SFS 2013:1137 Förordning om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

131137.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i presstödsförordningen (1990:524);

utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver

1 att 2 kap. 1, 3–5, 8, 10 och 11 §§ presstödsförord-

ningen (1990:524)

2 ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

3 En hög- eller medelfrekvent dagstidning berättigar till allmänt drifts-

stöd om samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

1. Den ska ha en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar. Om tidning-

ens redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska eller meänkieli
ska den ha en abonnerad upplaga på minst 750 exemplar.

2. Dess totalupplaga ska i huvudsak vara abonnerad.
3. Dess abonnemangspris får inte vara uppenbart lägre än vad som i all-

mänhet tillämpas av tidningar i motsvarande kategori.

4. Den får inte ha en täckningsgrad som överstiger 30 %.
5. Det företag som ger ut tidningen ska, om driftsstöd tidigare har beviljats

för tidningen, ha redovisat användningen av stödet enligt 5 kap. 3 a § första
stycket.

Om det med hänsyn till förhållandena inom tidningens hela spridningsom-

råde är uppenbart att täckningsgraden ger en missvisande bild av tidningens
konkurrensförmåga på annonsmarknaden, får tidningen uteslutas från stöd
eller få stödet nedsatt till ett lägre belopp än vad som annars skulle lämnas.

3 §

4 En lågfrekvent dagstidning berättigar till allmänt driftsstöd om samt-

liga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

1. Den ska ha en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar. Om tidning-

ens redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska eller meänkieli
ska den ha en abonnerad upplaga på minst 750 exemplar.

2. Dess totalupplaga ska till övervägande del vara abonnerad.
3. Den ska ha ett abonnemangspris som för helår inte understiger ett av

Presstödsnämnden fastställt lägsta pris.

4. Den ska ha minst 1 000 spaltmeter redaktionellt innehåll per kalenderår.
5. Den får inte ha en betald annonsandel som överstiger 50 % av dess hela

tidningsutrymme under ett kalenderår.

6. Den får inte ha en täckningsgrad som överstiger 30 %.

1 Jfr prop. 2013/14:1, utg. omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr 2013/14:112.

2 Förordningen omtryckt 1996:1607.

3 Senaste lydelse 2010:1119.

4 Senaste lydelse 2010:1119.

SFS 2013:1137

Utkom från trycket
den 27 december 2013

background image

2

SFS 2013:1137

7. Det företag som ger ut tidningen ska, om driftsstöd tidigare har beviljats

för tidningen, ha redovisat användningen av stödet enligt 5 kap. 3 a § första
stycket.

Vid tillämpningen av första stycket 2 ska spridning i marknadsföringssyfte,

som görs för en och samma tidningstitel och vid högst fem tillfällen per
kalenderår i det område där dagstidningen har sin huvudsakliga andel abon-
nenter, inte räknas med.

4 §

5 För en tidning som kommer ut en gång per vecka lämnas årligt allmänt

driftsstöd med

– 5 260 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 9 000 exemplar,
– 4 701 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 8 000 exemplar,
– 4 141 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 7 000 exemplar,
– 3 582 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 5 000 exemplar,
– 2 910 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 3 000 exemplar,
– 2 239 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 2 000 exemplar,
eller
– 1 679 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 1 500 exemplar.
För en tidning vars redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska

eller meänkieli och som har en abonnerad upplaga på minst 750 och högst
1 499 exemplar lämnas årligt allmänt driftsstöd med belopp som Presstöds-
nämnden beslutar. Stödet får dock högst uppgå till 1 679 000 kr.

5 §

6 För en tidning som kommer ut två gånger per vecka lämnas årligt all-

mänt driftsstöd med

– 6 313 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 9 000 exemplar,
– 5 641 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 8 000 exemplar,
– 4 969 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 7 000 exemplar,
– 4 298 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 5 000 exemplar,
– 3 492 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 3 000 exemplar,
– 2 686 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 2 000 exemplar,
eller
– 2 015 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 1 500 exemplar.
För en tidning vars redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska

eller meänkieli och som har en abonnerad upplaga på minst 750 och högst
1 499 exemplar lämnas årligt allmänt driftsstöd med belopp som Presstöds-
nämnden beslutar. Stödet får dock högst uppgå till 2 015 000 kr.

8 § Begränsat driftsstöd kan också lämnas för en dagstidning om tidningen
uppfyller samtliga förutsättningar för allmänt driftsstöd utom den om högsta
täckningsgrad, om tidningen har ett redaktionellt innehåll som till minst 25 %
är skrivet på

1. finska och utgivningsorten är Haparanda, Kalix, Överkalix eller Över-

torneå kommun,

2. samiska och utgivningsorten är en kommun som ingår i förvaltnings-

området för samiska enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk,

5 Senaste lydelse 2008:1341.

6 Senaste lydelse 2008:1341.

background image

3

SFS 2013:1137

3. meänkieli och utgivningsorten är en kommun som ingår i förvaltnings-

området för meänkieli enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk, eller

4. fler än ett av språken finska, samiska eller meänkieli och utgivningsorten

är en kommun som anges i 1–3.

Presstödsnämnden får bestämma att stöd enligt första stycket 2–4 kan läm-

nas även om utgivningsorten inte är en kommun som ingår i förvaltningsom-
rådet för samiska eller meänkieli om det är uppenbart att tidningens sprid-
ningsområde innefattar ett sådant förvaltningsområde.

10 §

7 För en tidning som har rätt till begränsat driftsstöd enligt 7 § lämnas

stöd med belopp som motsvarar vad en lågfrekvent dagstidning är berättigad
till enligt 4 §. Stödet får dock högst uppgå till 2 239 000 kr.

För en tidning som har rätt till begränsat driftsstöd enligt 8 § och som har

ett redaktionellt innehåll som till minst 25 % är skrivet på ett av språken fin-
ska, samiska eller meänkieli lämnas stöd med belopp som motsvarar vad en
lågfrekvent dagstidning är berättigad till enligt 4 §. Stödet får dock högst
uppgå till 2 239 000 kr.

För en tidning som har rätt till begränsat driftsstöd enligt 8 § och som har

ett redaktionellt innehåll som till minst 25 % är skrivet på fler än ett av språ-
ken finska, samiska eller meänkieli lämnas stöd med belopp som motsvarar
vad en lågfrekvent dagstidning är berättigad till enligt 5 §. Stödet får dock
högst uppgå till 2 686 000 kr.

11 § En tidning vars redaktionella innehåll inte i huvudsak är skrivet på
svenska ska i fråga om rätt till driftsstöd likställas med dagstidning, om tid-
ningen

1. uppfyller övriga i 1 kap. 6 § angivna förutsättningar för dagstidning,
2. vänder sig till språkliga minoriteter i Sverige,
3. har sin huvudredaktion i Sverige, och
4. till minst 90 procent av den abonnerade upplagan är spridd i Sverige.
För en tidning vars redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska

eller meänkieli gäller inte första stycket 4. Driftsstöd lämnas dock bara för
den abonnerade upplaga som i huvudsak distribueras inom Sverige.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

7 Senaste lydelse 2008:1341.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013