SFS 2013:1121 Förordning om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning

131121.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om kostnadsersättning till elever i gymnasial
lärlingsutbildning;

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om kostnadsersättning till

elever i gymnasial lärlingsutbildning (lärlingsersättning).

2 §

Centrala studiestödsnämnden beslutar i ärenden om lärlingsersättning

och betalar ut ersättningen.

Rätt till lärlingsersättning

3 §

Lärlingsersättning får lämnas till elever som

1. deltar i gymnasial lärlingsutbildning i gymnasieskolan,
2. har ett utbildningskontrakt enligt 16 kap. 11 a § skollagen (2010:800),

och

3. har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395).

4 §

Elever som inte har uppnått åldern för rätt till studiehjälp i form av stu-

diebidrag enligt studiestödslagen (1999:1395) men som i övrigt uppfyller vill-
koren för bidraget ska jämställas med elever som har rätt till studiehjälp.

5 §

Lärlingsersättning får inte lämnas för tid då eleven får lön på grund av

en anställning som omfattar vad som utförs inom ramen för ett utbildnings-
kontrakt enligt 16 kap. 11 a § skollagen (2010:800).

Tid som lärlingsersättning får lämnas för

6 §

Lärlingsersättning får lämnas för de dela av ett läsår då eleven har ett

utbildningskontrakt.

Vid bedömningen av vad som utgör ett läsår ska 2 kap. 6 § studiestödsför-

ordningen (2000:655) tillämpas.

SFS 2013:1121

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1121

Lärlingsersättningens storlek

7 §

Lärlingsersättning lämnas med 1 000 kronor per månad.

Ersättning för en period om 15 dagar ska uppgå till hälften av månads-

beloppet.

Ansökan

8 §

Lärlingsersättning lämnas efter ansökan. Ansökan ska ha kommit in till

Centrala studiestödsnämnden senast den 30 juni för studier som bedrivits
efter den 30 juni året före.

Ansökan ska vara undertecknad av elevens förmyndare eller, om eleven är

myndig, av eleven själv. Om en förvaltare enligt föräldrabalken har förord-
nats för eleven, ska förvaltaren ha tecknat samtycke på ansökan, om det ingår
i uppdraget.

Uppgifterna i ansökan ska lämnas på heder och samvete.

Utbetalning

9 §

Lärlingsersättning får betalas ut bara om det är styrkt att eleven bedriver

de studier som ersättningen har beviljats för.

Lärlingsersättning betalas ut månadsvis i efterskott. Om det finns särskilda

skäl, får ersättningen betalas ut på annat sätt. Utbetalning får dock göras för
högst ett kalenderhalvår i sänder.

10 §

Lärlingsersättning ska betalas ut till elevens föräldrar eller någon

annan vårdnadshavare enligt samma grunder som tillämpas vid utbetalning av
allmänt barnbidrag. Om eleven är myndig, ska dock ersättningen betalas ut
till eleven själv. Om en förvaltare enligt föräldrabalken har förordnats för
eleven, ska ersättningen betalas ut till förvaltaren, om det ingår i uppdraget.

Om det finns särskilda skäl, får ersättning för en omyndig elev betalas ut

till en socialnämnd eller någon annan för att användas till den omyndiges
utbildning och uppehälle.

Uppgiftsskyldighet

11 §

Om de förhållanden som låg till grund för ett beslut att bevilja lärlings-

ersättning ändras, ska den som ersättningen betalas ut till enligt 10 § genast
anmäla detta till Centrala studiestödsnämnden.

12 §

Migrationsverket ska på begäran lämna Centrala studiestödsnämnden

eller �verklagandenämnden för studiestöd sådana uppgifter som avses i
6 kap. 13 a § första stycket studiestödsförordningen (2000:655). Detta gäller
dock bara om uppgifterna rör sådana elever som avses i 4 § denna förordning
och har betydelse för tillämpningen av denna förordning.

13 §

Försäkringskassan ska på begäran lämna Centrala studiestödsnämnden

eller �verklagandenämnden för studiestöd uppgift om mottagare av allmänt
barnbidrag. Detta gäller dock bara om uppgiften rör sådana elever som avses i
4 § denna förordning och har betydelse för tillämpningen av denna förord-
ning.

background image

3

SFS 2013:1121

Omprövning

14 §

Ett beslut att bevilja lärlingsersättning ska omprövas när ändrade för-

hållanden föranleder det.

Innehållande och återkrav

15 §

Om det finns sannolika skäl att anta att rätten till lärlingsersättning har

upphört eller att ersättningen kommer att minskas, får Centrala studiestöds-
nämnden besluta att ersättningen ska hållas inne eller lämnas med ett lägre
belopp till dess att slutligt beslut om rätt till ersättning fattas.

16 §

Mottagaren av lärlingsersättning är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att inte full-

göra sin uppgifts- och anmälningsskyldighet eller på något annat sätt har orsa-
kat att lärlingsersättning lämnats felaktigt eller med för högt belopp, eller

2. ersättningen av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren insett eller borde ha insett detta.

Vid avbrott av studier ska 5 kap. 2 § studiestödslagen (1999:1395) tilläm-

pas när det gäller lärlingsersättning.

17 §

Centrala studiestödsnämnden ska besluta att helt eller delvis kräva till-

baka ersättning om någon är återbetalningsskyldig enligt 16 §. Om ett åter-
krav avser ersättning till en elev som vid utbetalningstillfället var omyndig, är
den som då var elevens förmyndare betalningsskyldig.

Om det finns synnerliga skäl för det, får Centrala studiestödsnämnden

efterge återkrav helt eller delvis.

18 §

På lärlingsersättning som krävs tillbaka ska ränta tas ut från den dag

som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats efter en rän-
tesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två pro-
centenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Centrala studiestödsnämnden helt

eller delvis efterge krav på ränta.

19 §

En fordran som har uppkommit på grund av att lärlingsersättning har

krävts tillbaka, ska bevakas fram till utgången av det år då gäldenären fyller
67 år. Därefter ska fordran skrivas av. Den ska också skrivas av om gäldenä-
ren avlider.

Om indrivningen av en sådan fordran som avses i första stycket skulle leda

till mer arbete eller kostnad än som är skäligt och indrivning inte är nödvän-
dig från allmän synpunkt, får indrivningsåtgärder underlåtas.

�vriga bestämmelser

20 §

Följande bestämmelser om studiestöd i studiestödslagen (1999:1395)

ska tillämpas när det gäller lärlingsersättning:

� 6 kap. 1 § om tillämpning av lagen (1969:93) om begränsning av sam-

hällsstöd vid arbetskonflikt,

� 6 kap. 2 § om återbetalning av inte utnyttjat studiestöd,

background image

4

SFS 2013:1121

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

� 6 kap. 3 § om att en fordran på studiestöd inte kan överlåtas och inte får

tas i anspråk genom utmätning,

� 6 kap. 5 § om avrundning av belopp, och
� 6 kap. 12 § om preskription.
Det som sägs i 6 kap. 1 § studiestödsförordningen (2000:655) om studie-

stöd till studerande som är att anse som smittbärare ska tillämpas i ärenden
om lärlingsersättning.

�verklagande

21 §

Centrala studiestödsnämndens beslut om lärlingsersättning får över-

klagas hos �verklagandenämnden för studiestöd. Centrala studiestödsnämn-
dens beslut ska gälla omedelbart, om inte Centrala studiestödsnämnden
bestämmer något annat. Om ett beslut överklagas, kan överklagandenämnden
förordna att beslutet tills vidare inte ska gälla.

�verklagandenämndens beslut med anledning av ett överklagande dit får

inte överklagas.

Närmare föreskrifter

22 §

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om till-

lämpningen av denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2014.
2. Förordningen ska dock tillämpas i fråga om studier som bedrivs efter

den 31 december 2013.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)