SFS 2013:1139 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

131139.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DIDLON+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DIDLOO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DIDLOO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DIDLON+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:DIDLON+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:DIDLON+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DIDLOO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DIDLON+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DIDLON+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:DIDLON+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:DIDLOO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:DIDLON+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:DIDMCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:DIDLON+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:DIDLON+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DIDLON+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:12px;line-height:14px;font-family:DIDLON+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Lag<br/>om �ndring i offentlighets- och sekretesslagen <br/>(2009:400);</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att bilagan till offentlighets- och</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">sekretesslagen (2009:400) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2014.</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft17">Johan Lundmark<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14">1 Bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:126.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1139</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:1139</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:581px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft22">2</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">I enlighet med vad som anges i 2 kap. 4 � ska vad som f�reskrivs i tryck-<br/>frihetsf�rordningen om r�tt att ta del av handlingar hos myndighet i till�mp-<br/>liga delar g�lla ocks� handlingar hos n�got av de organ som n�mns nedan i<br/>den m�n handlingarna h�r till d�r angiven verksamhet hos organet. Verksam-<br/>heten anges i f�rekommande fall med h�nvisning till numret i Svensk f�rfatt-<br/>ningssamling (SFS) p� den f�rfattning med st�d av vilken verksamheten har<br/>uppdragits �t organet.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">2 Senaste lydelse 2010:1982. �ndringen inneb�r att Hj�lpmedelsinstitutet tagits bort ur<br/>f�rteckningen.</p> <p style="position:absolute;top:224px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Organ</i></p> <p style="position:absolute;top:224px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Verksamhet</i></p> <p style="position:absolute;top:262px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">Handelsh�gskolan i Stockholm</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft26">statligt st�d i form av utbildningsbi-<br/>drag f�r doktorander (SFS 1976:1046)</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">H�gskolan f�r l�rarutbildning och <br/>kommunikation i J�nk�ping aktie-<br/>bolag</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft20">all verksamhet</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utf�rdad den 19 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att bilagan till offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ska ha f�ljande lydelse.

Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2014.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:126.

SFS 2013:1139

Utkom fr�n trycket
den 27 december 2013

background image

2

SFS 2013:1139

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga

2

I enlighet med vad som anges i 2 kap. 4 � ska vad som f�reskrivs i tryck-
frihetsf�rordningen om r�tt att ta del av handlingar hos myndighet i till�mp-
liga delar g�lla ocks� handlingar hos n�got av de organ som n�mns nedan i
den m�n handlingarna h�r till d�r angiven verksamhet hos organet. Verksam-
heten anges i f�rekommande fall med h�nvisning till numret i Svensk f�rfatt-
ningssamling (SFS) p� den f�rfattning med st�d av vilken verksamheten har
uppdragits �t organet.

2 Senaste lydelse 2010:1982. �ndringen inneb�r att Hj�lpmedelsinstitutet tagits bort ur
f�rteckningen.

Organ

Verksamhet

Handelsh�gskolan i Stockholm

statligt st�d i form av utbildningsbi-
drag f�r doktorander (SFS 1976:1046)

H�gskolan f�r l�rarutbildning och
kommunikation i J�nk�ping aktie-
bolag

all verksamhet

;