SFS 2013:1128 Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

131128.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1515) med
instruktion för Regeringskansliet;

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (1996:1515) med instruktion

för Regeringskansliet

1 och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

20 §

Regeringskansliet ska

1. utse Sveriges ombud och andra representanter vid förhandlingar med

annan stat eller vid förhandlingar med och möten inom internationella organi-
sationer,

2. utse Sveriges representanter i det löpande arbetet inom Europeiska unio-

nens råd samt föreslå och utse Sveriges representanter i kommittéer under
Europeiska kommissionen,

3. besvara formella underrättelser från kommissionen och i övrigt upplysa

kommissionen om hur Sverige har uppfyllt de förpliktelser som följer av
Sveriges medlemskap i unionen,

4. bestämma vem som ska delta i arbetet inom Ständiga representanternas

kommitté,

5. besvara motiverade yttranden från kommissionen,
6. anmäla förslag till författningar i enlighet med informationsförfaranden

som följer av Sveriges medlemskap i unionen eller av andra internationella
överenskommelser,

7. avge svenska svar och kommentarer inom förfaranden som följer av

Sveriges medlemskap i unionen eller av andra internationella överenskom-
melser,

8. vara den nationella säkerhetsmyndighet som ansvarar för att upprätthålla

säkerheten för sekretessbelagda uppgifter enligt Europeiska rådets säkerhets-
föreskrifter samt enligt Sveriges åtaganden om detta i överenskommelser med
Västeuropeiska unionen och Nato inom ramen för samarbetet Partnerskap för
fred, och

9. besvara en utländsk begäran om inspektion, utvärderingsbesök eller

observationsflygning som följer av åtaganden inom Organisationen för säker-
het och samarbete i Europa (OSSE) enligt Wiendokumentet om förtroende-
och säkerhetsskapande åtgärder den 30 november 2011 och fördraget om
observationsflygningar den 24 mars 1992.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.

1 Förordningen omtryckt 2010:1750.

SFS 2013:1128

Utkom från trycket
den 27 december 2013

background image

2

SFS 2013:1128

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

Thomas Strömgren
(Statsrådsberedningen)

background image

3

SFS 2013:1128

Bilaga

2

1 Statsrådsberedningen

1.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

regeringen, Regeringskansliet,
kommittéväsendet,
europeiska integrationsfrågor av horisontell karaktär, med undantag av

frågor om Europeiska unionens utvidgning,

användningen av de flygplan som staten anskaffat för statschefens och den

högsta civila och militära ledningens resor.

1.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

europeiska integrationsfrågor av horisontell karaktär, med undantag av

frågor om Europeiska unionens utvidgning.

1.3 Myndigheter m.fl.

Svenska institutet för europapolitiska studier,

Harpsundsnämnden.

2. Justitiedepartementet

2.1 Förvaltningsärenden

3

Förvaltningsärenden som gäller

riksdagen med undantag av ärenden om Utrikesnämnden,
grundlagarna,
rikets vapen och flagga,
vallagen (2005:837), folkomröstningslagen (1979:369),
lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och ytt-

randefrihetsgrundlagens områden,

rikets judiciella indelning samt, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement, domstolsväsendet,

arrendenämnderna, hyresnämnderna,
rättshjälp,
dispaschörverksamhet,
fastighetsregistreringen, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

Sveriges advokatsamfund,
åklagarväsendet,
polisväsendet,
allmän ordning och säkerhet, allmänna sammankomster,
åtal för brott, förordnande av domstol,

2 Senaste lydelse 2013:8.

3 �ndringen innebär bl.a. att orden ⬝upphävande av domstols dom eller beslut om ut-
visning på grund av brott⬝ tagits bort ur förteckningen.

background image

4

SFS 2013:1128

utlämning och överlämnande för brott, internationell rättslig hjälp i brott-

mål, internationellt samarbete rörande lagföring för brott,

kriminalvård,
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,
fideikommissförfattningar, dock inte förlängning av fideikommiss eller in-

lösen av fideikommissegendom av kulturhistoriska skäl,

permutationslagen (1972:205), i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

nåd i brottmål, abolition,
det rättsmedicinska och det rättspsykiatriska undersökningsväsendet,
lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption,

lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äkten-
skap och förmynderskap, förordningen (1931:429) om vissa internationella
rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap, lagen
(1988:1321) om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap enligt för-
äldrabalken m.m.,

europabolag, aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag och ekonomiska före-

ningar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, stiftel-
selagen (1994:1220), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

årsredovisningslagen (1995:1554), datalagen (1973:289), personuppgifts-

lagen (1998:204),

lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, lagen

(1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister, lagen (1953:771) om
skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar m.m.,

vapenlagen (1996:67),
passlagen (1978:302) när det gäller passmyndigheter inom riket,
flyktingar, mottagande av asylsökande, utlänningars rätt att vistas i landet, i

den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

medborgarnas inflytande och delaktighet i samhället, i den mån sådana frå-

gor inte hör till något annat departement,

demokrati och allmänna val, i den mån sådana frågor inte hör till något

annat departement,

marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standardi-

seringsarbetet, resegarantier samt konsumentskydd och konsumentpolitiska
frågor i övrigt, i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement.

2.2 Lagstiftningsärenden

a. Lagstiftningsärenden som gäller

grundlagarna, riksdagsordningen, andra konstitutionella ämnen, allmänt

förvaltningsrättsliga ämnen, statligt partistöd.

b. Lagstiftningsärenden som inte hör till något annat departement och som

gäller

ämnen som avses i 8 kap. 2 § första stycket 1 eller 2 regeringsformen, pro-

cessrättsliga ämnen.

c. Lagstiftningsärenden som gäller
revisorer och revisionsbolag,
utlänningars rätt att vistas i landet,
mottagande av asylsökande m.fl.,

background image

5

SFS 2013:1128

marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standardi-

seringsarbetet, resegarantier samt konsumentskydd och konsumentpolitiska
frågor i övrigt, i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement.

2.3 Myndigheter m.fl.

Högsta domstolen, hovrätterna, tingsrätterna,

Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna, förvaltningsrätterna,
Lagrådet,
Marknadsdomstolen,
Justitiekanslern,
arrendenämnderna, hyresnämnderna,
Domstolsverket, Domarnämnden, Notarienämnden,
Rättshjälpsnämnden, Rättshjälpsmyndigheten,
�&klagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,
Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium, den lokala polis-

organisationen,

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,
Kriminalvården,
övervakningsnämnderna,
Brottsförebyggande rådet,
Brottsoffermyndigheten,
Rättsmedicinalverket,
Konsumentverket med Konsumentombudsmannen,
Allmänna reklamationsnämnden,
Fideikommissnämnden,
Gentekniknämnden,
Revisorsnämnden,
Valmyndigheten,
Migrationsverket,
Datainspektionen,
Trafikskadenämnden,
Fastighetsmäklarinspektionen,
Resegarantinämnden,
Stiftelsen för rättsinformation,
Miljömärkning Sverige AB.

3 Utrikesdepartementet

3.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellan-

folkliga organisationer,

rikets gränser,
Utrikesnämnden,
svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid internationella

organisationer,

utländska beskickningar och konsulat i Sverige samt sådana organ eller

organisationer som avses i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och

background image

6

SFS 2013:1128

privilegier i vissa fall, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

svenska medborgares rätt och bästa i främmande länder, i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd och lagen (2010:813)

om konsulära katastrofinsatser,

mål vid den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna,
klagomål mot Sverige inför andra internationella organ för övervakning av

efterlevnaden av konventioner som rör mänskliga rättigheter,

ärenden vid Europeiska kommissionen och EFTA:s övervakningsmyndig-

het samt mål vid Europeiska unionens domstol, tribunalen, Europeiska unio-
nens personaldomstol och EFTA-domstolen,

mål och ärenden inför övriga internationella domstolar där Sverige är part,
utseende av svenska ledamöter i internationella domstolar samt i andra

internationella organ för övervakning av efterlevnaden av konventioner som
rör mänskliga rättigheter,

passlagen (1978:302) när det gäller passmyndigheter i utlandet samt när det

gäller diplomatpass och tjänstepass,

UD-viseringar,
information om Sverige i utlandet, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

samordning av frågor som rör genomförandet av politiken om global ut-

veckling,

internationellt utvecklingssamarbete,
samarbete som avser stöd till länderna i Central- och �steuropa,
regionala utvecklingsbanker, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

Världsbanksgruppen, såvitt ärendena rör utvecklingspolitiska aspekter av

Världsbankens agerande,

nordiska samarbetsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

utrikeshandel och handelspolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och världshandelsorganisationen

(WTO),

internationella tull- och handelsförhandlingar,
befrielse från tull,
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samt

Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA), i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,

lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner,
vissa internationella handels- och råvarufrågor, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

förbud mot tillverkning och utförsel av krigsmateriel m.m.,
exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som militär an-

vändning,

multinationella företag och internationella investeringar,
främjande av utländska investeringar i Sverige,
allmänna frågor om teknisk provning och kontroll samt standardisering,

background image

7

SFS 2013:1128

genomförandet av EU:s inre marknad, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

exportfrämjande åtgärder,
statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,
internationella överenskommelser om allmänna villkor för exportkrediter,
handelskamrar.

3.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

rikets gränser,
Utrikesnämnden,
immunitet och privilegier,
bistånd till svenska medborgare i utlandet, konsulära katastrofinsatser,
europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

utrikeshandel, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och världshandelsorganisationen

(WTO),

befrielse från tull,
vissa internationella sanktioner,
kontroll över tillverkningen av krigsmateriel och förbud mot utförsel av

krigsmateriel m.m.,

exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som militär an-

vändning,

obligatorisk kontroll genom teknisk provning, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

genomförandet av EU:s inre marknad, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

exportfrämjande åtgärder,
statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,
auktorisation av handelskamrar.

3.3 Myndigheter m.fl.

4

Svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid internationella
organisationer,

Svenska institutet i Alexandria,
Utrikesförvaltningens antagningsnämnd,
Folke Bernadotteakademin,
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida),
Nordiska afrikainstitutet,
Svenska institutet,
Stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI),
Inspektionen för strategiska produkter,
Stiftelsen �stekonomiska Institutet,

4 �ndringen innebär att Swedfund International AB tagits bort ur förteckningen.

background image

8

SFS 2013:1128

Institutet för Japanstudier,
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,
Sveriges Standardiseringsförbund,
Kommerskollegium,
Exportkreditnämnden,
Sveriges export- och investeringsråd,
handelssekreterare,
auktoriserade handelskamrar,
A/O Dom Shvetsii.

4 Försvarsdepartementet

4.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

det militära försvaret,
frågor hörande till officersutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

bi- och multilateralt försvars- och materielsamarbete,
tillträde till Sveriges territorium,
tillstånd för örlogsbesök, flygning med militära luftfartyg och tjänstgöring

utomlands,

lagen (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden,
åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

(OSSE) enligt Wiendokumentet om förtroende- och säkerhetsskapande åtgär-
der den 30 november 2011, dokumentet om global informationslämning den
28 november 1994, dokumentet om uppförandekoden den 3 december 1994
och fördraget om observationsflygningar den 24 mars 1992, i den mån sådana
ärenden inte hör till Utrikesdepartementet,

Europeiska försvarsbyrån (EDA),
befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement, sjöövervakning och miljöräddningstjänst,

utredningar av luft- och sjöfartsolyckor, olyckor med spårbunden trafik,

andra allvarliga olyckor samt olyckor i militär verksamhet, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement,

psykologiskt försvar,
kommunernas beredskap, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

försvarsunderrättelseverksamhet,
signalskydd,
totalförsvarsplikt,
transport av farligt gods,
frivillig verksamhet för stöd åt totalförsvaret,
samordning av samhällets krisberedskap inklusive totalförsvar,
brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement.

4.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

höjd beredskap,

background image

9

SFS 2013:1128

totalförsvarsplikt,
Försvarsmaktens personal, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

sändande av väpnad styrka utomlands,
lagen (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden,
befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

förfogande,
ransonering,
försvarsunderrättelseverksamhet,
skydd för försvaret,
gränsövervakning i krig,
kommunernas och landstingens beredskap, i den mån sådana ärenden inte

hör till något annat departement,

Kustbevakningens medverkan i polisiär övervakning,
transport av farligt gods,
brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement.

4.3 Myndigheter m.fl.

Försvarsmakten,

Försvarets materielverk,
Försvarets radioanstalt,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Kustbevakningen,
Totalförsvarets forskningsinstitut,
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet,
Försvarsexportmyndigheten,
Statens haverikommission,
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten,
Försvarsunderrättelsedomstolen,
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar,
Rikshemvärnsrådet,
Riksvärderingsnämnden,
Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt,
Totalförsvarets folkrättsråd,
Nationella upplysningsbyrån enligt Genèvekonventionerna,
organisationer för frivillig försvarsverksamhet,
Krigsvetenskapsakademien,
�rlogsmannasällskapet,
Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum,
sådana stiftelser för välgörande ändamål som hör till Försvarsmakten.

5 Socialdepartementet

5.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

sjukförsäkring,
arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd,

background image

10

SFS 2013:1128

sjuklön,
ersättning för närståendevård,
allmän ålderspensionsförsäkring och allmän efterlevandepensionsförsäk-

ring med undantag av premiepensionssystemet,

frivillig pensionsförsäkring,
äldreförsörjningsstöd,
ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer, efterlevandestöd till barn,
internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

barnpolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör bar-

nets rättigheter och andra barnfrågor, som inte hör till något annat departe-
ment,

bostadsbidrag,
bostadstillägg,
boendetillägg,
bostadsanpassningsbidrag,
socialtjänst, innefattande omsorger om barn och ungdom, äldreomsorg,

omsorg om funktionshindrade, missbrukarvård samt annat socialt bistånd,

samordning av funktionshinderspolitiken,
hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet,
habilitering,
hjälpmedelsförsörjning,
tandvård,
hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning,
läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika,
apoteksväsendet,
stöd och service till vissa funktionshindrade,
assistansersättning,
handikappersättning och vårdbidrag,
bilstöd till personer med funktionshinder,
Allmänna arvsfonden,
samordning av folkhälsopolitiken,
främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa,
alkohol, tobak, narkotika, dopning och dopningsmedel, förbud mot vissa

hälsofarliga varor,

hälsoskydd,
smittskydd,
sociala och medicinska frågor i övrigt som inte hör till något annat departe-

ment,

förhållandet till Världshälsoorganisationen (WHO),
övergripande lönepolitiska frågor inom statsförvaltningen,
offentlig upphandling, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

köp och försäljning av statens mark och byggnader, i den mån sådana ären-

den inte hör till något annat departement,

förvaltning av statens mark, byggnader och egendom i övrigt, i den mån så-

dana ärenden inte hör till något annat departement,

länsstyrelserna,
länsindelningen,
allmänna frågor om statsförvaltningen,

background image

11

SFS 2013:1128

övergripande frågor om styrning, ledning och organisation av statlig verk-

samhet samt effektivisering inom statsförvaltningen,

statlig lokalförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

arbets- och anställningsvillkor i offentlig anställning,
personalpolitiska frågor inom statsförvaltningen,
samhällsinformation,
bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

bostadsfinansiering,
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,
geotekniska undersökningar,
markanvändning och bebyggelse, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

tillstånd till expropriation, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

lantmäteriet, landskaps- och fastighetsinformation,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den

mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

byggforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

trossamfund,
begravningsväsendet.

5.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

sjukförsäkring,
arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd,
sjuklön,
ersättning för närståendevård,
allmän ålderspensionsförsäkring och allmän efterlevandepensionsförsäk-

ring med undantag av premiepensionssystemet,

frivillig pensionsförsäkring,
äldreförsörjningsstöd,
ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer, efterlevandestöd till barn,
internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

barnpolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör bar-

nets rättigheter och andra barnfrågor, som inte hör till något annat departe-
ment,

bostadsbidrag,
bostadstillägg,
boendetillägg,
bostadsanpassningsbidrag,
socialtjänst, innefattande omsorger om barn och ungdom, äldreomsorg,

omsorg om funktionshindrade, missbrukarvård samt annat social bistånd,

samordning av funktionshinderspolitiken,
hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet,
habilitering,
hjälpmedelsförsörjning,

background image

12

SFS 2013:1128

tandvård,
hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning,
läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika,
apoteksväsendet,
stöd och service till vissa funktionshindrade,
assistansersättning,
handikappersättning och vårdbidrag,
bilstöd till personer med funktionshinder,
Allmänna arvsfonden med undantag av sådana frågor som regleras i ärvda-

balken,

samordning av folkhälsopolitiken,
alkohol och tobak, med undantag av sådana frågor som regleras i tull- och

skattelagstiftningen, narkotika med undantag av narkotikastrafflagstiftningen,
dopning och dopningsmedel, förbud mot vissa hälsofarliga varor,

smittskydd,
offentlig upphandling,
länsstyrelserna,
ändrad regional ansvarsfördelning,
arbetstagare i offentliga anställningar,
bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,
planläggning, markanvändning och bebyggelse,
allmänna vatten- och avloppsanläggningar,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den

mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

byggfelsförsäkring,
trossamfund,
begravningsväsendet.

5.3 Myndigheter m.fl.

5

Försäkringskassan,

Socialstyrelsen,
Inspektionen för vård och omsorg,
Läkemedelsverket,
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
Folkhälsomyndigheten,
Myndigheten för vårdanalys,
Statens beredning för medicinsk utvärdering,
Provinsialläkarstiftelsen,
Statens institutionsstyrelse,
Myndigheten för handikappolitisk samordning,
Hjälpmedelsinstitutet, ideell förening,
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor,
Barnombudsmannen,
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd,
Stiftelsen WHO Collaborating Centre on International Drug Monitoring,

5 �ndringen innebär bl.a. att Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut tagits
bort ur förteckningen.

background image

13

SFS 2013:1128

Stiftelsen för vård- och allergiforskning,
Alkoholsortimentsnämnden,
Arvsfondsdelegationen,
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,
Inspektionen för socialförsäkringen,
Pensionsmyndigheten,
Statens fastighetsverk,
Fortifikationsverket,
Arbetsgivarverket,
länsstyrelserna,
Statskontoret,
Statens överklagandenämnd,
Statens ansvarsnämnd,
Offentliga sektorns särskilda nämnd,
Trygghetsstiftelsen,
Statens tjänstepensionsverk,
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd,
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor,
Statens geotekniska institut,
Boverket,
Lantmäteriet,
Statens va-nämnd,
Nämnden för statligt stöd till trossamfund,
Ersättningsnämnden,
Statens servicecenter,
E-hälsomyndigheten,
Apotekens Service Aktiebolag i likvidation,
Apotek Produktion & Laboratorier AB,
Systembolaget Aktiebolag,
Statens Bostadsomvandling AB Sbo,
Swedesurvey Aktiebolag.

6 Finansdepartementet

6.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och den principiella

inriktningen av finanspolitiska åtgärder,

övergripande valutapolitiska beslut,
prisreglering, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

budgetregleringen samt den allmänna förvaltningen och redovisningen av

statsmedlen,

ekonomisk styrning,
statens upplåning och statsskuldsförvaltning,
förvaltning av statliga lån och aktier samt fonder och fonderade medel, i

den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

myndigheternas årsredovisningar, delårsrapporter och budgetunderlag,
statlig revision,

background image

14

SFS 2013:1128

internationellt ekonomiskt samarbete, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

Världsbanksgruppen, Europarådets utvecklingsbank, Europeiska investe-

ringsbanken, Europeiska utvecklingsbanken, Internationella valutafonden,
Nordiska investeringsbanken och Parisklubben, i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,

beskattningen,
socialavgifter och allmän pensionsavgift,
premiepensionssystemet,
Kronofogdemyndigheten,
folkbokföringen,
tullväsendet,
avgifter, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet samt över-

gripande frågor om finansieringsprincipen,

finansiella företag, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-

partement,

krigsförsäkring, krigsskadeersättning,
lotterier, totalisatorspel,
kommunal ekonomi,
allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till staten för kom-

munalekonomisk utjämning,

kungliga hov- och slottsstaten,
statistik,
Sveriges indelning i kommuner och landsting,
kommuner, landsting, kommunalförbund.

6.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

statliga och kommunala skatter,
socialavgifter och allmän pensionsavgift,
premiepensionssystemet,
statens upplåning och skuldförvaltning,
statsbudgeten,
statlig revision,
skatteförfarandet, indrivning och folkbokföring,
tullagstiftning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

Tullverkets kontroller av införsel eller utförsel av varor, i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

straff för brott mot skatte- och tullagstiftningarna,
förmånsrätt för skattefordringar,
preskription av skattefordringar,
det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet samt över-

gripande frågor om finansieringsprincipen,

finansmarknaden,
allmänna pensionsfonderna,
prisreglering,
kontoföring av finansiella instrument,

background image

15

SFS 2013:1128

näringsrättslig reglering av finansiella företag och beredskapslagstiftning

för dessa företag,

insättningsgaranti och investerarskydd,
penningtvätt,
Riksbanken,
lotterier,
lagstiftning om anordnande av visst automatspel,
kommunal ekonomi,
allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till staten för kom-

munalekonomisk utjämning,

statistik,
Sveriges indelning i kommuner och landsting,
kommuner, landsting, kommunalförbund,
statligt stöd vid korttidsarbete.

6.3 Myndigheter m.fl.

Riksgäldskontoret,

Tullverket,
Finansinspektionen,
Ekonomistyrningsverket,
Krigsförsäkringsnämnden,
Skatteverket,
Forskarskattenämnden,
Skatterättsnämnden,
Kronofogdemyndigheten,
Konjunkturinstitutet,
Finanspolitiska rådet,
allmänna pensionsfonderna,
Svenska skeppshypotekskassan,
Styrelsen för sparbankernas säkerhetskassa,
Lotteriinspektionen,
Bokföringsnämnden,
Kammarkollegiet,
Statens skaderegleringsnämnd,
Statistiska centralbyrån,
Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut,
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv,
av staten helt eller delvis ägda bolag som inte hör till något annat departe-

ment.

7 Utbildningsdepartementet

7.1 Förvaltningsärenden

6

Förvaltningsärenden som gäller

6 �ndringen innebär att orden ⬝kvalificerad yrkesutbildning⬝ tagits bort ur förteck-
ningen.

background image

16

SFS 2013:1128

skolväsendet och därtill anslutande särskilda utbildningsformer samt annan

pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom skolväsen-
det,

uppdragsutbildning inom skolväsendet,
kompletterande utbildningar,
folkbildningsfrågor,
allmänna frågor om förutsättningar för det civila samhällets organisationer,
samordning av statsbidrag till det civila samhällets organisationer,
bidrag till allmänna samlingslokaler,
samordning och utveckling av ungdomspolitiska frågor,
utbildning inom yrkeshögskolan,
högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-

partement,

uppdragsutbildning vid universitet och högskolor,
forskning och vetenskaplig verksamhet i övrigt, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

övergripande forskningspolitiska frågor,
rymdverksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat depar-

tement,

studiestöd och andra studiesociala frågor,
övergripande Unescofrågor,
samordning och utveckling av jämställdhetspolitiska frågor.

7.2 Lagstiftningsärenden

7

Lagstiftningsärenden som gäller

skolväsendet och därtill anslutande särskilda utbildningsformer samt annan

pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom skolväsen-
det,

uppdragsutbildning inom skolväsendet,
utbildning inom yrkeshögskolan,
högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-

partement,

forskning som inte hör till något annat departement,
studiestöd och andra studiesociala frågor,
pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar.

7.3 Myndigheter m.fl.

Statens skolverk,

Statens skolinspektion,
Specialpedagogiska skolmyndigheten,
Sameskolstyrelsen,
Skolväsendets överklagandenämnd,
huvudmän inom skolväsendet,
enskilda anordnare av annan pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället

för utbildning inom skolväsendet,

Ungdomsstyrelsen,

7 �ndringen innebär att orden ⬝kvalificerad yrkesutbildning⬝ tagits bort ur förteck-
ningen.

background image

17

SFS 2013:1128

Myndigheten för yrkeshögskolan,
Folkbildningsrådet,
Universitetskanslersämbetet,
Universitets- och högskolerådet,
�verklagandenämnden för högskolan,
Högskolans avskiljandenämnd,
statliga universitet och högskolor, som inte hör till något annat departe-

ment,

Kungl. biblioteket,
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet,
Vetenskapsrådet,
regionala etikprövningsnämnder,
Centrala etikprövningsnämnden,
Polarforskningssekretariatet,
Rymdstyrelsen,
Institutet för rymdfysik,
Stiftelsen Institutet för framtidsstudier,
Kungl. Vetenskapsakademien,
Nobelstiftelsen,
Centrala studiestödsnämnden,
�verklagandenämnden för studiestöd,
bolag knutna till universitet eller högskolor,
European Spallation Source ESS AB,
utbildningsanstalter med enskild huvudman som inte hör till något annat

departement,

akademier samt vittra och lärda samfund som inte hör till något annat de-

partement,

stiftelser för ändamål som departementet eller myndighet som hör till de-

partementet ska tillgodose.

8 Landsbygdsdepartementet

8.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

jordbruket och trädgårdsnäringen,
beredskapen för livsmedelsförsörjning,
utsädeskontroll, växtskydd, växtförädling, växtförädlarrätt, husdjursavel,

djurens hälso- och sjukvård, djurskydd,

foder,
livsmedelskontroll,
veterinärväsendet,
yrkesfisket, fritidsfisket, fiskevården,
rennäringen,
användning av avgifter enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmel-

ser om vattenverksamhet eller motsvarande äldre bestämmelser såvitt avser
bygdeavgifter till främjande av rennäringen samt fiskeavgifter,

högskoleutbildning och forskning samt vetenskaplig verksamhet i övrigt på

departementets område,

jakt och viltvård,
skogsbruk,

background image

18

SFS 2013:1128

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO),
frågor inom ramen för EU:s rådsarbetsgrupp för råvaror (PROBA).

8.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

marknadsreglering av jordbruksprodukter, skydd för beteckningar på jord-

bruksprodukter och livsmedel, miljö- och strukturstöd till jordbruk, ekologisk
odling,

skötsel av jordbruksmark, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

sambruksföreningar,
ägofred,
förvärv av jordbruksfastigheter, i den mån ärenden om sådana förvärv inte

hör till något annat departement,

beredskapen för livsmedelsförsörjning,
utsädeskontroll, växtskydd,
husdjurskontroll, djursjukdomar, djurskydd,
foder,
livsmedel,
veterinärernas yrkesutövning,
rätt till fiske, bevarande och förvaltning av fiskresurserna, strukturåtgärder

för fiskerinäringen, marknadsreglering av fisk och fiskprodukter,

rennäring,
indragning av ströängar,
jakt och viltvård,
Sametinget,
skogsbruk, virkesmätning, allmänningar, kronotorp.

8.3 Myndigheter m.fl.

Lantbruksråd, lantbruksattachéer,

Skogsstyrelsen,
Statens jordbruksverk, distriktsveterinärorganisationen, djurförsöksetiska

nämnderna,

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård,
Sveriges lantbruksuniversitet,
Statens veterinärmedicinska anstalt,
Livsmedelsverket, besiktningsveterinärorganisationen,
Stiftelsen JTI � Institutet för jordbruks- och miljöteknik,
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien,
Svenska FAO-kommittén,
Styrelsen för samefonden,
Sametinget.

9 Miljödepartementet

9.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller
miljöbalken, bl.a. frågor om naturvård, biologisk mångfald och skydd av

naturen, vatten- och luftvård, vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet, av-

background image

19

SFS 2013:1128

fallshantering och kretsloppsfrågor, kemikaliekontroll samt frågor om gentek-
nik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

friluftsliv,
miljöforskning,
miljöfrågor som kräver särskild samordning,
avgasfrågor för motorfordon och arbetsmaskiner,
handel med utsläppsrätter, flexibla mekanismer och andra klimatpolitiska

styrmedel,

lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och

lagen (1976:997) om vattenförbund, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska undersökningar,
strålskydd,
kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

FN:s miljöprogram (UNEP),
statliga investeringsbidrag för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling

samt klimatinvesteringsprogram.

9.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

miljöbalken,
miljöskydd,
miljöinformation,
miljöstyrning,
allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig pröv-

ning i miljöfrågor,

särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,
svensk-norsk vattenrättskonvention,
gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland,
utnyttjande av vattenkraft vid krig,
vattenförbund,
Sveriges ekonomiska zon,
verksamhet i Antarktis,
motorbränslen,
avgasfrågor för motorfordon och arbetsmaskiner,
handel med utsläppsrätter, flexibla mekanismer och andra klimatpolitiska

styrmedel,

strålskydd,
kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

atomansvarighet,
statliga investeringsbidrag till klimatinvesteringsprogram.

9.3 Myndigheter m.fl.

Naturvårdsverket,

Kemikalieinspektionen,
Havs- och vattenmyndigheten,

background image

20

SFS 2013:1128

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,
Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning,
Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning,
Stiftelsen för Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid

Lunds universitet,

Stockholms internationella miljöinstitut,
Finsk-svenska gränsälvskommissionen,
Strålsäkerhetsmyndigheten,
de lokala säkerhetsnämnderna vid kärntekniska anläggningar,
Kärnavfallsfonden,
Kärnavfallsrådet,
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande,
Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet.

10 Näringsdepartementet

10.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

de allmänna riktlinjerna för näringspolitiken och andra övergripande

näringspolitiska frågor,

allmänna frågor om användningen av informationsteknik (it), i den mån så-

dana ärenden inte hör till något annat departement,

infrastruktur för informationsteknik (it),
övergripande frågor om informationsteknik (it) inom statlig förvaltning,
elektronisk kommunikation, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

järnvägar, spårvägar och tunnelbanor, vägar, broar och färjor, vägtrafik,

fordons utrustning och beskaffenhet, förarbehörighet samt kommunikations-
väsendet i övrigt till lands,

postkommunikationer,
bidrag till kollektivtrafik,
upphandling av persontrafik,
överlastavgift,
sjöfart, farleder och hamnar, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vattenföro-

rening från fartyg, befäl på handelsfartyg och fiskefartyg, skeppsmätning, sjö-
karteverksamhet, lotsning, fyrar, sjöräddning, statens isbrytarverksamhet
samt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, kanaler
samt anställning och mönstring av sjömän,

Världssjöfartsuniversitetet,
luftfart, marktjänster på flygplatser,
transport- och kommunikationsforskning, i den mån sådana ärenden inte

hör till något annat departement,

distribution av radioprogram, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

mark och byggnader för Trafikverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket, i

den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet,
tillstånd enligt 8 kap. 37 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) och

6 kap. 11 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

background image

21

SFS 2013:1128

tillstånd enligt 2 a § andra stycket och 9 § lagen (1992:160) om utländska

filialer m.m.,

tillstånd enligt 8 kap. 9 och 30 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och 6 kap.

4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, allt i den mån sådana ären-
den inte hör till något annat departement,

tillstånd enligt 2 kap. 37 § fjärde stycket lagen (1980:1102) om handels-

bolag och enkla bolag samt 4 § lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska
intressegrupperingar,

FN:s organisation för industriell utveckling (UNIDO),
frågor om företag som berör allmänna utvecklingsbetingelser m.m., i den

mån sådana frågor inte hör till något annat departement,

näringsfrihet,
konkurrens- och marknadsfrågor,
offentligt stöd till näringslivet, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

åtgärder för att förenkla för företagen, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

regional tillväxtpolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement, samt samordning av sådana ärenden,

kommersiell service i gles- och landsbygder,
EU:s sammanhållningspolitik och strukturfonder samt frågor rörande

regional utvecklingsplanering inom EU, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

industriell design,
mineralfrågor, geologisk undersökning,
behovsmotiverad forskning och utveckling samt utveckling av innovations-

system, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

mätteknisk verksamhet,
mått och vikt, ädelmetallkontroll,
patent, skydd för varumärken, mönster och namn,
turism, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
kooperativa frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-

partement,

program, elcertifikat och andra styrmedel för energitillförsel och energi-

hushållning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat depar-

tement,

energianvändning med undantag för sådant sektorsvis ansvar för energi-

hushållning som hör till något annat departement,

energiforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

kommunal energiplanering,
säkerhet inom elenergiområdet,
beredskap inom energiområdet,
el-, gas- och fjärrvärmemarknadernas funktion,
energi i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

dammsäkerhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment.

background image

22

SFS 2013:1128

10.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

järnvägar, spårvägar och tunnelbana samt järnvägs-, spårvägs- och tunnel-

banetrafik,

postkommunikation,
elektronisk kommunikation,
informationsteknik (it), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

vägar och vägtrafik,
vägavgifter,
sjöfart, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vattenförorening från fartyg,
luftfart, marktjänster på flygplatser,
utredning av olyckor,
arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet,
mineralhantering, kontinentalsockeln, sand-, grus- och stentäkt inom vissa

allmänna vattenområden,

konkurrensförhållanden i näringsverksamhet,
offentligt stöd till näringslivet, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

näringsfrihet,
åtgärder för att förenkla för företagen, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

näringspolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

regionala tillväxtfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

EU:s sammanhållningspolitik och strukturfonder, i den mån sådana ären-

den inte hör till något annat departement,

regionala utvecklingsbolag,
mått, vikt, ädelmetallkontroll,
auktorisation av patentombud,
utländska filialer,
program, elcertifikat och andra styrmedel för energitillförsel och energi-

hushållning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat depar-

tement,

el-, gas- och fjärrvärmemarknadernas funktion,
elektriska anläggningar, andra anläggningar för energiändamål eller energi

i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

civilt totalförsvar när det gäller energi.
Lagstiftning av civillags natur i transporträttsliga frågor liksom lagen

(1951:649) om straff för vissa trafikbrott hör dock till Justitiedepartementet.

10.3 Myndigheter m.fl.

8

Post- och telestyrelsen,

Trafikverket,

8 �ndringen innebär att Botniabanan AB, Innovationsbron AB och Norrland Center
AB tagits bort ur förteckningen.

background image

23

SFS 2013:1128

Statens väg- och transportforskningsinstitut,
Sjöfartsverket,
Luftfartsverket,
Transportstyrelsen,
Trafikanalys,
Konkurrensverket,
Sveriges geologiska undersökning,
Patent- och registreringsverket,
Patentbesvärsrätten,
Patentombudsnämnden,
Bolagsverket,
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien,
AB Terminologicentrum TNC,
Stiftelsen Norrlandsfonden,
Stiftelsen Industrifonden,
Verket för innovationssystem,
Oljekrisnämnden,
Affärsverket svenska kraftnät,
Elsäkerhetsverket,
Statens energimyndighet,
Energimarknadsinspektionen,
Tillväxtverket,
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser,
E-legitimationsnämnden,
ALMI Företagspartner AB,
Arlandabanan Infrastructure AB,
Inlandsinnovation AB,
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB,
V.S. VisitSweden AB.

11 Kulturdepartementet

11.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

idrott,
ersättningar och bidrag till konstnärer,
scenkonst,
bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter,
arkitektur, form, design och bildkonst,
bidrag till icke-statliga kulturlokaler,
bidrag till konstnärlig utsmyckning,
hemslöjd,
arkiv,
kulturmiljö,
museer,
film och videogram,
dagspress,
radio och television,
stöd till regional kulturverksamhet,
nya medietjänster,

background image

24

SFS 2013:1128

insatser mot skadliga inslag i medier,
svenska språket,
internationellt kulturellt samarbete,
allt i den mån ovannämnda ärenden inte hör till något annat departement,
förlängning av fideikommiss eller inlösen av fideikommissegendom av

kulturhistoriska skäl.

11.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

idrott,
arkivfrågor,
kulturmiljöfrågor,
åldersgränser för film som ska visas offentligt,
radio och television med undantag av lagstiftning om missbruk av yttrande-

friheten,

svenska språket,
bibliotek, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

11.3 Myndigheter m.fl.

Statens kulturråd,

Myndigheten för kulturanalys,
Konstnärsnämnden,
Styrelsen för Sveriges författarfond,
Riksteatern,
regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner,
Kungl. Musikaliska Akademien,
länsbibliotek,
Statens konstråd,
Kungl. Akademien för de fria konsterna,
Nämnden för hemslöjdsfrågor,
Riksarkivet,
Institutet för språk och folkminnen,
Riksantikvarieämbetet,
Statens historiska museer,
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien,
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde,
Moderna museet,
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet,
Naturhistoriska riksmuseet,
Statens maritima museer,
Statens försvarshistoriska museer,
Statens museer för världskultur,
Statens centrum för arkitektur och design,
Statens musikverk,
Stiftelsen Nordiska museet,
Stiftelsen Tekniska museet,
Stiftelsen Skansen,
Stiftelsen Arbetets museum,

background image

25

SFS 2013:1128

regionala museer,
övriga museer som inte hör till något annat departement,
Riksutställningar,
Statens medieråd,
Stiftelsen Svenska Filminstitutet,
Presstödsnämnden,
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur,
stiftelser med kulturella ändamål som departementet eller myndighet som

hör till departementet ska tillgodose,

Myndigheten för tillgängliga medier,
Myndigheten för radio och tv,
Forum för levande historia,
Kungliga Operan Aktiebolag,
Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag,
Voksenåsen A/S.

12 Arbetsmarknadsdepartementet

12.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitiska program och andra arbetsmark-

nadspolitiska frågor, arbetslöshetsersättning,

arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering samt andra arbetsmark-

nadspolitiska frågor som gäller personer med funktionsnedsättning som med-
för nedsatt arbetsförmåga,

statlig lönegaranti vid konkurs,
arbetsmiljö och arbetstid, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

arbetsrätt och andra arbetslivsfrågor för arbetsmarknaden i dess helhet,

utom såvitt avser särskilda bestämmelser om offentlig anställning,

Internationella arbetsorganisationen (ILO),
Europeiska sociala stadgan,
utveckling inom arbetslivsområdet,
EU:s sammanhållningspolitik avseende Europeiska socialfonden inom

EU:s strukturfonder,

samordning och utveckling av frågor om de mänskliga rättigheterna på na-

tionell nivå, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexu-
ell läggning eller ålder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-
partement,

främlingsfientlighet, rasism, homofobi och andra former av intolerans, i

den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

frågor på nationell nivå om situationen för homo-, bi- och transsexuella och

personer med könsöverskridande identitet eller uttryck, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement, samt samordning och utveck-
ling av sådana frågor,

nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement, samt samordning och utveckling av sådana frågor,

background image

26

SFS 2013:1128

invandrares etablering i det svenska samhället, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

samordning och utveckling av integrationspolitiska frågor,
svenskt medborgarskap,
översättare och tolkar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

urban utveckling.

12.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitik, arbetslöshetsersättning,
arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering och andra arbetsmark-

nadspolitiska frågor som gäller personer med funktionsnedsättning som med-
för nedsatt arbetsförmåga,

statlig lönegaranti vid konkurs,
arbetsmiljö och arbetstid, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

förhandlingar, kollektivavtal, facklig verksamhet, medbestämmande, sty-

relserepresentation för de anställda samt andra frågor om kollektiv arbetsrätt,

anställningsskydd, ledighet från anställning, semester och andra frågor om

enskilda anställningsavtal, utom såvitt avser särskilda bestämmelser om
offentlig anställning,

arbetstagares uppfinningar,
arbetstvister,
EU:s sammanhållningspolitik avseende Europeiska socialfonden inom

EU:s strukturfonder,

diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexu-
ell läggning eller ålder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-
partement,

nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

invandrares etablering i det svenska samhället och andra integrationspoli-

tiska frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

svenskt medborgarskap,
översättare och tolkar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement.

12.3 Myndigheter m.fl.

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet),

Arbetsförmedlingen,
Diskrimineringsombudsmannen,
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten,
Arbetsmiljöverket,
Arbetsdomstolen,
Medlingsinstitutet,
Nämnden mot diskriminering,
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar,
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor,

background image

27

SFS 2013:1128

ILO-kommittén,
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering,
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013