SFS 2013:1130 Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

131130.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:463) om vissa
avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten;

utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver att 5, 6, 7 a�9, 11, 12�16 och 18 §§ förordningen

(2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

1 ska ha följande

lydelse.

5 §

2

Avgift enligt 4 § ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten med

100 000 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnkraftsreaktor
som ska ersätta en permanent avstängd kärnkraftsreaktor, varav 34 000 000
kronor när ansökan ges in, 33 000 000 kronor senast ett år efter att ansökan
gavs in och 33 000 000 kronor senast två år efter att ansökan gavs in.

Avgift enligt 4 § ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten när ansökan

ges in

1. med 2 075 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 1, dock inte en kärnkraftsreaktor eller anläggning för
slutförvaring av använt kärnbränsle,

2. med 1 035 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 2,

3. med 520 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 3,

4. med 103 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 4,

5. med 1 035 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk

anläggning kategori 1,

6. med 520 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anlägg-

ning kategori 2,

7. med 260 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anlägg-

ning kategori 3,

8. med 51 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anläggning

kategori 4,

9. med 103 000 kronor, om ansökan avser innehav av en kärnteknisk

anläggning,

10. med 51 000 kronor, om ansökan avser godkännande enligt 5 § andra

stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,

11. med 51 000 kronor, om ansökan avser särskilt tillstånd enligt 5 a §

första stycket lagen om kärnteknisk verksamhet,

1 Förordningen omtryckt 2009:668.

2 Senaste lydelse 2012:908.

SFS 2013:1130

Utkom från trycket
den 27 december 2013

background image

2

SFS 2013:1130

12. med 103 000 kronor, om ansökan avser en anläggning för markdepone-

ring av lågaktivt kärnavfall som inte härrör från kommersiell uranbrytning
och till en sådan anläggning hörande anläggningar för behandling eller lag-
ring, förutsatt att aktiviteten hos den totala mängden avfall i markdepo-
neringsanläggningen inte överstiger 10 terabecquerel varav högst 10 giga-
becquerel utgörs av alfaaktiva ämnen,

13. med 28 000 kronor, om ansökan avser gränsöverskridande transport av

använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall,

14. med 70 000 kronor, om ansökan avser transport av radioaktiva ämnen

enligt särskild överenskommelse om säkerhetsåtgärder,

15. med 28 000 kronor, om ansökan avser förvärv, innehav, överlåtelse,

bearbetning, transport eller annan hantering av eller annan befattning med
kärnämne eller kärnavfall och denna hantering eller befattning inte omfattas
av en ansökan enligt 1�14,

16. med 8 400 kronor, om ansökan avser transport av radioaktivt ämne som

inte omfattas av en ansökan enligt 1�15, och

17. med 26 000 kronor, om ansökan avser bekräftelse av certifikat för kol-

likonstruktion.

Om en ansökan som avser en och samma anläggning omfattas av mer än en

avgift enligt första stycket eller andra stycket 1�9, ska avgift betalas med det
belopp som är högst av de angivna beloppen.

6 §

3

Om Strålsäkerhetsmyndighetens prövning av en ansökan medför kost-

nader som väsentligt överstiger de belopp som anges i 5 §, får myndigheten
besluta att sökanden ska betala tilläggsavgift med 1 200 kronor per timme för
arbete som myndigheten har utfört. Tilläggsavgiften betalas till Strålsäker-
hetsmyndigheten efter särskild debitering.

7 a §

4

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk

anläggning kategori 1, dock inte en sådan reaktor som avses i 7 § eller en
anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle, ska betala en gransk-
ningsavgift med 4 620 000 kronor för granskning av de tillståndsvillkor som
måste uppfyllas innan anläggningen tas i normaldrift för första gången efter
det att tillståndet gavs.

Avgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debite-

ring sedan tillståndshavaren har gett in handlingar till myndigheten för
granskning.

8 §

5

Om den granskning som en avgift enligt 7 eller 7 a § är avsedd att täcka

medför granskningsarbete som inte täcks av avgiftens belopp (kostnader för
merarbete), får Strålsäkerhetsmyndigheten besluta att tillståndshavaren ska
betala en tilläggsavgift med 1 200 kronor per timme för det merarbete som
myndigheten har utfört. För en granskning som avses i 7 a § får dock tilläggs-
avgiften för varje granskningsarbete uppgå till högst 2 000 000 kronor.

Tilläggsavgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild

debitering.

3 Senaste lydelse 2012:908.

4 Senaste lydelse 2012:908.

5 Senaste lydelse 2012:908.

background image

3

SFS 2013:1130

9 §

6

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk

anläggning ska betala en avgift med 2 050 000 kronor för Strålsäkerhetsmyn-
dighetens granskning av en sådan helhetsbedömning som avses i 10 a § lagen
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Avgiften betalas till Strålsäkerhetsmyn-
digheten efter särskild debitering.

11 §

7

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska betala en avgift

för Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn över att lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet, strålskyddslagen (1988:220), förordningen (1984:14) om kärn-
teknisk verksamhet och strålskyddsförordningen (1988:293) samt villkor och
föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar och förordningar följs.
Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för-
skottsvis för varje kalenderkvartal

1. med 3 543 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under normaldrift,
2. med 274 000 kronor för en anläggning för framställning av bränsle för

kärnkraftsreaktorer,

3. med 220 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor

under normaldrift,

4. med 440 000 kronor för en anläggning där mer än 1 000 ton använt kärn-

bränsle mellanlagras,

5. med 56 000 kronor för en anläggning där använt kärnbränsle mellanlag-

ras och den lagrade mängden inte överstiger 1 000 ton,

6. med 440 000 kronor för en anläggning för slutförvaring av kärnavfall

som inte utgör sådan markdeponering som avses i 5 § andra stycket 12,

7. med 56 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av kärnavfall,
8. med 56 000 kronor för en anläggning för behandling av kärnämne som

inte utgör en anläggning för framställning av bränsle,

9. med 56 000 kronor för en anläggning för behandling av kärnavfall,
10. med 989 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under avveckling,
11. med 56 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor

under avveckling, och

12. med 56 000 kronor för en sådan markdeponering som avses i 5 § andra

stycket 12.

En avgift enligt första stycket 1�4, 10 och 11 omfattar även tillsyn över

anläggningar för mellanlagring eller behandling av använt kärnbränsle, kärn-
ämne eller kärnavfall som finns inom det anläggningsområde som omfattas
av tillståndet och som tillståndshavaren driver uteslutande i syfte att fullgöra
sina skyldigheter enligt 10 § första stycket 2 och 3 lagen om kärnteknisk verk-
samhet.

Om en tillståndshavare har flera anläggningar för mellanlagring eller be-

handling av använt kärnbränsle, kärnämne eller kärnavfall inom ett och
samma anläggningsområde, ska avgift betalas endast för den anläggning som
har den högsta avgiften.

Avgiftsskyldigheten inträder kalenderkvartalet efter det då tillståndet bör-

jade gälla och upphör från och med det kalenderkvartal som följer efter det att
tillståndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt 10 § lagen om kärntek-
nisk verksamhet eller Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att fortlö-
pande tillsyn med hänsyn till säkerheten och strålskyddet inte längre behövs.

6 Senaste lydelse 2012:908.

7 Senaste lydelse 2012:908.

background image

4

SFS 2013:1130

12 §

8

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk

anläggning som tillhör någon av hotkategorierna I�III, enligt den klassifice-
ring som följer av föreskrifter som Strålsäkerhetsmyndigheten har meddelat
med stöd av 7 § strålskyddsförordningen (1988:293), ska betala en bered-
skapsavgift. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten,
betalas förskottsvis för varje kalenderkvartal

1. med 1 207 000 kronor för en anläggning i hotkategori I,
2. med 253 000 kronor för en anläggning i hotkategori II, och
3. med 64 000 kronor för en anläggning i hotkategori III.
Avgiften ska betalas från och med kalenderkvartalet efter det att en ansö-

kan om provdrift lämnats in till Strålsäkerhetsmyndigheten till och med det
kalenderkvartal som följer närmast efter det att Strålsäkerhetsmyndigheten
har konstaterat att anläggningen inte längre tillhör någon av hotkategorierna.

13 §

9

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska betala en avgift

för den tillsyn som utövas av Strålsäkerhetsmyndigheten enligt de internatio-
nella överenskommelser i syfte att förhindra spridning av kärnvapen som
Sverige tillträtt. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten,
betalas för varje kalenderkvartal

1. med 554 000 kronor för en anläggning för framställning av bränsle för

kärnkraftsreaktorer,

2. med 217 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor,
3. med 331 000 kronor för en kärnkraftsreaktor,
4. med 316 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av använt kärn-

bränsle med en bränslemängd som överstiger 1 000 ton,

5. med 13 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av använt kärn-

bränsle med en bränslemängd som inte överstiger 1 000 ton, och

6. med 10 000 kronor för en anläggning för annan behandling av kärnämne

än framställning av bränsle.

Avgiften ska betalas från och med kalenderkvartalet efter det att tillståndet

gavs till och med det kalenderkvartal som följer närmast efter det att Strål-
säkerhetsmyndigheten har konstaterat att allt kärnämne avlägsnats från an-
läggningen. För en kärnkraftreaktor under uppförande som ska ersätta en per-
manent avstängd reaktor ska avgiften betalas från och med kalenderkvartalet
efter att en ansökan om provdrift lämnats in till Strålsäkerhetsmyndigheten.

14 §

10

Den som, i annat fall än som avses i 13 §, innehar kärnämne ska be-

tala avgift för kärnämneskontroll med 1 200 kronor per timme för kontroll
som Strålsäkerhetsmyndigheten har utfört. Avgiften betalas till Strålsäker-
hetsmyndigheten efter särskild debitering.

15 §

11

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnkraftsre-

aktor ska till Strålsäkerhetsmyndigheten betala en avgift för den grundläg-
gande och tillämpade forskning samt de studier och utredningar som myndig-
heten initierar i syfte att utveckla nationell kompetens inom myndighetens
verksamhetsområde och att stödja och utveckla myndighetens tillsyn. Avgif-

8 Senaste lydelse 2012:908.

9 Senaste lydelse 2012:908.

10 Senaste lydelse 2012:908.

11 Senaste lydelse 2012:908.

background image

5

SFS 2013:1130

ten ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för varje
kalenderkvartal

1. med 7 712 000 kronor för en reaktor som är under uppförande från och

med det kalenderkvartal som följer efter det att Strålsäkerhetsmyndigheten
godkänt att anläggningen får börja uppföras till och med det kalenderkvartal
då reaktorn tas i normaldrift,

2. med 1 651 000 kronor för varje annan reaktor från och med det kalender-

kvartal som följer efter det att reaktorn tas i normaldrift fram till det kalender-
kvartal som följer efter det att reaktorn permanent har tagits ur drift och detta
har anmälts till Strålsäkerhetsmyndigheten, och

3. med 298 000 kronor för en reaktor som är under avveckling för den tid

då avgift inte betalas enligt 2.

Skyldigheten att betala avgift gäller inte från och med det kalenderkvartal

som följer efter det att tillståndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt
10 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

16 §

12

Den som ansöker om eller har tillstånd till en verksamhet enligt 20

eller 21 § eller 22 § andra stycket strålskyddslagen (1988:220) ska till Strål-
säkerhetsmyndigheten betala en avgift för myndighetens kostnader för till-
ståndsprövning, tillsyn och andra åtgärder med anknytning till tillståndet. Av-
giften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för varje
kalenderår

1. med 5 600 kronor per tillstånd för tillståndspliktiga lasrar,
2. med 4 600 kronor per generator för medicinsk röntgendiagnostik,
3. med 1 800 kronor per generator för odontologisk röntgendiagnostik,
4. med 2 500 kronor per generator för veterinärmedicinsk röntgendiagnos-

tik,

5. med 900 kronor för verksamhet med öppna strålkällor med en aktivitet

som är högst 100 megabecquerel,

6. med 2 900 kronor per laboratorium för verksamhet med öppna strålkäl-

lor med en aktivitet som överstiger 100 megabecquerel men inte 10 giga-
becquerel,

7. med 15 800 kronor per laboratorium för verksamhet med öppna strålkäl-

lor med en aktivitet som överstiger 10 gigabecquerel,

8. med 5 300 kronor per utrustning för mindre acceleratorer och bestrål-

ningsapparater med slutna strålkällor med en aktivitet som överstiger 100
gigabecquerel,

9. med 20 300 kronor per tillstånd för acceleratoranläggningar,
10. med 2 300 kronor per utrustning för radiografering,
11. med 900 kronor per utrustning för analys, kontroll eller övervakning,
12. med 900 kronor per sluten strålkälla med en aktivitet som är högst 100

gigabecquerel,

13. med 22 700 kronor per anläggning för strålsterilisering,
14. med 5 700 kronor per tillstånd för handel med strålkällor,
15. med 14 600 kronor per tillstånd för installation och underhåll av strål-

källor,

16. med 900 kronor per tillstånd för verksamhet med kvalitetskontroll av

radiologisk utrustning,

12 Senaste lydelse 2012:908.

background image

6

SFS 2013:1130

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

17. med 11 400 kronor per utrustning för acceleratorer och koboltapparater

för extern strålterapi,

18. med 3 900 kronor per röntgenterapiutrustning för extern strålterapi,
19. med 11 400 kronor per efterladdningsutrustning för brachyterapi,
20. med 17 100 kronor per tillstånd för annan sluten strålkälla för brachy-

terapi med en aktivitet som överstiger 100 gigabecquerel,

21. med 70 700 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet

som är högst 100 gigabecquerel,

22. med 113 000 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet

som överstiger 100 gigabecquerel,

23. med 6 900 000 kronor per anläggning för acceleratorbaserad spallation

för neutronforskningsändamål med en stråleffekt som överstiger 1 megawatt,
och

24. med 336 000 kronor för verksamhet med elektronacceleratorbaserade

synkrotronljusanläggningar.

Den som, i annat fall än som avses i första stycket, ansöker om eller har till-

stånd till en verksamhet enligt 20 eller 21 § eller 22 § andra stycket strål-
skyddslagen ska betala avgift med 1 200 kronor per timme för arbete med till-
ståndsprövning, tillsyn och övriga åtgärder med anknytning till tillståndet
som Strålsäkerhetsmyndigheten har utfört. Avgiften betalas till Strålsäker-
hetsmyndigheten efter särskild debitering.

18 §

13

Om prövningen av en ansökan om tillstånd kräver särskild utredning

eller annat arbete som leder till väsentligt högre kostnader än de belopp som
anges i 16 §, får Strålsäkerhetsmyndigheten besluta att sökanden ska betala
tilläggsavgift med 1 200 kronor per timme för arbete som myndigheten har
utfört. Tilläggsavgiften betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild
debitering.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

13 Senaste lydelse 2012:908.