SFS 2013:1136 Förordning om ändring i förordningen (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet

131136.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1435) om
statsbidrag till internationellt utbyte och
samarbete på litteraturområdet;

utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver att 7–10 §§ förordningen (2007:1435) om statsbi-

drag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet ska ha föl-
jande lydelse.

7 §

1

Statens kulturråd prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

8 §

Den som har beviljats statsbidrag enligt denna förordning ska till Sta-

tens kulturråd redovisa hur medlen har använts.

9 §

Statens kulturråd får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbi-

drag om

1. mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på

annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt
belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felak-

tigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. statsbidraget inte används för det ändamål det har beviljats för,
4. den som har mottagit statsbidraget inte lämnar sådan redovisning som

avses i 8 §, eller

5. villkor i beslutet inte har följts.

10 §

Statens kulturråd får meddela föreskrifter om verkställigheten av

denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2013:1136

Utkom från trycket
den 27 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;