SFS 2013:1129 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

131129.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken;

utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 1 § förordningen (1998:940) om avgifter

för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och bilagan till förordningen ska
ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

1

Avgift för prövning och tillsyn ska betalas enligt detta kapitel av den

som driver en verksamhet som

1. är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251),
2. har ett sådant tillstånd som avses i 9 kap. 6 a eller 6 b § miljöbalken efter

ett föreläggande att ansöka om tillstånd eller en frivillig ansökan om tillstånd,
eller

3. har upphört att vara tillståndspliktig men bedrivs med stöd av ett sådant

tillstånd som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken.

I de fall länsstyrelsen har ansvaret för tillsynen över verksamheten omfattar

avgift enligt detta kapitel även ersättning för länsstyrelsens tillsyn över att
bestämmelserna i 14 kap. miljöbalken följs.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:261. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2013:1129

Utkom från trycket
den 27 december 2013

background image

2

SFS 2013:1129

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga

2

Avgifter enligt 2 kap. för verksamheter som frivilligt har sökt
tillstånd

Avgifter enligt 2 kap. för tillståndspliktiga verksamheter

I denna förteckning anges de avgifter som ska betalas enligt 2 kap. Avgifterna
anges för de olika verksamheter som den 17 juni 2013 var beskrivna i avdel-
ning

1 i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och

hälsoskydd, med samma numrering som i den bilagan och med samma rubri-
kindelning.

Från och med den 18 juni 2013 är verksamheterna tillståndsplik-

tiga

enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). I miljöprövningsförord-

ningen kan verksamheterna vara beskrivna på ett annat sätt eller med andra
verksamhetskoder. Trots att verksamheterna från och med den 18 juni 2013 är
tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen, ska avgifterna för 2013
och 2014 betalas enligt den indelning av verksamhetsbeskrivningarna och de
verksamhetskoder som beskrivningarna har enligt avdelning 1 i bilagan till
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i dess
lydelse den 17 juni 2013.

I förteckningen är verksamheterna indelade i verksamhetsgrupper där varje

verksamhetsgrupp har en rubrik. Om rubriken är skriven med versaler är den
rubrik för en eller flera verksamhetsgrupper. Om rubriken är skriven med
gemener är den rubrik för en verksamhetsgrupp.

2 Senaste lydelse 2013:261.