SFS 2013:1129 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

131129.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CCNICM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CCNICN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CCNICN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:CCNICN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CCNICN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:CCNICM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:CCNICM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:CCNICM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CCNICN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CCNICM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:CCNICM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CCNICM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:CCNICN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:CCNICM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:CCNIGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:15px;font-family:CCNICM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:CCNICM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:CCNICM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:15px;line-height:17px;font-family:CCNICN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft28{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CCNICM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1998:940) om avgifter <br/>f�r pr�vning och tillsyn enligt milj�balken;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2 kap. 1 � f�rordningen (1998:940) om avgifter</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">f�r pr�vning och tillsyn enligt milj�balken och bilagan till f�rordningen ska<br/>ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:402px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:400px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Avgift f�r pr�vning och tillsyn ska betalas enligt detta kapitel av den</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">som driver en verksamhet som</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. �r tillst�ndspliktig enligt milj�pr�vningsf�rordningen (2013:251),<br/>2. har ett s�dant tillst�nd som avses i 9 kap. 6 a eller 6 b � milj�balken efter</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ett f�rel�ggande att ans�ka om tillst�nd eller en frivillig ans�kan om tillst�nd,<br/>eller</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. har upph�rt att vara tillst�ndspliktig men bedrivs med st�d av ett s�dant</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tillst�nd som avses i 9 kap. 6 � milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">I de fall l�nsstyrelsen har ansvaret f�r tillsynen �ver verksamheten omfattar</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">avgift enligt detta kapitel �ven ers�ttning f�r l�nsstyrelsens tillsyn �ver att<br/>best�mmelserna i 14 kap. milj�balken f�ljs.</p> <p style="position:absolute;top:612px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:647px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:682px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">LENA EK</p> <p style="position:absolute;top:699px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2013:261. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1129</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:1129</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:581px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft22">2</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>Avgifter enligt 2 kap. f�r verksamheter som frivilligt har s�kt <br/>tillst�nd</b></p> <p style="position:absolute;top:166px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Avgifter enligt 2 kap. f�r tillst�ndspliktiga verksamheter</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft28">I denna f�rteckning anges de avgifter som ska betalas enligt 2 kap. Avgifterna<br/>anges f�r de olika verksamheter som den 17 juni 2013 var beskrivna i avdel-<br/>ning</p> <p style="position:absolute;top:226px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft24"> 1 i bilagan till f�rordningen (1998:899) om milj�farlig verksamhet och</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft28">h�lsoskydd, med samma numrering som i den bilagan och med samma rubri-<br/>kindelning.</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft21"><b> </b>Fr�n och med den 18 juni 2013 �r verksamheterna tillst�ndsplik-</p> <p style="position:absolute;top:279px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">tiga</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"> enligt milj�pr�vningsf�rordningen (2013:251). I milj�pr�vningsf�rord-</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft28">ningen kan verksamheterna vara beskrivna p� ett annat s�tt eller med andra<br/>verksamhetskoder. Trots att verksamheterna fr�n och med den 18 juni 2013 �r<br/>tillst�ndspliktiga enligt milj�pr�vningsf�rordningen, ska avgifterna f�r 2013<br/>och 2014 betalas enligt den indelning av verksamhetsbeskrivningarna och de<br/>verksamhetskoder som beskrivningarna har enligt avdelning 1 i bilagan till<br/>f�rordningen (1998:899) om milj�farlig verksamhet och h�lsoskydd i dess<br/>lydelse den 17 juni 2013. </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">I f�rteckningen �r verksamheterna indelade i verksamhetsgrupper d�r varje</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft28">verksamhetsgrupp har en rubrik. Om rubriken �r skriven med versaler �r den<br/>rubrik f�r en eller flera verksamhetsgrupper. Om rubriken �r skriven med<br/>gemener �r den rubrik f�r en verksamhetsgrupp.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">2 Senaste lydelse 2013:261.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1998:940) om avgifter
f�r pr�vning och tillsyn enligt milj�balken;

utf�rdad den 19 december 2013.

Regeringen f�reskriver att 2 kap. 1 � f�rordningen (1998:940) om avgifter

f�r pr�vning och tillsyn enligt milj�balken och bilagan till f�rordningen ska
ha f�ljande lydelse.

2 kap.

1 �

1

Avgift f�r pr�vning och tillsyn ska betalas enligt detta kapitel av den

som driver en verksamhet som

1. �r tillst�ndspliktig enligt milj�pr�vningsf�rordningen (2013:251),
2. har ett s�dant tillst�nd som avses i 9 kap. 6 a eller 6 b � milj�balken efter

ett f�rel�ggande att ans�ka om tillst�nd eller en frivillig ans�kan om tillst�nd,
eller

3. har upph�rt att vara tillst�ndspliktig men bedrivs med st�d av ett s�dant

tillst�nd som avses i 9 kap. 6 � milj�balken.

I de fall l�nsstyrelsen har ansvaret f�r tillsynen �ver verksamheten omfattar

avgift enligt detta kapitel �ven ers�ttning f�r l�nsstyrelsens tillsyn �ver att
best�mmelserna i 14 kap. milj�balken f�ljs.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

1 Senaste lydelse 2013:261. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs.

SFS 2013:1129

Utkom fr�n trycket
den 27 december 2013

background image

2

SFS 2013:1129

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga

2

Avgifter enligt 2 kap. f�r verksamheter som frivilligt har s�kt
tillst�nd

Avgifter enligt 2 kap. f�r tillst�ndspliktiga verksamheter

I denna f�rteckning anges de avgifter som ska betalas enligt 2 kap. Avgifterna
anges f�r de olika verksamheter som den 17 juni 2013 var beskrivna i avdel-
ning

1 i bilagan till f�rordningen (1998:899) om milj�farlig verksamhet och

h�lsoskydd, med samma numrering som i den bilagan och med samma rubri-
kindelning.

Fr�n och med den 18 juni 2013 �r verksamheterna tillst�ndsplik-

tiga

enligt milj�pr�vningsf�rordningen (2013:251). I milj�pr�vningsf�rord-

ningen kan verksamheterna vara beskrivna p� ett annat s�tt eller med andra
verksamhetskoder. Trots att verksamheterna fr�n och med den 18 juni 2013 �r
tillst�ndspliktiga enligt milj�pr�vningsf�rordningen, ska avgifterna f�r 2013
och 2014 betalas enligt den indelning av verksamhetsbeskrivningarna och de
verksamhetskoder som beskrivningarna har enligt avdelning 1 i bilagan till
f�rordningen (1998:899) om milj�farlig verksamhet och h�lsoskydd i dess
lydelse den 17 juni 2013.

I f�rteckningen �r verksamheterna indelade i verksamhetsgrupper d�r varje

verksamhetsgrupp har en rubrik. Om rubriken �r skriven med versaler �r den
rubrik f�r en eller flera verksamhetsgrupper. Om rubriken �r skriven med
gemener �r den rubrik f�r en verksamhetsgrupp.

2 Senaste lydelse 2013:261.

;