SFS 2013:1139 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

131139.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 19 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att bilagan till offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:126.

SFS 2013:1139

Utkom från trycket
den 27 december 2013

background image

2

SFS 2013:1139

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga

2

I enlighet med vad som anges i 2 kap. 4 § ska vad som föreskrivs i tryck-
frihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämp-
liga delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i
den mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet. Verksam-
heten anges i förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk författ-
ningssamling (SFS) på den författning med stöd av vilken verksamheten har
uppdragits åt organet.

2 Senaste lydelse 2010:1982. �ndringen innebär att Hjälpmedelsinstitutet tagits bort ur
förteckningen.

Organ

Verksamhet

Handelshögskolan i Stockholm

statligt stöd i form av utbildningsbi-
drag för doktorander (SFS 1976:1046)

Högskolan för lärarutbildning och
kommunikation i Jönköping aktie-
bolag

all verksamhet