SFS 2013:1120 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

131120.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 9 a § studiestödsförordningen (2000:655)

ska ha följande lydelse.

3 kap.

9 a §

1

Det högre bidragsbeloppet enligt 3

kap. 13 § studiestödslagen

(1999:1395) får lämnas för studier från och med det andra kalenderhalvåret
det år då den studerande fyller 20 år till och med det kalenderår då den stude-
rande fyller 24 år, om

1. den studerande i anslutning till studiernas början är arbetslös och inskri-

ven i jobbgarantin för ungdomar eller jobb- och utvecklingsgarantin,

2. den studerande har avbrutit sin utbildning på grundläggande eller gym-

nasial nivå i grundskolan, gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbild-
ning eller motsvarande utbildning i folkhögskola före den 1 juli 2012 och sak-
nar slutbetyg eller motsvarande från sådan utbildning, och

3. studierna bedrivs på grundläggande eller gymnasial nivå inom kommu-

nal vuxenutbildning eller motsvarande utbildning i folkhögskola.

Det högre bidragsbeloppet får endast lämnas för studier som påbörjas

under 2011�2014. Det högre bidragsbeloppet får därefter lämnas till dess att
den studerande får slutbetyg från kommunal vuxenutbildning på grundläg-
gande nivå, gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning på gymnasial
nivå eller studieomdöme från folkhögskola, dock längst till och med den
31 december 2016.

Det högre bidragsbeloppet lämnas inom ramen för anvisade medel och i

den ordning som ansökningarna kommer in till Centrala studiestödsnämnden.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om studier som har bedri-

vits före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:967.

SFS 2013:1120

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013