SFS 2013:1146 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

131146.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 19 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453)

dels att 3 kap. 3 a § och 16 kap. 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 3 b §, av följande

lydelse.

3 kap.

3 a §

2

Socialnämnden ska se till att det finns rutiner för att förebygga, upp-

täcka och åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänstens verk-
samhet rörande barn och ungdom.

Socialnämnden ska använda handläggare som har avlagt svensk socio-

nomexamen eller annan relevant examen på grundnivå i högskolan eller som
har utländsk utbildning som erkänts enligt 3 b § andra stycket för utförande
av sådana uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och ungdom som inne-
fattar

1. bedömning av om utredning ska inledas,
2. utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra åtgärder,

eller

3. uppföljning av beslutade insatser.
Socialnämnden ansvarar för att den handläggare som självständigt utför

arbetsuppgifter som avses i andra stycket har tillräcklig erfarenhet för upp-
giften.

3 b §

Socialnämnden får använda handläggare med utländsk utbildning för

utförande av de uppgifter som anges i 3 a § andra stycket, om utbildningen
ensam eller tillsammans med yrkeslivserfarenhet motsvarar svensk socio-
nomexamen eller annan relevant examen på grundnivå i högskolan.

Den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall bedöma om

kraven enligt första stycket är uppfyllda.

16 kap.

4 §

3

Inspektionen för vård och omsorgs beslut får överklagas till allmän för-

valtningsdomstol i ärenden om

1 Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130.

2 Senaste lydelse 2012:776.

3 Senaste lydelse 2012:944.

SFS 2013:1146

Utkom från trycket
den 27 december 2013

background image

2

SFS 2013:1146

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

1. tillstånd enligt 7 kap. 1 §,
2. omhändertagande av personakt enligt 7 kap. 5 §,
3. föreläggande enligt 13 kap. 5 och 8 §§,
4. återkallelse av tillstånd och förbud enligt 13 kap. 9–11 §§, samt
5. överflyttning av ärende enligt 2 a kap. 11 §.
I fråga om överklagande av Inspektionen för vård och omsorgs beslut

enligt 7 kap. 4 § gäller i tillämpliga delar 6 kap. 7–11 §§ offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

Andra beslut av Inspektionen för vård och omsorg enligt denna lag får inte

överklagas.

Beslut av Socialstyrelsen enligt 16 kap. 6 § andra stycket får inte över-

klagas.

Beslut av Inspektionen för vård och omsorg och domstol i fråga som avses

i första stycket 2, 3 och 4 gäller omedelbart.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. En handläggare som före ikraftträdandet anställts för att utföra de upp-

gifter som anges i 3 kap. 3 a § andra stycket är till och med den 30 juni 2019
behörig att utföra de angivna uppgifterna.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)