SFS 2013:1152 Förordning om ändring i förordningen (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m.

131152.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1518) om
behörighet till vissa anställningar inom hälso- och
sjukvården m.m.;

utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1998:1518) om behörighet till

vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m. ska ha följande lydelse.

6 §

Behörig till anställning som barnmorska, fysioterapeut, psykolog,

psykoterapeut, sjukhusfysiker eller sjuksköterska är den som har legitimation
för sådant yrke och, vad gäller psykolog, även den som genomgår föreskriven
praktisk tjänstgöring.

Detsamma gäller i fråga om vikarie på sådan anställning om Socialstyrel-

sen inte medgett undantag.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Behörig till anställning som fysioterapeut eller som vikarie på sådan

anställning är även den som har legitimation som sjukgymnast.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2013:1152

Utkom från trycket
den 27 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013