SFS 2013:1138 Lag om upphävande av lagen (1998:1214) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Hjälpmedelsinstitutet, ideell förening

131138.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (1998:1214) om
överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till
Hjälpmedelsinstitutet, ideell förening;

utfärdad den 19 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1998:1214) om över-

lämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Hjälpmedelsinstitutet, ideell
förening ska upphöra att gälla vid utgången av april 2014.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:1, utg.omr. 9, bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:125.

SFS 2013:1138

Utkom från trycket
den 27 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013