SFS 2013:1154 Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

131154.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i patientsäkerhetsförordningen
(2010:1369);

utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 12 och 23 §§, 7 kap. 3 § och 8 kap. 1 §

patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) ska ha följande lydelse.

5 kap.

12 §

En arbetsterapeut, audionom, biomedicinsk analytiker, dietist, fysio-

terapeut, kiropraktor, logoped, naprapat, optiker, ortopedingenjör, psykolog,
psykoterapeut, receptarie, röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker eller tand-
hygienist som har sin utbildning från ett annat EES-land än Sverige eller från
Schweiz, ska efter ansökan få legitimation eller annat behörighetsbevis i
Sverige om

1. han eller hon har ett sådant utbildnings-, examens- eller behörighets-

bevis över behörighetsgivande utbildning som följer av EES-avtalet eller av
avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater å ena sidan och
Schweiz å andra sidan, och

2. det yrke som han eller hon avser att utöva i Sverige och det yrke han

eller hon är behörig för i ursprungsmedlemsstaten är jämförbara yrkes-
verksamheter.

23 §

Den som har den utbildning eller det behörighetsbevis som anges i

kolumn 2 i nedanstående tabell ska anses uppfylla kraven för sådan legitima-
tion eller annan behörighet i Sverige som anges i kolumn 1 i tabellen.

Kolumn 1

Kolumn 2

Behörighet

I Danmark, Finland, Island eller
Norge genomgången utbildning
eller förvärvat behörighetsbevis

7. Legitimation som fysioterapeut

Legitimation eller motsvarande god-
kännande som fysioterapeut/sjukgym-
nast i Danmark, Finland, Island eller
Norge

SFS 2013:1154

Utkom från trycket
den 27 december 2013

background image

2

SFS 2013:1154

7 kap.

3 §

En sjuksköterska som avses i 24 § första stycket hälso- och sjukvårds-

lagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att

1. patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god

kvalitet inom kommunens ansvarsområde,

2. journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen

(2008:355),

3. patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt
4. rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl funge-

rande.

Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och

arbetsterapeuter som avses i 24 § andra stycket hälso- och sjukvårdslagen.

8 kap.

1 §

1

Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt patientsäkerhetslagen

(2010:659) eller enligt denna förordning i de fall som anges i tabellen.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 10–14 §§ avgiftsförordningen

(1992:191), varvid följande avgiftsklasser ska tillämpas:

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

1 Senaste lydelse 2012:315.

Ärendeslag

Avgiftsklass

Legitimation
Kiropraktor, läkare, naprapat, psykolog eller
psykoterapeut

4

Apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorska,
biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut, logoped,
optiker, ortopedingenjör, receptarie, röntgensjuk-
sköterska, sjukhusfysiker, sjuksköterska, tandhygienist
eller tandläkare

2

Bevis om specialistkompetens

4

Behörighetsbevis för den som har genomgått utbildning
utomlands, dock ej personal som tidigare har meddelats
motsvarande behörighetsbevis i ett EES-land eller i
Schweiz
Kiropraktor, läkare, naprapat, psykolog eller psyko-
terapeut

4

Apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorska,
biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut, logoped,
optiker, ortopedingenjör, receptarie, röntgensjuk-
sköterska, sjukhusfysiker, sjuksköterska, specialist-
sjuksköterska, tandhygienist eller tandläkare

2

background image

3

SFS 2013:1154

2. För sjukgymnaster gäller 7 kap. 3 § i sin äldre lydelse.
3. Vid ansökan om legitimation som fysioterapeut ska äldre utbildning och

utländsk utbildning som tidigare av Socialstyrelsen ansetts uppfylla krav för
legitimation som sjukgymnast anses likvärdig med fysioterapeutexamen.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;