och utbild-
ning på forskarnivå med relevans för skolans och förskolans utveckling,

– Kommittén för konstnärlig forskning och utvecklingsarbete, som i de

ärenden som Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel
till konstnärlig forskning och utvecklingsarbete,

– Kommittén för klinisk behandlingsforskning, som beslutar om fördelning

av sådana medel som har tilldelats Vetenskapsrådet för klinisk behandlings-
forskning, och

– de ytterligare kommittéer som Vetenskapsrådet bestämmer.

9 §

Råden och kommittéerna svarar för sina beslut och sin verksamhet inför

Vetenskapsrådet. Råden och kommittéerna ska, med undantag av kommittén

1 Senaste lydelse 2013:518.

SFS 2013:1116

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1116

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

för klinisk behandlingsforskning, i sina beslut följa de principiella och strate-
giska beslut som fattats av Vetenskapsrådet.

16 a §

Kommittén för klinisk behandlingsforskning ska bestå av en ord-

förande och tolv andra ledamöter. Regeringen ska utse ordföranden och sex
andra ledamöter, varav tre ledamöter ska utses efter förslag från Vetenskaps-
rådet. Innan Vetenskapsrådet lämnar sina förslag ska rådet samråda med Ver-
ket för innovationssystem. Landstingen ska utse sex ledamöter.

24 §

Ett beslut av Vetenskapsrådet eller ett råd eller en kommitté inom

Vetenskapsrådet om att bevilja medel får avse högst sex år och ska förenas
med villkor för medlens användning. Medel för rekrytering av framstående
forskare får dock beviljas för tio år. Av beslutet ska det framgå vem som är
mottagare av medlen och att mottagaren ansvarar för att medlen används en-
ligt de villkor som ställs.

Om den verksamhet som beviljats medel inte uppfyller ställda krav, får

Vetenskapsrådet eller det råd eller den kommitté inom Vetenskapsrådet som
beviljat medel besluta att medel inte längre ska betalas ut. En upplysning om
detta ska tas in i beslutet att bevilja medel.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)