SFS 2013:1123 Förordning om ändring i förordningen (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd

131123.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1348) med
instruktion för Överklagandenämnden för
studiestöd;

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver att 1 och 4 §§ förordningen (2007:1348) med

instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd ska ha följande lydelse.

1 §

Överklagandenämnden för studiestöd har till uppgift att pröva sådana

överklaganden av Centrala studiestödsnämndens beslut som anges i 6 kap.
11 § studiestödslagen (1999:1395).

Nämnden har även till uppgift att pröva överklaganden av beslut om lär-

lingsersättning enligt förordningen (2013:1121) om kostnadsersättning till
elever i gymnasial lärlingsutbildning.

4 §

Överklagandenämnden ska avgöra sådana ärenden om överklaganden

som anges i 6 kap. 11 § studiestödslagen (1999:1395) och i 21 § förordningen
(2013:1121) om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning.

Överklagandenämnden får lämna över till ordföranden, vice ordföranden

eller myndighetschefen att avgöra ärenden om överklaganden som är av
sådant slag att nämndens vägledande avgöranden kan tillämpas eller som
annars är av det slaget att de inte behöver avgöras av Överklagandenämnden.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2014.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2013:1123

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;