SFS 2013:1148 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

131148.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 19 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 28 kap. 1 § offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

28 kap.

1 §

2

Sekretess gäller hos Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och

domstol för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga för-
hållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne
lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ärende enligt lag-
stiftningen om

1. allmän försäkring,
2. allmän pension,
3. arbetsskadeförsäkring,
4. handikappersättning och vårdbidrag,
5. statligt tandvårdsstöd,
6. läkarvårdsersättning,
7. ersättning för fysioterapi,
8. jämställdhetsbonus,
9. annan ekonomisk förmån för enskild, eller
10. särskild sjukförsäkringsavgift.
Motsvarande sekretess gäller hos en annan myndighet som har till uppgift

att handlägga ärenden enligt den lagstiftning som anges i första stycket. För
en myndighet som anges i 14 § gäller dock bestämmelserna där.

Sekretess gäller hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten även i

verksamhet som avser registrering av enskilda för uppgift om en enskilds per-
sonliga förhållanden som myndigheten fått från Migrationsverket, om det kan
antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om upp-
giften röjs.

Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 3 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärenden där hand-

lingarna omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet.

1 Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130.

2 Senaste lydelse 2009:1017.

SFS 2013:1148

Utkom från trycket
den 27 december 2013

background image

2

SFS 2013:1148

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)