SFS 2013:1153 Förordning om ändring i förordningen (2006:358) om genetisk integritet m.m.

131153.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:358) om genetisk
integritet m.m.;

utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2006:358) om genetisk inte-

gritet m.m. ska ha följande lydelse.

4 §

Inspektionen för vård och omsorg får meddela föreskrifter om ansök-

ningsförfarandet för tillstånd enligt 6 kap 2 § och 7 kap. 4 § lagen (2006:351)
om genetisk integritet m.m.

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av

lagen om genetisk integritet m.m.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2013:1153

Utkom från trycket
den 27 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;