SFS 2013:1120 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

131120.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DLOHBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DLOHBG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DLOHBG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:DLOHBG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:DLOHBG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:DLOHBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:DLOHBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:DLOHBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DLOHBG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DLOHBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DLOHBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:DLOHBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i studiest�dsf�rordningen (2000:655);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 3 kap. 9 a � studiest�dsf�rordningen (2000:655)</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:366px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>9 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft10">Det h�gre bidragsbeloppet enligt 3 </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:354px;white-space:nowrap" class="ft10">kap. 13 � studiest�dslagen</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">(1999:1395) f�r l�mnas f�r studier fr�n och med det andra kalenderhalv�ret<br/>det �r d� den studerande fyller 20 �r till och med det kalender�r d� den stude-<br/>rande fyller 24 �r, om</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. den studerande i anslutning till studiernas b�rjan �r arbetsl�s och inskri-</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ven i jobbgarantin f�r ungdomar eller jobb- och utvecklingsgarantin,</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. den studerande har avbrutit sin utbildning p� grundl�ggande eller gym-</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">nasial niv� i grundskolan, gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbild-<br/>ning eller motsvarande utbildning i folkh�gskola f�re den 1 juli 2012 och sak-<br/>nar slutbetyg eller motsvarande fr�n s�dan utbildning, och</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. studierna bedrivs p� grundl�ggande eller gymnasial niv� inom kommu-</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">nal vuxenutbildning eller motsvarande utbildning i folkh�gskola.</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Det h�gre bidragsbeloppet f�r endast l�mnas f�r studier som p�b�rjas</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">under 20112014. Det h�gre bidragsbeloppet f�r d�refter l�mnas till dess att<br/>den studerande f�r slutbetyg fr�n kommunal vuxenutbildning p� grundl�g-<br/>gande niv�, gymnasieexamen fr�n kommunal vuxenutbildning p� gymnasial<br/>niv� eller studieomd�me fr�n folkh�gskola, dock l�ngst till och med den<br/>31 december 2016.</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Det h�gre bidragsbeloppet l�mnas inom ramen f�r anvisade medel och i</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">den ordning som ans�kningarna kommer in till Centrala studiest�dsn�mnden.</p> <p style="position:absolute;top:732px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande i fr�ga om studier som har bedri-</p> <p style="position:absolute;top:767px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">vits f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MARIA ARNHOLM</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Charlotte Abrahamsson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2012:967.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1120</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 20 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i studiest�dsf�rordningen (2000:655);

utf�rdad den 12 december 2013.

Regeringen f�reskriver att 3 kap. 9 a � studiest�dsf�rordningen (2000:655)

ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.

9 a �

1

Det h�gre bidragsbeloppet enligt 3

kap. 13 � studiest�dslagen

(1999:1395) f�r l�mnas f�r studier fr�n och med det andra kalenderhalv�ret
det �r d� den studerande fyller 20 �r till och med det kalender�r d� den stude-
rande fyller 24 �r, om

1. den studerande i anslutning till studiernas b�rjan �r arbetsl�s och inskri-

ven i jobbgarantin f�r ungdomar eller jobb- och utvecklingsgarantin,

2. den studerande har avbrutit sin utbildning p� grundl�ggande eller gym-

nasial niv� i grundskolan, gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbild-
ning eller motsvarande utbildning i folkh�gskola f�re den 1 juli 2012 och sak-
nar slutbetyg eller motsvarande fr�n s�dan utbildning, och

3. studierna bedrivs p� grundl�ggande eller gymnasial niv� inom kommu-

nal vuxenutbildning eller motsvarande utbildning i folkh�gskola.

Det h�gre bidragsbeloppet f�r endast l�mnas f�r studier som p�b�rjas

under 20112014. Det h�gre bidragsbeloppet f�r d�refter l�mnas till dess att
den studerande f�r slutbetyg fr�n kommunal vuxenutbildning p� grundl�g-
gande niv�, gymnasieexamen fr�n kommunal vuxenutbildning p� gymnasial
niv� eller studieomd�me fr�n folkh�gskola, dock l�ngst till och med den
31 december 2016.

Det h�gre bidragsbeloppet l�mnas inom ramen f�r anvisade medel och i

den ordning som ans�kningarna kommer in till Centrala studiest�dsn�mnden.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.
2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande i fr�ga om studier som har bedri-

vits f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

MARIA ARNHOLM

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:967.

SFS 2013:1120

Utkom fr�n trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;