SFS 2013:1131 Förordning om ändring i förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer

131131.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1474) om
viltförvaltningsdelegationer;

utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver att 4 och 9 §§ förordningen (2009:1474) om viltför-

valtningsdelegationer ska ha följande lydelse.

4 §

En viltförvaltningsdelegation ska pröva frågor om godkännande av

1. det förslag till miniminivåer för förekomsten av björn, lo, varg och järv i

länet som enligt 4 § första stycket förordningen (2009:1263) om förvaltning
av björn, varg, järv, lo och kungsörn ska lämnas till samverkansrådet, och

2. den rovdjursförvaltningsplan för länet som ska upprättas enligt 7 § första

stycket förordningen om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn.

9 §

Länsstyrelsen utser ledamöter och ersättare i delegationen. När ledamö-

terna och ersättarna utses ska en jämn könsfördelning eftersträvas.

Ledamöterna och ersättarna ska vara folkbokförda i länet eller, när det är

fråga om rennäringsutövare, vara medlemmar i en sameby som är registrerad
hos Sametinget. De ska utses för en uppdragsperiod som inte är längre än fyra
år. När perioden löpt ut för en ledamot eller ersättare, får han eller hon utses
för en ny period. Om en ledamot eller ersättare avgår, ska en ny ledamot eller
ersättare utses för återstoden av perioden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2013:1131

Utkom från trycket
den 27 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013