SFS 2013:1109 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

131109.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter
för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2001:911) om avgifter för

prövning av ärenden hos Finansinspektionen samt bilagan till förordningen
ska ha följande lydelse.

3 §

1

Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för

prövning av ansökan och anmälan enligt

– lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
– atomansvarighetslagen (1968:45),
– den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
– trafikskadelagen (1975:1410),
– sparbankslagen (1987:619),
– lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
– lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
– lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag,

– lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
– lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
– lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verk-

samhet,

– lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-

instituts verksamhet i Sverige,

– lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
– bokföringslagen (1999:1078),
– lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finans-

marknaden,

– lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
– lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finan-

siella instrument,

– lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
– lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
– lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
– lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
– lagen (2004:575) om europabolag,
– lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
– aktiebolagslagen (2005:551),

1 Senaste lydelse 2013:704.

SFS 2013:1109

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1109

– lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
– lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,
– lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäck-

ning och stora exponeringar,

– lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
– lagen (2010:751) om betaltjänster,
– försäkringsrörelselagen (2010:2043),
– lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14

mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar

2,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli

2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

3,

– lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17

april 2013 om europeiska riskkapitalfonder

4,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den 17

april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande

5, och

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26

juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om
ändring av förordning (EU) nr 648/2012

6.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finans-

inspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

2 EUT L 86, 24.3.2012, s. 1 (Celex 32012R0236).

3 EUT L 201, 27.7.2012, s. 1 (Celex 32012R0648).

4 EUT L 115, 25.4.2013, s. 1 (Celex 32013R0345).

5 EUT L 115, 25.4.2013, s. 18 (Celex 32013R0346).

6 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

background image

3

SFS 2013:1109

Bilaga

7

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgifts-
klasser tillämpas:

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013
av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och
värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU)
nr 648/2012

7 Senaste lydelse 2013:704.

Underrättelse om marknadsföring av en godkänd fond för socialt
företagande i ytterligare ett land inom EES (artikel 16 b)

D

Undantag från tillämpningen av likviditetskrav på individuell nivå för
institut i samma medlemsstat (artikel 8.2)

G

Tillstånd att räkna in dotterbolag vid beräkning av kapitalbaskrav
m.m. (artikel 9)

G

Tillstånd för olika metoder för konsolidering (artikel 18)

G

Tillstånd att undanta vissa företag vid beräkning av de gruppbaserade
kraven m.m. (artikel 19.2)

G

Tillstånd att räkna in delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapital
innan stämmobeslut föreligger (artikel 26.2)

G

Tillstånd att räkna in kapitalinstrument i kärnprimärkapital vid
krissituationer (artikel 31)

K

Tillstånd för avdrag av förmånsbestämda pensionsplaner (artikel 41)

G

Tillstånd för utdelning på kapitalbasinstrument (artikel 73)

G

Tillstånd att använda en konservativ skattning när det gäller
indexinnehav av kapitalinstrument (artikel 76)

G

Tillstånd för återköp av kärnprimärkapitalinstrument (artikel 77 a)

G

Tillstånd för återköp av primärkapitaltillskott eller
supplementärkapitalinstrument (artikel 77 b)

G

Tillstånd för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp (artikel 113)

G

Tillstånd att använda en grundläggande internmetod för att beräkna
riskvägda exponeringsbelopp (artikel 143)

S–Z

Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna
riskvägda exponeringsbelopp när institutet redan har tillstånd att
använda en grundläggande internmetod (artikel 143)

R–Z

Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna
riskvägda exponeringsbelopp när institutet inte redan har tillstånd att
använda en grundläggande internmetod (artikel 143)

T–Z

Tillstånd att utföra metodändring i del av den internmetod för att
beräkna riskvägda exponeringsbelopp som tidigare godkänts av
Finansinspektionen (artikel 143)

J–S

background image

4

SFS 2013:1109

Tillstånd för tillämpning av en grundläggande eller avancerad
internmetod på exponeringar som tidigare undantagits för stegvis
införande (artikel 148)

J–T

Tillstånd att byta från en internmetod för att beräkna riskvägda
exponeringsbelopp till schablonmetoden (artikel 149)

G

Tillstånd att byta från en avancerad internmetod för att beräkna
riskvägda exponeringsbelopp till en grundläggande internmetod
(artikel 149)

G

Medgivande till undantag från användning av en internmetod vid
beräkning av riskvägda exponeringsbelopp och förväntade
förlustbelopp för en eller flera exponeringsklasser (artikel 150)

G

Tillstånd att använda metoden med interna modeller för ramavtal om
nettning (artikel 221)

G

Tillstånd för att anse att en betydande kreditrisk ska anses överförd till
tredje part (artiklarna 243 och 244)

G

Anmälan om överföring av betydande kreditrisk (artikel 248)

G

Tillstånd att tillämpa annan behandling för att fastställa
konverteringsfaktor gällande förtida amorteringar som avser
värdepapperiseringar av obekräftade hushållsexponeringar
(artikel 256)

G

Tillstånd för institut som inte är originator att använda den
formelbaserade metoden vid beräkning av riskvägda
exponeringsbelopp vid värdepapperiseringar (artikel 259)

G

Tillstånd att använda förenklad formelbaserad metod (artikel 262)

G

Tillstånd att använda annan metod vid beräkning av
exponeringsbelopp gällande likviditetsfaciliteter (artikel 263)

G

Tillstånd att använda en metod med interna modeller för att beräkna
exponeringars värde (artikel 283)

J–T

Tillstånd att utföra metodändring i den metod med interna modeller
som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 283)

J–R

Tillstånd att använda nettningsavtal (artikel 296)

G

Tillstånd att använda ursprunglig eller återstående löptid i fråga om
räntekontrakt (artikel 298)

G

Anmälan för att få beräkna kapitalbaskravet för operativa risker enligt
schablonmetoden (artikel 312)

G–N

Tillstånd att använda en alternativ schablonmetod vid beräkning av
kapitalbaskravet för operativa risker (artikel 312)

G–N

Tillstånd att använda en internmätningsmetod för att beräkna
kapitalbaskravet för operativa risker (artikel 312)

S–V

Tillstånd att utföra en väsentlig utvidgning eller metodändring i del av
den internmätningsmetod för att beräkna kapitalbaskravet för
operativa risker som tidigare godkänts av Finansinspektionen
(artikel 312)

J–S

Anmälan om metodändring i del av den internmätningsmetod för att
beräkna kapitalbaskravet för operativa risker som tidigare godkänts av
Finansinspektionen (artikel 312)

G–N

Tillstånd att byta från schablonmetoden till basmetoden (artikel 313)

G–N

Tillstånd att byta från internmätningsmetoden till basmetoden eller
schablonmetoden (artikel 313)

G–N

background image

5

SFS 2013:1109

Tillstånd att använda en kombination av olika metoder vid beräkning
av kapitalbaskrav för operativa risker (artikel 314)

J–S

Tillstånd att ändra beräkningen av det treåriga genomsnittet vid
beräkningen av den relevanta indikatorn vid användning av
basmetoden (artikel 315)

G–N

Tillstånd att ändra beräkningen av det treåriga genomsnittet vid
beräkningen av den relevanta indikatorn vid användning av
schablonmetoden (artikel 317)

G–N

Tillstånd att använda eget delta för optioner och warranter
(artikel 329)

J–S

Tillstånd att använda känslighetsmodeller vid beräkning av positioner
som avser derivatinstrument (artikel 331)

J–S

Anmälan om dokumenterad metod för att bedöma om tillgångar
uppfyller kapitalbaskrav för skuldinstrument som inte är
värdepapperiseringar (artikel 336)

G–N

Tillstånd för andra institut än institut som är originatorer att använda
formelbaserad metod vid beräkning av kapitalbaskrav för
värdepapperiseringsinstrument (artikel 337)

G

Tillstånd att använda ett eget delta vid beräkning av totala
nettopositioner i valuta (artikel 352)

G–N

Tillstånd att undanta positioner som ett institut avsiktligt har skaffat
för att säkra sig mot kursförändringars negativa påverkan på dess
kvoter enligt artikel 92.1 från beräkning av öppna nettopositioner
i valuta (artikel 352.2)

G–N

Tillstånd att tillämpa kapitalbaskrav 0 procent för nära
sammanhängande valutor (artikel 354)

G

Tillstånd att använda ett eget delta vid beräkning av särskilda
instrument (artikel 358)

J–S

Anmälan om användning av utökad löptidsmetod (artikel 361)

G

Tillstånd att använda intern modell för att beräkna kapitalbaskrav för
en eller flera riskkategorier (artikel 363)

S–V

Tillstånd för ändringar i användningen av interna modeller som
institut har tillstånd att använda, utvidgning av användningen av
interna modeller särskilt för ytterligare riskkategorier samt den första
beräkningen av stressjusterade Value-at-Risk-värden (artikel 363)

J–S

Medgivande om begränsad addend rörande föreskrivna utfallstest och
multiplikationsfaktorer (artikel 366)

G

Tillstånd gällande omfattningen för den interna IRC modellen
(artikel 373)

J–S

Tillstånd att använda intern modell för korrelationshandel
(artikel 377)

J–S

Tillstånd för användning av avancerad CVA för ett begränsat antal
mindre portföljer (artikel 383)

G–N

Anstånd med nedbringande av otillåtna stora exponeringar
(artikel 396)

G

Tillstånd att undanta exponeringar (artikel 400.2 g)

G

Tillstånd att undanta exponeringar (artikel 400.2 h)

G

Tillstånd att tillämpa effekterna av finansiella säkerheter vid
beräkning av exponeringsvärden enligt artikel 395.1 (artikel 401.2 h)

G

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;