SFS 2013:1151 Förordning om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik

131151.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1120) om
ersättning för sjukgymnastik;

utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1120) om ersättning

för sjukgymnastik

dels att rubriken till förordningen ska ha följande lydelse,
dels att 1�9, 10 a�14, 16 och 17 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande

lydelse.

Förordning om ersättning för fysioterapi

1 §

Denna förordning gäller vid fysioterapi enligt lagen (1993:1652) om

ersättning för fysioterapi. Termer och uttryck som används i lagen har samma
betydelse i förordningen.

2 §

Av lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi följer att vissa fysio-

terapeuter har rätt till förhöjda arvoden. I lagen finns också bestämmelser om
patientavgift.

3 §

1

Normalarvode och reducerat normalarvode lämnas enligt arvodes-

kategori A eller arvodeskategori B. Arvodeskategori B avser ensamprakti-
serande eller samverkande fysioterapeuter med assisterande personal, flera
behandlingsrum och kvalificerad utrustning. Arvodeskategori A avser övriga
fysioterapeuter.

Fysioterapeuten ska till landstinget anmäla vilken arvodeskategori som

gäller för verksamheten. �ndring ska anmälas minst sex månader innan den
börjar gälla.

4 §

2

För annan fysioterapeutisk behandling än sådan som anges i 6 och 7 §§

lämnas normalarvode med högst de belopp som anges i tabellen. Normal-
arvode lämnas under förutsättning att

1. fysioterapiersättning till en fysioterapeut och vikarie i dennes verksam-

het sammanlagt under ett kalenderår inte överstiger det belopp för samman-
lagt mottaget arvode som anges i tabellen, och

1 Senaste lydelse 1998:1521.

2 Senaste lydelse 2012:654.

SFS 2013:1151

Utkom från trycket
den 27 december 2013

background image

2

SFS 2013:1151

2. fysioterapeutens behandling i direkt kontakt med patienterna i genom-

snitt per kalendermånad uppgår till minst 25 minuter per besök för arvodes-
kategori A och till minst 20 minuter per besök för arvodeskategori B.

5 §

3

Om fysioterapiersättning till en fysioterapeut och vikarie i dennes verk-

samhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget
arvode enligt 4 §, lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med
högst de belopp som anges i tabellen. Reducerat normalarvode lämnas under
förutsättning att summan av lämnat arvode till en fysioterapeut och vikarie i
dennes verksamhet under kalenderåret inte överstiger det ersättningstak som
anges i tabellen.

5 a §

4

Om en fysioterapeut och vikarie i dennes verksamhet inte bedriver

verksamheten på heltid reduceras gränserna för sammanlagt uppburet arvode
enligt 4 § och ersättningstaket enligt 5 § med 70 procent av den kvotdel som
arbetstiden minskat i förhållande till heltidskravet i 8 § lagen (1993:1652) om
ersättning för fysioterapi.

6 §

5

För enklare undersökningar och behandlingar, såsom enbart kondi-

tionstest, efterkontroll, apparatbehandling eller mindre omfattande tejpning
som utförs av fysioterapeuten eller under dennes överinseende, lämnas enkelt
arvode med högst 106 kronor per patientbesök. Under de förutsättningar som
anges i 5 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 43 kronor.

6 a §

För enklare telefonkonsultation lämnas enkelt arvode med 63 kronor

per samtal. Under de förutsättningar som anges i 5 § lämnas reducerat arvode
med högst 32 kronor.

7 §

6 För de särskilt tids- eller kostnadskrävande åtgärder som anges i andra

stycket lämnas särskilt arvode med högst 883 kronor för arvodeskategori A
och högst 776 kronor för arvodeskategori B. Särskilt arvode lämnas under
förutsättning att den tid som går åt för denna åtgärd i direkt kontakt med
patienten i genomsnitt överstiger 50 minuter per besök under en kalender-

Normalarvode

Sammanlagt mottaget

kronor

arvode kronor

Arvodeskategori A

337

864 110

Arvodeskategori B

337

1 203 660

3 Senaste lydelse 2012:654.

Reducerat normal-

Ersättningstak

arvode kronor

kronor

Arvodeskategori A

170

1 074 080

Arvodeskategori B

170

1 514 830

4 Senaste lydelse 1995:1221.

5 Senaste lydelse 2012:654.

6 Senaste lydelse 2012:654.

background image

3

SFS 2013:1151

månad för arvodeskategori A och 40 minuter per besök under en kalendermå-
nad för arvodeskategori B.

Särskilt arvode lämnas för specifika insatser till
1. patienter med psykisk ohälsa eller psykosomatiska problem,
2. patienter med sjukdomar eller skador i andningsorganen eller i cirkula-

tionssystemet,

3. patienter med sjukdomar eller skador i nervsystemet,
4. patienter med smärttillstånd eller funktionshinder på grund av reumatisk

sjukdom,

5. patienter med skador eller sjukdomar i rörelsesystemet,
6. barn och ungdomar med funktionshinder eller sjukdom, och
7. äldre med åldersrelaterade fysiska eller psykiska funktionshinder.

7 a §

7

Om fysioterapiersättning till en fysioterapeut eller vikarie i dennes

verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget
arvode enligt 4 §, lämnas reducerat särskilt arvode för de åtgärder som anges i
7 § med högst 620 kronor för arvodeskategori A och högst 545 kronor för
arvodeskategori B. Reducerat särskilt arvode lämnas under förutsättning att
summan av lämnat arvode till fysioterapeuten och vikarien under kalenderåret
inte överstiger det ersättningstak som anges i 5 §.

8 §

8

Särskilt arvode enligt 7 § andra stycket lämnas endast till en fysio-

terapeut med högskoleutbildning om minst 45 högskolepoäng inom för åtgär-
den adekvat område. Av dessa kan upp till 30 högskolepoäng bytas ut mot
längre sammanhållen utbildning av motsvarande omfattning.

Utöver utbildning enligt första stycket krävs yrkeserfarenhet motsvarande

minst två års heltidsarbete som fysioterapeut inom för åtgärden adekvat om-
råde under de senaste fem åren.

9 §

9

Vid behandling i grupp, där fysioterapeutens behandlingsprogram rik-

tar sig till samtliga patienter i gruppen, vilka är i behov av samma typ av be-
handling, lämnas enkelt arvode med 160 kronor för varje patient oberoende
av antalet patienter i gruppen. Under de förutsättningar som anges i 5 §
lämnas reducerat enkelt arvode med högst 63 kronor för varje patient.

10 a §

10

Med särskilda stödområden enligt 20 § lagen (1993:1652) om

ersättning för fysioterapi avses de kommuner och delar av kommuner som
ingår i stödområde A enligt bilagan till förordningen (1999:1382) om stöd-
områden för vissa regionala företagsstöd.

11 §

11

Till en fysioterapeut som har sin verksamhet inom ett särskilt stöd-

område lämnas tilläggsarvode med 63 kronor för behandlingsmässigt moti-
verade hembesök. Om flera personer ges fysioterapi vid ett besök lämnas
högst två tilläggsarvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan
fysioterapeut ersättning med 28 kronor.

7 Senaste lydelse 2012:654.

8 Senaste lydelse 2007:435.

9 Senaste lydelse 2012:654.

10 Senaste lydelse 2009:82.

11 Senaste lydelse 2012:654.

background image

4

SFS 2013:1151

12 §

12

Ersättning för en fysioterapeuts kostnader för resa med egen bil vid

behandlingsmässigt motiverade hembesök lämnas med det belopp som anges
i 16 kap. 27 § inkomstskattelagen (1999:1229). För varje resa lämnas dock en
minsta ersättning om 10 kronor. Ersättning för resa med annat färdmedel
lämnas om det finns särskilda skäl.

Ersättning för resa med egen bil lämnas även om kostnaden skulle ha blivit

lägre om annat färdmedel hade använts. Endast om det finns särskilda skäl får
avståndet till patienten från fysioterapeutens mottagning beräknas överstiga
avståndet från patienten till en allmän mottagning för fysioterapi som är inrät-
tad för den ort där patienten vistas med mer än en mil.

13 §

Arvode för fysioterapeutisk behandling avser ersättning för samtliga

åtgärder vid ett behandlingstillfälle. Vid första besöket i en behandlingsserie
lämnas normalarvode, reducerat normalarvode eller särskilt arvode även om
besöket endast omfattat anamnesupptagning, bedömning och rådgivning.

14 §

13

Landstinget ska till fysioterapeuten betala ut skillnaden mellan det

arvode som ska lämnas och den patientavgift som fysioterapeuten fått ta ut.

Arvodet betalas dock helt genom fysioterapiersättning
1. om patienten enligt 23 § lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi

är befriad från att betala patientavgift,

2. för sjukvård som avses i 2 § andra stycket 5 förordningen (1984:908) om

vissa statsbidrag för sjukvård m.m.,

3. för fysioterapeutens resekostnader enligt 12 §.

16 §

14

En fysioterapeut som har fysioterapiersättning är skyldig att i fråga

om all sådan behandling visa räkning för landstinget och redovisa arbetstid,
antalet vidtagna åtgärder samt uppgift om patientens bosättningsort. Fysio-
terapeuten är även skyldig att rapportera till respektive landsting om han eller
hon är verksam i två eller flera landstingsområden och ska därvid även ange
beräknad omfattning i respektive landstingsområde. Därutöver är fysiotera-
peuten själv skyldig att bevaka när han eller hon når ersättningstak 1 eller er-
sättningstak 2 och underrätta landstinget om detta.

Fysioterapiersättning i motsvarande mån kan innehållas i avvaktan på att

sådana uppgifter lämnas som avses i första stycket.

17 §

15

Den som ger vård mot fysioterapiersättning ska lämna kvitto på

betalda patientavgifter och anteckna dessa på formulär för tillämpning av
bestämmelserna om avgiftsbefrielse för patientavgifter.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för behandling som har lämnats före

ikraftträdandet.

12 Senaste lydelse 2000:929.

13 Senaste lydelse 2012:964.

14 Senaste lydelse 1997:95.

15 Senaste lydelse 2012:964.

background image

5

SFS 2013:1151

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013