SFS 2013:1133 Förordning om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond

131133.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges
författarfond;

utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver

1 att 4 och 6 §§ förordningen (1962:652) om Sveri-

ges författarfond

2 ska ha följande lydelse.

4 §

3

Till fonden överförs av statsmedel

– 1 krona och 41 öre för varje hemlån från bibliotek av ett litterärt verk i

original,

– 5 kronor och 64 öre för varje referensexemplar av ett sådant verk,
– 70,5 öre för varje hemlån av ett litterärt verk i översättning till eller från

svenska språket, och

– 2 kronor och 82 öre för varje referensexemplar av en sådan översättning.
Överföring sker varje år och beräknas på antalet hemlån och referensexem-

plar för kalenderåret tre år före det år som ersättningen avser.

Med litterärt verk i original enligt första stycket avses verk som upphovs-

mannen har skrivit på svenska eller verk av en upphovsman som har sin van-
liga vistelseort i Sverige, om upphovsrätt enligt lagen (1960:729) om upp-
hovsrätt till litterära och konstnärliga verk fortfarande gäller.

6 §

4

Författarpenning lämnas med 85 öre för varje hemlån och 3 kronor och

40 öre för varje referensexemplar. Finns det två eller flera ersättningsberätti-
gade upphovsmän till ett litterärt verk, delas författarpenningen lika mellan
dem. När det gäller litterära verk som till en väsentlig del består av teck-
ningar, målningar, fotografier eller musikaliska verk får dock styrelsen be-
stämma en annan fördelning av författarpenningen mellan å ena sidan förfat-
tare och å andra sidan tecknare, målare, fotograf eller kompositör.

Översättarpenning lämnas med 42,5 öre för varje hemlån och 1 krona och

70 öre för varje referensexemplar. Finns det två eller flera ersättningsberätti-
gade översättare till ett litterärt verk, delas översättarpenningen lika mellan
dem.

Ersättning lämnas för varje kalenderår och beräknas på antalet hemlån och

referensexemplar för kalenderåret före det år ersättningen avser.

Om den ersättning enligt denna paragraf som för ett visst kalenderår sam-

manlagt tillkommer en upphovsman understiger 1 700 kronor, ska ersätt-

1 Jfr prop. 2013/14:1, utg.omr.17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:112.

2 Förordningen omtryckt 1979:394.

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1975:1210.

3 Senaste lydelse 2012:901.

4 Senaste lydelse 2012:901.

SFS 2013:1133

Utkom från trycket
den 27 december 2013

background image

2

SFS 2013:1133

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

ningen inte betalas ut. Uppgår ersättningen till mer än 170 000 kronor, ska
den minskas med 80 procent till den del den överstiger 170 000 kronor men
inte 204 000 kronor och med 90 procent till den del den överstiger 204 000
kronor.

Ersättning enligt denna paragraf som för ett visst kalenderår sammanlagt

tillkommer en upphovsman avrundas nedåt till hela kronor.

Styrelsen får besluta att ersättningen till en viss upphovsman ska lämnas

med högre belopp än vad som följer av första–femte styckena.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

;