SFS 2013:1122 Förordning om ändring i förordningen (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden

131122.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1071) med
instruktion för Centrala studiestödsnämnden;

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:1071) med instruktion

för Centrala studiestödsnämnden ska ha följande lydelse.

1 §

Centrala studiestödsnämnden (CSN) ansvarar för studiesociala frågor

som inte ska hanteras av någon annan myndighet.

CSN fullgör uppgifter enligt
1. studiestödslagen (1999:1395),
2. studiestödsförordningen (2000:655),
3. förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i

gymnasieskolan,

4. förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för

vissa föräldrar, och

5. förordningen (2013:1121) om kostnadsersättning till elever i gymnasial

lärlingsutbildning.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2014.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2013:1122

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013