SFS 2013:1109 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

131109.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter
för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2001:911) om avgifter för

prövning av ärenden hos Finansinspektionen samt bilagan till förordningen
ska ha följande lydelse.

3 §

1

Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för

prövning av ansökan och anmälan enligt

� lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
� atomansvarighetslagen (1968:45),
� den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
� trafikskadelagen (1975:1410),
� sparbankslagen (1987:619),
� lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
� lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
� lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag,

� lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
� lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
� lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verk-

samhet,

� lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-

instituts verksamhet i Sverige,

� lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
� bokföringslagen (1999:1078),
� lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finans-

marknaden,

� lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
� lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finan-

siella instrument,

� lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
� lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
� lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� lagen (2004:575) om europabolag,
� lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
� aktiebolagslagen (2005:551),

1 Senaste lydelse 2013:704.

SFS 2013:1109

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1109

� lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
� lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,
� lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäck-

ning och stora exponeringar,

� lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
� lagen (2010:751) om betaltjänster,
� försäkringsrörelselagen (2010:2043),
� lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14

mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar

2,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli

2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

3,

� lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17

april 2013 om europeiska riskkapitalfonder

4,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den 17

april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande

5, och

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26

juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om
ändring av förordning (EU) nr 648/2012

6.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finans-

inspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

2 EUT L 86, 24.3.2012, s. 1 (Celex 32012R0236).

3 EUT L 201, 27.7.2012, s. 1 (Celex 32012R0648).

4 EUT L 115, 25.4.2013, s. 1 (Celex 32013R0345).

5 EUT L 115, 25.4.2013, s. 18 (Celex 32013R0346).

6 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

background image

3

SFS 2013:1109

Bilaga

7

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgifts-
klasser tillämpas:

�rendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013
av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och
värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU)
nr 648/2012

7 Senaste lydelse 2013:704.

Underrättelse om marknadsföring av en godkänd fond för socialt
företagande i ytterligare ett land inom EES (artikel 16 b)

D

Undantag från tillämpningen av likviditetskrav på individuell nivå för
institut i samma medlemsstat (artikel 8.2)

G

Tillstånd att räkna in dotterbolag vid beräkning av kapitalbaskrav
m.m. (artikel 9)

G

Tillstånd för olika metoder för konsolidering (artikel 18)

G

Tillstånd att undanta vissa företag vid beräkning av de gruppbaserade
kraven m.m. (artikel 19.2)

G

Tillstånd att räkna in delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapital
innan stämmobeslut föreligger (artikel 26.2)

G

Tillstånd att räkna in kapitalinstrument i kärnprimärkapital vid
krissituationer (artikel 31)

K

Tillstånd för avdrag av förmånsbestämda pensionsplaner (artikel 41)

G

Tillstånd för utdelning på kapitalbasinstrument (artikel 73)

G

Tillstånd att använda en konservativ skattning när det gäller
indexinnehav av kapitalinstrument (artikel 76)

G

Tillstånd för återköp av kärnprimärkapitalinstrument (artikel 77 a)

G

Tillstånd för återköp av primärkapitaltillskott eller
supplementärkapitalinstrument (artikel 77 b)

G

Tillstånd för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp (artikel 113)

G

Tillstånd att använda en grundläggande internmetod för att beräkna
riskvägda exponeringsbelopp (artikel 143)

S�Z

Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna
riskvägda exponeringsbelopp när institutet redan har tillstånd att
använda en grundläggande internmetod (artikel 143)

R�Z

Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna
riskvägda exponeringsbelopp när institutet inte redan har tillstånd att
använda en grundläggande internmetod (artikel 143)

T�Z

Tillstånd att utföra metodändring i del av den internmetod för att
beräkna riskvägda exponeringsbelopp som tidigare godkänts av
Finansinspektionen (artikel 143)

J�S

background image

4

SFS 2013:1109

Tillstånd för tillämpning av en grundläggande eller avancerad
internmetod på exponeringar som tidigare undantagits för stegvis
införande (artikel 148)

J�T

Tillstånd att byta från en internmetod för att beräkna riskvägda
exponeringsbelopp till schablonmetoden (artikel 149)

G

Tillstånd att byta från en avancerad internmetod för att beräkna
riskvägda exponeringsbelopp till en grundläggande internmetod
(artikel 149)

G

Medgivande till undantag från användning av en internmetod vid
beräkning av riskvägda exponeringsbelopp och förväntade
förlustbelopp för en eller flera exponeringsklasser (artikel 150)

G

Tillstånd att använda metoden med interna modeller för ramavtal om
nettning (artikel 221)

G

Tillstånd för att anse att en betydande kreditrisk ska anses överförd till
tredje part (artiklarna 243 och 244)

G

Anmälan om överföring av betydande kreditrisk (artikel 248)

G

Tillstånd att tillämpa annan behandling för att fastställa
konverteringsfaktor gällande förtida amorteringar som avser
värdepapperiseringar av obekräftade hushållsexponeringar
(artikel 256)

G

Tillstånd för institut som inte är originator att använda den
formelbaserade metoden vid beräkning av riskvägda
exponeringsbelopp vid värdepapperiseringar (artikel 259)

G

Tillstånd att använda förenklad formelbaserad metod (artikel 262)

G

Tillstånd att använda annan metod vid beräkning av
exponeringsbelopp gällande likviditetsfaciliteter (artikel 263)

G

Tillstånd att använda en metod med interna modeller för att beräkna
exponeringars värde (artikel 283)

J�T

Tillstånd att utföra metodändring i den metod med interna modeller
som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 283)

J�R

Tillstånd att använda nettningsavtal (artikel 296)

G

Tillstånd att använda ursprunglig eller återstående löptid i fråga om
räntekontrakt (artikel 298)

G

Anmälan för att få beräkna kapitalbaskravet för operativa risker enligt
schablonmetoden (artikel 312)

G�N

Tillstånd att använda en alternativ schablonmetod vid beräkning av
kapitalbaskravet för operativa risker (artikel 312)

G�N

Tillstånd att använda en internmätningsmetod för att beräkna
kapitalbaskravet för operativa risker (artikel 312)

S�V

Tillstånd att utföra en väsentlig utvidgning eller metodändring i del av
den internmätningsmetod för att beräkna kapitalbaskravet för
operativa risker som tidigare godkänts av Finansinspektionen
(artikel 312)

J�S

Anmälan om metodändring i del av den internmätningsmetod för att
beräkna kapitalbaskravet för operativa risker som tidigare godkänts av
Finansinspektionen (artikel 312)

G�N

Tillstånd att byta från schablonmetoden till basmetoden (artikel 313)

G�N

Tillstånd att byta från internmätningsmetoden till basmetoden eller
schablonmetoden (artikel 313)

G�N

background image

5

SFS 2013:1109

Tillstånd att använda en kombination av olika metoder vid beräkning
av kapitalbaskrav för operativa risker (artikel 314)

J�S

Tillstånd att ändra beräkningen av det treåriga genomsnittet vid
beräkningen av den relevanta indikatorn vid användning av
basmetoden (artikel 315)

G�N

Tillstånd att ändra beräkningen av det treåriga genomsnittet vid
beräkningen av den relevanta indikatorn vid användning av
schablonmetoden (artikel 317)

G�N

Tillstånd att använda eget delta för optioner och warranter
(artikel 329)

J�S

Tillstånd att använda känslighetsmodeller vid beräkning av positioner
som avser derivatinstrument (artikel 331)

J�S

Anmälan om dokumenterad metod för att bedöma om tillgångar
uppfyller kapitalbaskrav för skuldinstrument som inte är
värdepapperiseringar (artikel 336)

G�N

Tillstånd för andra institut än institut som är originatorer att använda
formelbaserad metod vid beräkning av kapitalbaskrav för
värdepapperiseringsinstrument (artikel 337)

G

Tillstånd att använda ett eget delta vid beräkning av totala
nettopositioner i valuta (artikel 352)

G�N

Tillstånd att undanta positioner som ett institut avsiktligt har skaffat
för att säkra sig mot kursförändringars negativa påverkan på dess
kvoter enligt artikel 92.1 från beräkning av öppna nettopositioner
i valuta (artikel 352.2)

G�N

Tillstånd att tillämpa kapitalbaskrav 0 procent för nära
sammanhängande valutor (artikel 354)

G

Tillstånd att använda ett eget delta vid beräkning av särskilda
instrument (artikel 358)

J�S

Anmälan om användning av utökad löptidsmetod (artikel 361)

G

Tillstånd att använda intern modell för att beräkna kapitalbaskrav för
en eller flera riskkategorier (artikel 363)

S�V

Tillstånd för ändringar i användningen av interna modeller som
institut har tillstånd att använda, utvidgning av användningen av
interna modeller särskilt för ytterligare riskkategorier samt den första
beräkningen av stressjusterade Value-at-Risk-värden (artikel 363)

J�S

Medgivande om begränsad addend rörande föreskrivna utfallstest och
multiplikationsfaktorer (artikel 366)

G

Tillstånd gällande omfattningen för den interna IRC modellen
(artikel 373)

J�S

Tillstånd att använda intern modell för korrelationshandel
(artikel 377)

J�S

Tillstånd för användning av avancerad CVA för ett begränsat antal
mindre portföljer (artikel 383)

G�N

Anstånd med nedbringande av otillåtna stora exponeringar
(artikel 396)

G

Tillstånd att undanta exponeringar (artikel 400.2 g)

G

Tillstånd att undanta exponeringar (artikel 400.2 h)

G

Tillstånd att tillämpa effekterna av finansiella säkerheter vid
beräkning av exponeringsvärden enligt artikel 395.1 (artikel 401.2 h)

G

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013