SFS 2013:1134 Förordning om ändring i förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

131134.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:2012) om
fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet;

utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2010:2012) om fördelning

av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet ska införas en ny paragraf,
9 a §, samt närmast före 9 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Bidrag när det gäller regionala kulturplaner

9 a §

Statens kulturråd får lämna bidrag till organisationer som företräder

det civila samhället och de professionella kulturskaparna för deras medverkan
i syfte att ta fram och genomföra regionala kulturplaner.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2013:1134

Utkom från trycket
den 27 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013